JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Me­di­a­kas­va­tus­ta us­kon nä­kö­kul­mas­ta

Päivämies
Pääkirjoitukset
22.5.2019 7.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443620190522070000

Tämä leh­ti uu­ti­soi uu­des­ta Me­dia mei­dän per­hees­sä -op­paas­ta. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen en­sim­mäi­nen me­di­a­kas­va­tu­so­pas si­säl­tää pal­jon muis­ta op­pais­ta tut­tua tie­toa me­di­a­kas­va­tuk­seen liit­ty­en, mut­ta sen eri­tyi­nen an­ti liit­tyy sii­hen, mi­ten se huo­mi­oi us­kon nä­kö­kul­man.

Hil­jat­tain jul­kais­tus­sa op­paas­sa to­de­taan sie­lun­vi­hol­li­sen käyt­tä­vän kaik­kia me­di­a­ka­na­via omas­sa työs­sään. Sik­si jo op­paan esi­pu­hees­sa to­de­taan, et­tä ”täs­sä ajas­sa, jos jos­kus, ko­ros­tuu oma­koh­tai­ses­sa us­kos­sa val­vo­mi­nen”. Opas ei pel­käs­tään va­roi­ta vaa­rois­ta vaan tu­kee käy­tän­nöl­li­sil­lä vin­keil­lään hy­vään ja ra­ken­ta­vaan me­di­an­käyt­töön.

Te­le­vi­si­on hank­ki­mat­ta jät­tä­mi­nen ei suo­jaa us­koa va­hin­goit­ta­val­ta viih­teel­tä enää sa­mal­la ta­val­la kuin muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten. Mo­nin­ker­tai­ses­ti te­le­vi­si­o­ta laa­jem­pi, myös hai­tal­li­nen viih­de­tar­jon­ta on joka het­ki äly­pu­he­li­men omis­ta­jan saa­ta­vil­la. Mi­ten toi­mia it­se ja aut­taa las­ta toi­mi­maan hy­vän oman­tun­non mu­kai­ses­ti täl­lai­ses­sa me­di­aym­pä­ris­tös­sä?

Eri­lai­set ky­sy­myk­set me­di­an ää­rel­lä voi­vat tun­tua vä­lil­lä mo­ni­mut­kai­sil­ta ja vai­keil­ta. Poh­jim­mil­taan ol­laan kui­ten­kin sa­mas­sa läh­tö­koh­das­sa, jos­sa en­nen us­ko­neet­kin omien ky­sy­mys­ten­sä kans­sa oli­vat: us­ko­vai­sen elä­mä ja va­lin­nat ovat edel­leen us­kos­sa kil­voit­te­le­mis­ta ja val­vo­mis­ta, hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Täs­sä kil­voi­tuk­ses­sa op­paa­na ovat Ju­ma­lan sana, omas­sa­tun­nos­sa vai­kut­ta­va Pyhä Hen­ki ja Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta. Raa­mat­tu ei tun­ne some-sa­naa, mut­ta neu­voo esi­mer­kik­si, mi­ten koh­del­la lä­him­mäis­tä ja elää si­ve­äs­ti. Näin se oh­jaa myös so­meen liit­ty­vis­sä va­lin­ta­ti­lan­teis­sa oi­ke­aan suun­taan. Evan­ke­liu­mil­la hoi­det­tu oma­tun­to huo­maut­taa us­koa va­hin­goit­ta­vas­ta va­lin­nas­ta.

Us­ko­vais­ten on ol­lut kaik­ki­na ai­koi­na vält­tä­mä­tön­tä pi­tää yh­tä ja kes­kus­tel­la niin us­kos­ta kuin ajan­koh­tai­siin ky­sy­myk­siin liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Näin on edel­leen. Par­haim­mil­laan tämä kes­kus­te­lu on sil­loin, kun jo­kai­nen saa va­paas­ti tuo­da ky­sy­myk­sen­sä esil­le ja nii­hin et­si­tään yh­des­sä Raa­ma­tun mu­kais­ta rat­kai­sua Py­hän Hen­gen joh­da­tuk­seen luot­ta­en.

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 22.5.2019

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys