JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Mal­til­la koh­ti ko­koon­tu­mi­sia

Pääkirjoitukset
10.6.2020 6.00

Juttua muokattu:

9.6. 10:43
2020060910433520200610060000

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­nyt­tyä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä on poh­dit­tu, voi­si­ko toi­min­taa käyn­nis­tel­lä vä­hi­tel­len jo ke­sän ai­ka­na. Mo­nen yh­dis­tyk­sen ke­sä­kau­teen ovat pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­neet niin piha- kuin mök­ki­seu­rat. Myös ke­sä­seu­ro­ja on saa­tet­tu pi­tää vuo­si­kym­men­ten ajan.

Toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sen suh­teen on teh­ty eri­lai­sia rat­kai­su­ja. Mo­nel­la paik­ka­kun­nal­la em­mi­tään vie­lä ti­lan­net­ta. Toi­min­nan uu­del­leen käyn­nis­tä­mis­tä on­kin syy­tä har­ki­ta vas­tuul­li­ses­ti, muis­tut­taa SRK:n työ­va­li­o­kun­ta, joka kä­sit­te­li asi­aa ke­sä­kuun alun ko­kouk­ses­saan.

Työ­va­li­o­kun­ta kes­kus­te­li ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin tul­lei­den muu­tos­ten vai­ku­tuk­ses­ta rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­seen. Se to­te­si, et­tä täs­sä ti­lan­tees­sa on tär­keä säi­lyt­tää malt­ti ja teh­dä ko­koon­tu­mis­ten suun­nit­te­lus­sa tii­vis­tä yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten ja alu­eel­lis­ten vi­ra­no­mais­ten kans­sa, tau­ti­ti­lan­ne huo­mi­oo­not­ta­en.

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tot ovat aset­ta­neet ko­kous­ten ja ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­sen eh­dok­si sen, et­tä ko­koon­tu­mi­nen jär­jes­te­tään nou­dat­ta­en ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen an­ta­maa oh­jet­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­ses­tä.

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat ovat an­ta­neet seu­ra­kun­nil­le ke­vään mit­taan ajan­ta­sai­sia oh­jei­ta ko­ro­na-ajan ti­lan­tees­sa toi­mi­mi­seen. Tuo­reim­mat li­sä­oh­jeet kos­ke­vat lau­la­mis­ta kir­kon ti­lai­suuk­sis­sa. Oh­jees­ta uu­ti­soi­daan myös täs­sä leh­des­sä.

Ke­ho­tus mal­til­li­suu­teen ei kos­ke vain seu­ra­kun­tia tai rau­ha­nyh­dis­tyk­siä vaan se ulot­tuu jo­kai­seen yk­sit­täi­seen ih­mi­seen. Yh­tei­siin ti­lai­suuk­siin ei tule läh­teä oi­rei­se­na, vaik­ka mie­li te­ki­si jo ta­va­ta it­sel­le tär­kei­tä ih­mi­siä. Va­ro­vai­suus suo­je­lee eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via.

Ru­kouk­sen ai­hee­na on, et­tä ko­ro­na­pan­de­mia hel­lit­täi­si ja pääs­täi­siin yh­des­sä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, ku­ten al­ku­seu­ra­kun­ta­kin teki. ”Seu­ra­kun­ta kuun­te­li ja nou­dat­ti us­kol­li­ses­ti apos­to­lien ope­tus­ta. Us­ko­vat eli­vät kes­ki­näi­ses­sä yh­tey­des­sä, mur­si­vat yh­des­sä lei­pää ja ru­koi­li­vat.” (Ap. t. 2:42.)

Ju­ma­lan sana ja sii­hen si­säl­ty­vä an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­no­ma tu­ke­vat yh­tei­siä ko­koon­tu­mi­sia odot­ta­vaa Ju­ma­lan las­ta. Myös net­ti- ja ra­di­o­seu­rois­sa on mah­dol­lis­ta ko­kea Hen­gen yh­teyt­tä toi­siin us­ko­vai­siin.

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys