JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

​Lap­si­per­heet tar­vit­se­vat mei­dän kaik­kien tuen

Pääkirjoitukset
17.9.2014 0.00

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten per­hei­den ja eri­tyi­ses­ti äi­tien jak­sa­mi­nen on ol­lut jäl­leen esil­lä me­di­as­sa. Per­hei­den hy­vin­voin­tiin ja las­ten oi­keuk­siin on syy­tä kiin­nit­tää huo­mi­oi­ta. Niis­tä on ajan­koh­tais­ta pu­hua laa­jem­min­kin yh­teis­kun­nas­sam­me, kai­kis­sa yh­tei­söis­sä ja ryh­mis­sä.

Vii­me viik­koi­na van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suut­ta kos­ke­vas­sa kes­kus­te­lus­sa asi­oi­ta on nos­tet­tu esil­le eri­lais­ten ää­rie­si­merk­kien ja voi­mak­kai­den ot­si­koi­den kaut­ta. Yleis­tä­mäl­lä ja saat­ta­mal­la ih­mis­ten va­kau­mus kiel­tei­seen va­loon kuor­mi­te­taan mo­nia lap­sia ja hei­dän van­hem­pi­aan. Uu­tis­ju­tut ja mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­set he­rät­tä­vät ky­sy­mään, eläm­me­kö oi­keus­val­ti­os­sa, jos­sa jo­kai­sel­la kan­sa­lai­sel­la on täy­si va­paus elää ja us­koa va­kau­muk­sen­sa mu­kai­ses­ti. Kun pu­hu­taan yk­sit­täis­ten ih­mis­ten elä­män­ti­lan­teis­ta, sai­rauk­sis­ta, vä­sy­myk­ses­tä tai muus­ta elä­mää kuor­mit­ta­vas­ta te­ki­jäs­tä, kes­kus­te­lun tu­li­si ol­la kun­ni­oit­ta­vaa.

Ny­kyi­sen us­kon­non­va­paus­lain läh­tö­koh­ta­na on aja­tus niin sa­no­tus­ta po­si­tii­vi­ses­ta us­kon­non­va­pau­des­ta: Us­kon­non ja oman­tun­non va­pau­teen si­säl­tyy oi­keus tun­nus­taa ja har­joit­taa us­kon­toa, il­mais­ta va­kau­mus ja oi­keus kuu­lua us­kon­nol­li­seen yh­dys­kun­taan. Jo­kai­sel­la on myös va­paus ol­la kuu­lu­mat­ta mi­hin­kään us­kon­nol­li­seen yh­dis­tyk­seen ja toi­min­taan.

Myös las­ten vas­taa­not­ta­mi­seen liit­ty­en jo­kai­sel­la on va­paus va­li­ta hen­ki­lö­koh­tai­sen va­kau­muk­sen­sa mu­kai­ses­ti. Vas­tuu kas­va­vas­ta per­hees­tä kuu­luu mo­lem­mil­le van­hem­mil­le. Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sil­le van­hem­mil­le las­ten vas­taa­not­ta­mi­nen on ky­sy­mys, jo­hon vai­kut­taa hen­ki­lö­koh­tai­nen us­ko. Se on asi­a­na herk­kä. Sen pe­rus­ta­na on en­sim­mäi­sen us­kon­kap­pa­leen si­säl­tö: Jo­kai­sen ih­mi­sen elä­mä on ar­vo­kas ja Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja. Us­kon nä­kö­kul­mas­ta on ky­sy­mys luot­ta­muk­ses­ta Ju­ma­laan, elä­män vas­taa­not­ta­mi­ses­ta lah­ja­na sekä sen suo­je­le­mi­ses­ta ja var­je­le­mi­ses­ta.

On­gel­mia ko­ros­ta­van ja le­vot­to­man maa­il­man kes­kel­lä toi­voi­si enem­män lap­si­per­hei­tä tu­ke­vaa ja tu­le­vai­suu­de­nus­koa luo­vaa uu­ti­soin­tia. Ny­ky­a­jan mo­nien haas­tei­den kes­kel­lä elä­vät lap­si­per­heet tar­vit­se­vat kai­ken tuen. Mo­net kan­sa­lais­jär­jes­töt aja­vat ak­tii­vi­ses­ti lap­si­per­hei­den asi­oi­ta. Niis­sä yleen­sä myös suh­tau­du­taan kun­ni­oit­ta­vas­ti eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­viin per­hei­siin ja kes­ki­ty­tään it­se asi­aan, las­ten ja lap­si­per­hei­den aut­ta­mi­seen.

Kris­til­li­syy­tem­me per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ on syn­ty­nyt lap­si­per­hei­den tar­peis­ta. Sen teh­tä­vä­nä on en­nal­ta­eh­käis­tä kuor­mit­ta­vien ti­lan­tei­den syn­ty­mis­tä sekä vah­vis­taa ja tu­kea ko­tien ja per­hei­den hy­vin­voin­tia. Pai­kal­lis­ten rau­ha­nyh­dis­tys­ten di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nat koor­di­noi­vat per­heil­le apua ja tu­kea. Ne myös jär­jes­tä­vät eri­lai­sia ko­din hy­vin­voin­tiin liit­ty­viä kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia. Työn käy­tän­nön to­teut­ta­mi­ses­sa on ko­ros­tu­nut jo­kai­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen vas­tuu lä­him­mäi­ses­tä.

Myös kris­til­li­syy­den lap­si- ja nuo­ri­so­työ­muo­dot, lei­ri­työ sekä opis­to­työ ovat syn­ty­neet lap­si­per­hei­den tar­peis­ta. Näi­tä eri työ­muo­to­ja on ke­hi­tet­ty ajan haas­tei­den muut­tu­es­sa. Ko­dit ja per­heet tar­vit­se­vat edel­leen näi­den­kin työ­muo­to­jen tar­jo­a­man avun ja tuen.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.9.2014.