JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Lä­him­mäi­sen koh­taa­mi­nen ker­too ar­vos­ta­mi­ses­ta

Päivämies
Pääkirjoitukset
11.6.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123430520140611000000

Eräs eri puo­lil­la maa­pal­loa asu­nut ja työs­ken­nel­lyt asi­an­tun­ti­ja to­te­si, et­tä eri kult­tuu­reis­sa asu­via ih­mi­siä, niin rik­kai­ta ja köy­hiä kuin op­pi­nei­ta ja op­pi­mat­to­mia, yh­dis­tää tar­ve tul­la ai­dos­ti koh­da­tuk­si. Se on eräs ih­mi­sen pe­rus­tar­peis­ta.

Ys­tä­vien ja lä­heis­ten, on­nel­lis­ten ja me­nes­ty­vien ih­mis­ten koh­taa­mi­nen on meil­le yleen­sä luon­tais­ta ja help­poa. Saa­tam­me ko­kea koh­taa­mi­sen miel­lyt­tä­väk­si, kos­ka ko­em­me saa­vam­me koh­taa­mi­ses­ta usein myös it­se jo­tain.

Sen si­jaan elä­mäs­sään suu­riin vai­keuk­siin jou­tu­nut­ta ih­mis­tä on mo­nes­ti vai­ke­am­pi koh­da­ta. Kyse ei ole usein­kaan sii­tä, et­tem­me­kö ha­lu­ai­si koh­da­ta hän­tä. Em­me vain tie­dä, mi­ten koh­taa­mi­sen tu­li­si ta­pah­tua tai mitä mei­dän tu­li­si sa­noa ja vält­te­lem­me sen vuok­si vai­keuk­siin jou­tu­nut­ta. Ai­dos­sa koh­taa­mi­ses­sa ei kui­ten­kaan ai­na tar­vi­ta sa­no­ja, sy­väl­li­siä ky­sy­myk­siä tai pa­neu­tu­mis­ta vai­kei­siin asi­oi­hin. Usein riit­tää yk­sin­ker­tai­nen, ai­dos­ti ar­vos­ta­va het­ki toi­sen ih­mi­sen lä­hel­lä.

Hyvä ja ai­to koh­taa­mi­nen on pyy­tee­tön­tä. Sen kes­ki­ös­sä on ih­mi­nen, ei hä­nen so­si­aa­li­nen ase­man­sa, ul­ko­nä­kön­sä tai edes hä­nen käy­tök­sen­sä. Koh­taa­mi­nen vaa­tii jos­kus myös vai­van­nä­köä ja uh­rau­tu­mis­ta il­man vas­ta­pal­ve­luo­do­tuk­sia.

Koh­taa­mi­seen tuo oman haas­teen­sa se, et­tä koh­taa­mis­ta kai­paa­va saat­taa jos­kus käyt­täy­tyä tor­ju­vas­ti. Vai­keuk­sien kes­kel­lä yk­sin jää­nyt, vä­sy­nyt ja ma­sen­tu­nut ih­mi­nen saat­taa muut­tua epä­so­si­aa­li­sek­si ja syr­jäy­tyä. Ke­hon kie­li voi vies­tiä ha­lus­ta ol­la yk­sin, vaik­ka si­sin kai­pai­si lä­hel­le ar­vos­ta­vaa ja ym­mär­tä­vää ih­mis­tä. Jos täl­lai­nen ih­mi­nen ei saa apua syr­jäy­ty­mi­seen­sä, koh­taa­mi­seen tar­vi­taan ää­ri­ti­lan­tees­sa am­ma­til­li­ses­ti asi­aa hoi­ta­va vi­ra­no­mai­nen.

Yh­tei­sö voi ol­la par­haim­mil­laan hoi­ta­va, kun yk­si­lö tar­pei­neen ja vai­keuk­si­neen tu­lee sii­nä huo­mi­oi­duk­si. On myös mah­dol­lis­ta, et­tä tii­viis­sä­kin yh­tei­sös­sä ta­lou­den, ter­vey­den, avi­o­lii­ton, per­heen tai työt­tö­myy­den va­ka­vaan krii­siin ajau­tu­nut ih­mi­nen jää yk­sin. Vai­keuk­sis­sa ole­van ih­mi­sen hätä saa­te­taan tie­dos­taa ja sii­tä eh­kä myös pu­hu­taan, mut­ta ke­nel­lä­kään ei ole roh­keut­ta koh­da­ta hän­tä.

Ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa ta­paam­me lu­kui­sia tut­ta­via, lä­hei­siä ja ys­tä­viä. Par­haim­mil­laan siel­lä to­teu­tuu myös ai­to­ja, to­del­li­sia koh­taa­mi­sia. On hy­vin ar­vo­kas­ta, jos joku yk­si­näi­nen, vai­keuk­sia koh­dan­nut lä­him­mäi­sem­me saa seu­ro­jen kes­kel­lä ko­kea tul­leen­sa ai­dos­ti koh­da­tuk­si.

Jos tie­däm­me jon­kun lä­him­mäi­sen kär­si­vän yk­si­näi­syy­des­tä, on mei­dän hyvä lä­hes­tyä hän­tä Kris­tuk­sen mie­lel­lä. Jee­sus an­toi omal­la toi­min­nal­laan usei­ta esi­merk­ke­jä koh­taa­mi­ses­ta. Eräs niis­tä on vää­rän elä­män­ta­pan­sa vuok­si syr­jäy­ty­neen syn­ti­sen nai­sen koh­taa­mi­nen Sy­ka­rin kai­vol­la (Joh. 4). Vaik­ka Jee­sus tie­si nai­sen elä­mäs­tä kai­ken, hä­nen kes­kus­te­lu­a­vauk­sen­sa oli ar­vos­ta­va ja roh­kai­se­va. Hän aset­tui nai­sen kans­sa sa­mal­le ta­sol­le.

Opet­ta­va koh­taa­mi­nen ta­pah­tui myös Gol­ga­tal­la. Jee­sus vas­ta­si ri­kol­li­sen ah­dis­tu­nee­seen hä­tä­huu­toon lu­paa­mal­la täl­le eh­doit­ta ar­vok­kaim­man lah­jan, min­kä epä­on­nis­tu­nut voi saa­da: ”Jo tä­nään olet mi­nun kans­sa­ni pa­ra­tii­sis­sa” (Luuk. 23:43).

Teks­ti on jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 11.6.2014.

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys