JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Las­ten suo­je­le­mi­nen on yh­tei­nen teh­tä­vä

Päivämies
Pääkirjoitukset
10.4.2019 6.52

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443020190410065200

Las­ten sek­su­aa­li­nen hy­väk­si­käyt­tö on ol­lut esil­lä vii­me ai­koi­na eri yh­teyk­sis­sä me­di­as­sa. Jul­ki­suu­des­sa esiin tul­leet hy­väk­si­käyt­tö­ta­pauk­set jär­kyt­tä­vät mei­tä kaik­kia. Il­mi­ö­nä hy­väk­si­käyt­tö on tul­lut laa­jem­paan tie­toi­suu­teen vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na.

Me­di­a­jul­ki­suus on he­rät­tä­nyt tut­ki­maan ja tar­kas­te­le­maan asi­aa eri puo­lil­la maa­il­maa. On ym­mär­ret­ty il­mi­ön ja ri­kok­sen va­ka­vuus. Tär­ke­ää on, et­tä yh­teis­kun­nan eri ta­soil­la kes­kus­tel­laan sii­tä, mi­ten las­ta ja lap­suut­ta voi­daan suo­jel­la yhä pa­rem­min.

Sek­su­aa­li­nen hy­väk­si­käyt­tö ai­heut­taa ih­mi­sis­sä voi­mak­kai­ta tun­tei­ta. Sii­tä kes­kus­te­le­mi­seen liit­tyy pel­ko­ja ja epä­var­muut­ta, jot­ka nos­ta­vat kyn­nys­tä pu­hua asi­as­ta. Avoi­muus aut­taa tun­nis­ta­maan il­mi­ö­tä ja sii­hen liit­ty­viä vaa­ro­ja

Hy­väk­si­käyt­töil­mi­ön kit­ke­mi­sek­si on tär­keä teh­dä en­nal­ta­eh­käi­se­vää toi­min­taa li­sää­mäl­lä tie­toi­suut­ta sii­tä ja puut­tu­mal­la vä­lit­tö­mäs­ti häi­rit­se­vään käyt­täy­ty­mi­seen. Tämä on mei­dän kaik­kien yh­tei­nen teh­tä­vä.

Jo­kai­sel­la on mo­raa­li­nen vel­vol­li­suus huo­leh­tia vi­ra­no­mai­sen tie­toon, jos he­rää epäi­ly lap­sen jou­tu­mi­ses­ta sek­su­aa­li­sen hy­väk­si­käy­tön tai muun kal­toin­koh­te­lun uh­rik­si. Am­mat­ti­lai­sen teh­tä­vä on sel­vit­tää ti­lan­ne ja ryh­tyä vä­lit­tö­mäs­ti toi­miin lap­sen suo­je­le­mi­sek­si. Lap­sen etu on en­si­si­jai­nen.

Uh­rin tu­lee saa­da kaik­ki mah­dol­li­nen tuki ja apu. On tär­ke­ää, et­tä hy­väk­si­käyt­tä­jä jou­tuu vas­taa­maan ri­kok­ses­taan lain edes­sä ja saa apua, jot­ta va­hin­gol­li­nen toi­min­ta voi­daan py­säyt­tää ja eh­käis­tä en­nal­ta.

SRK on teh­nyt jo usei­ta vuo­sia en­nal­ta­eh­käi­se­vää työ­tä täl­lais­ten täy­sin tuo­mit­ta­vien te­ko­jen es­tä­mi­sek­si. Ai­het­ta on si­vut­tu kou­lu­tuk­sis­sa ja se on ol­lut esil­lä jul­kai­suis­sa ja alus­tuk­sis­sa. Se on vai­kut­ta­nut myös mo­niin käy­tän­nön toi­min­ta­ta­poi­hin.

Vuon­na 2014 tuli voi­maan laki, joka an­taa va­paa­eh­tois­toi­min­taa jär­jes­tä­vil­le ta­hoil­le oi­keu­den pyy­tää ha­lu­tes­saan alai­käis­ten pa­ris­sa toi­mi­van va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jän ri­kos­re­kis­te­ri­o­te. SRK on ryh­ty­nyt tä­hän toi­men­pi­tee­seen las­ten ja nuor­ten kans­sa työs­ken­te­le­vien osal­ta.

Van­hem­man kan­nat­taa opas­taa las­ta yk­si­tyi­syy­den suo­jaa­mi­seen. Jot­kut ih­mi­set saat­ta­vat käyt­tää so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­via vää­ris­sä, jopa ri­kol­li­sis­sa tar­koi­tus­pe­ris­sä. Vii­me ai­koi­na on pu­hu­tut­ta­nut niin sa­not­tu groo­ming-il­miö, jos­sa ai­kui­nen pyr­kii luo­maan lap­seen tai nuo­reen luot­ta­muk­sel­li­sen suh­teen ta­voit­tee­naan sek­su­aa­li­nen hy­väk­si­käyt­tö. Lap­sil­le ja nuo­ril­le on tär­ke­ää opet­taa, et­tä hen­ki­lö­koh­tai­nen tur­val­li­suus ja louk­kaa­mat­to­muus ovat jo­kai­sen eh­dot­to­mia pe­ru­soi­keuk­sia niin re­aa­li­maa­il­mas­sa kuin in­ter­ne­tis­sä ja so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 10.4.2019

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys