JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Mik­si al­ko­ho­lin hait­to­ja vä­hä­tel­lään?

Päivämies
Pääkirjoitukset
1.6.2016 9.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:32
2020010123322920160601090000

Hal­li­tuk­sen esi­tys uu­dek­si al­ko­ho­li­laik­si vä­hen­täi­si mer­kit­tä­väs­ti al­ko­ho­lin myyn­tiin ja tar­joi­le­mi­seen liit­ty­viä ra­joi­tuk­sia maas­sam­me. Esi­tys on yk­si as­kel al­ko­ho­li­po­li­tii­kan va­paut­ta­mi­sen ket­jus­sa, joka sai al­kun­sa kes­ki­o­lu­en myyn­nin siir­tä­mi­ses­tä ruo­ka­kaup­poi­hin 1960-lu­vun lo­pul­la. Ke­hi­tyk­sen seu­rauk­se­na al­ko­ho­lin­ku­lu­tus maas­sam­me on ne­lin­ker­tais­tu­nut ja on 2000-lu­vul­la ol­lut kes­ki­mää­rin yli 10 lit­raa 100-pro­sent­tis­ta al­ko­ho­lia asu­kas­ta koh­ti vuo­des­sa.

Myyn­ti­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen yh­tey­des­sä on tois­tu­vas­ti esi­tet­ty, et­tä mie­to­jen al­ko­ho­li­juo­mien saan­nin va­paut­ta­mi­nen siir­täi­si suo­ma­lais­ten al­ko­ho­lin­käyt­töä enem­män nii­den suun­taan. To­del­li­suus on kui­ten­kin ol­lut toi­nen: mie­to­ja al­ko­ho­li­juo­mia on alet­tu juo­da vä­ke­vien li­säk­si, ei nii­den si­jas­ta. Sa­mal­la al­ko­ho­lia käyt­tä­vien mää­rä on mer­kit­tä­väs­ti li­sään­ty­nyt. Kun vie­lä 1960-lu­vul­la puo­let työ­i­käi­sis­tä suo­ma­lais­nai­sis­ta ei käyt­tä­nyt lain­kaan al­ko­ho­lia, ny­kyi­sin ko­ko­naan rait­tii­ta on vä­hän.

Al­ko­ho­lin­käy­tön hai­tat ovat kas­va­neet sa­maa tah­tia ku­lu­tuk­sen li­sään­ty­mi­sen kans­sa. Al­ko­ho­li­myr­ky­tyk­set ja al­ko­ho­lin ai­heut­ta­mat sai­rau­det ovat maas­sam­me ny­kyi­sin toi­sek­si ylei­sin kuo­lin­syy: al­ko­ho­li ai­heut­taa vuo­sit­tain yli 3 000 suo­ma­lai­sen kuo­le­man. On­net­to­muus- ja vä­ki­val­ta­kuo­le­mis­ta jopa puo­let ai­heu­tuu al­ko­ho­lin­käy­tös­tä. Lä­hes 80 pro­sen­tis­sa suo­ma­lai­sis­ta työ­pai­kois­ta ko­e­taan al­ko­ho­lis­ta joh­tu­via on­gel­mia.

Jos­ta­kin syys­tä al­ko­ho­li­myyn­nin va­paut­ta­mi­sen kan­nat­ta­jat um­mis­ta­vat sil­män­sä sil­tä to­si­a­si­al­ta, et­tä al­ko­ho­lis­mi on Suo­mes­sa va­ka­va kan­san­sai­raus. Tut­ki­mus­ten mu­kaan noin 500 000 suo­ma­lais­ta kuu­luu ny­kyi­sin al­ko­ho­lin ris­ki­käyt­tä­jiin. Pie­ni­kin al­ko­ho­lin­ku­lu­tuk­sen li­sään­ty­mi­nen täs­sä ryh­mäs­sä voi ai­heut­taa mer­kit­tä­viä li­sä­hait­to­ja koko yh­teis­kun­nal­le. Jo ny­kyi­sin al­ko­ho­lis­ta ai­heu­tuu maas­sam­me vuo­sit­tain yli 1,5 mil­jar­din eu­ron suo­ra­nai­set ja usei­den mil­jar­dien eu­ro­jen vä­lil­li­set kus­tan­nuk­set, in­hi­mil­li­ses­tä kär­si­myk­ses­tä pu­hu­mat­ta­kaan.

Suo­ma­lai­sen al­ko­ho­lin­käy­tön eri­tyis­piir­re on nuor­ten ja jopa las­ten hu­ma­la­juo­mi­nen. Sitä ei muis­sa Eu­roo­pan mais­sa juu­ri­kaan esiin­ny, mut­ta Suo­mes­sa se on jat­ku­vas­ti yleis­ty­nyt. Pro­fes­so­ri Lea Pulk­ki­sen mu­kaan se osal­taan liit­tyy suo­ma­lais­van­hem­pien kes­ki­mää­räis­tä vä­häi­sem­pään vas­tuu­not­toon lap­sis­taan ja nuo­ris­taan.

Les­ta­di­o­lai­ses­sa kris­til­li­syy­des­sä on alus­ta läh­tien kan­na­tet­tu eh­do­ton­ta rait­tiut­ta. Lars Levi La­es­ta­dius pää­tyi omien ko­ke­mus­ten­sa poh­jal­ta to­te­a­maan, et­tä al­ko­ho­lin koh­tuu­käyt­tö ei käy­tän­nös­sä ole re­a­lis­ti­nen mah­dol­li­suus, sil­lä ih­mis­luon­to on lii­an heik­ko ja tur­mel­tu­nut. Tämä rat­kai­su on osoit­tau­tu­nut siu­nauk­sel­li­sek­si. Raa­ma­tun ope­tuk­set juo­pu­mi­sen vaa­rois­ta ovat edel­leen ajan­koh­tai­sia.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 1.6.2016.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys