JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Mil­lai­sia uu­ti­sia ha­lu­ai­sit saa­da ja ja­kaa?

Pääkirjoitukset
7.1.2021 7.00

Juttua muokattu:

7.1. 15:25
2021010715252520210107070000

Ai­kam­me yh­teis­kun­nas­sa ko­ros­tu­vat vies­tin­tä ja huo­mi­on­ha­kui­suus. Me­dia on kaik­ki­al­la ja oh­jaa ih­mis­ten käyt­täy­ty­mis­tä. Eläm­me hy­vien ja huo­no­jen uu­tis­ten ris­ti­aal­lo­kos­sa.

Vuo­den 2020 vies­tin­nän pää­ot­si­kois­sa oli koko maa­il­maa kos­ket­ta­nut pan­de­mia. Maas­sam­me ju­lis­te­tun poik­keus­ti­lan vuok­si mo­net pe­rin­tei­set ke­sä­juh­lat Suo­mes­sa jou­dut­tiin pe­ru­maan. Su­vi­seu­rat ja kol­met kris­til­li­syy­tem­me opis­to­seu­rat to­teu­tet­tiin ra­di­os­sa ja ne­tis­sä. Ko­koon­tu­mis- ja liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten vuok­si ih­mis­ten ar­ki­päi­vän koh­taa­mi­set vä­he­ni­vät niin, et­tä eri­tyi­ses­ti van­huk­set ja sai­raat ko­ki­vat li­sään­ty­vää yk­si­näi­syyt­tä ja avun­tar­vet­ta. Etä­työ ko­et­te­li työ­pai­kan so­si­aa­li­sia suh­tei­ta.

Mo­net ko­ke­vat nyt, et­tä vi­ru­sin­fek­ti­os­ta ker­to­vat huo­not uu­ti­set ovat vä­syt­tä­viä ja ah­dis­ta­via ei­kä nii­tä jak­sai­si seu­ra­ta. On tär­ke­ää, et­tä edel­leen luo­tam­me vi­ra­no­mai­siin ja nou­da­tam­me an­net­tu­ja oh­jei­ta oman ja lä­heis­tem­me tur­val­li­suu­den vuok­si.

Mil­lai­sia uu­ti­sia ha­lu­ai­sit al­ka­va­na vuon­na vas­taa­not­taa ja ja­kaa? Hy­viä vies­te­jä ovat ai­na­kin uu­ti­set tu­le­vis­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta. Saam­me nii­tä odo­tel­la it­se­näi­ses­sä, va­kaas­sa ja kau­niis­sa isän­maas­sam­me, jon­ka ter­vey­den­huol­to on huip­pu­luok­kaa ja kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä yk­si maa­il­man par­haim­mis­ta.

Tu­le­vai­suu­tem­me on kuin tyh­jä tau­lu, ka­len­te­ri tai päi­vä­kir­ja. Ne täyt­ty­vät päi­vä päi­väl­tä. Ju­ma­la tie­tää kui­ten­kin kai­ken. Hä­nen kir­jaan­sa on tu­le­vat eli­no­lo­suh­teem­me ja -päi­väm­me jo kir­joi­tet­tu (Ps. 139:16). On tur­val­lis­ta luot­taa, et­tä Jee­sus Kris­tus on sama ei­len, tä­nään ja ikui­ses­ti (Hepr. 13:8). Hä­nen so­vin­to­työ­hön­sä pe­rus­tu­vaa hy­vää uu­tis­ta – evan­ke­liu­mia syn­tien an­teek­si an­ta­mi­ses­ta – ju­lis­te­taan edel­leen Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Se on kuu­le­mi­sen ar­voi­nen sa­no­ma.

Vuo­den 2021 SRK:n vies­tin­nän tee­ma – tu­le­vai­suus ja toi­vo – on ajan­koh­tai­nen ja roh­kai­se­va. Sii­nä on sekä ajal­li­sen et­tä ian­kaik­ki­sen elä­män va­loi­sa nä­kö­kul­ma.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen puo­les­ta toi­vo­tan Päi­vä­mie­hen lu­ki­joil­le Ju­ma­lan siu­naa­maa uut­ta vuot­ta!

Mat­ti Tas­ki­la, joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys