JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Mi­ten kir­kon päät­tä­jät pu­hu­vat toi­sil­leen?

Pääkirjoitukset
19.2.2020 6.30

Juttua muokattu:

18.2. 15:40
2020021815401520200219063000

Kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lit ovat ta­ka­na, ja va­li­tuik­si tul­leet edus­ta­jat val­mis­tau­tu­vat tou­ko­kuus­sa al­ka­vaan ne­li­vuo­ti­seen is­tun­to­kau­teen­sa. Sii­hen on­kin syy­tä val­mis­tau­tua huo­lel­la, sil­lä kir­kol­lis­ko­kous päät­tää isois­ta asi­ois­ta, ku­ten kir­kon op­pia ja työ­tä kos­ke­vis­ta kes­kei­sis­tä lin­jauk­sis­ta sekä kir­kon hal­lin­nos­ta ja ta­lou­des­ta. Kir­kol­lis­ko­kous vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti myös kirk­koa kos­ke­vaan lain­sää­dän­töön.

Pal­jon myön­teis­tä jää pii­loon, kun me­di­at nos­ta­vat esil­le ti­las­to­ja ja usein ne­ga­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia kir­kos­ta. Ne­ga­tii­vis­sä­vyt­tei­set uu­ti­set voi­vat jopa vää­ris­tää ti­lan­ne­ku­vaa kir­kos­ta. Kir­kol­la on to­del­li­sia haas­tei­ta, ei­kä pie­nim­piä ole jä­sen­mää­rän vää­jää­mä­tön las­ku. Kir­kon oman en­nus­teen mu­kaan suo­ma­lais­ten kirk­koon­kuu­lu­misp­ro­sent­ti las­kee al­le 50 pro­sen­tin vuon­na 2039.

Toi­nen puo­li jä­se­na­si­aa on kir­kon us­kol­li­nen jä­sen­kun­ta. Hil­jat­tain uu­ti­soi­dun ky­se­lyn mu­kaan yli puo­let kir­kon jä­se­nis­tä on hy­vin us­kol­li­sia kir­kol­le. He ei­vät ole mis­sään vai­hees­sa edes aja­tel­leet kir­kos­ta ero­a­mis­ta. Täs­sä jou­kos­sa on pal­jon po­ten­ti­aa­lia kir­kon ra­ken­ta­mi­seen ja sen pe­rus­teh­tä­vän tu­ke­mi­seen. Voi­si­ko tä­män jou­kon saa­da en­tis­tä ak­tii­vi­sem­min mu­kaan seu­ra­kun­tien toi­min­taan?

Vä­ke­ään me­net­tä­vän kir­kon jä­sen­ten on jat­kos­sa yhä tär­ke­äm­pää osa­ta kuun­nel­la toi­nen tois­taan ja ra­ken­taa kirk­koa, jot­ta se säi­lyt­tää toi­min­ta­ky­kyn­sä. Kes­kei­sin­tä täs­sä on kyky pi­tää esil­lä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa ja sen tar­jo­a­maa pe­las­tus­ta sekä py­syä Raa­ma­tun pe­rus­tal­la. Li­säk­si kir­kol­la on mui­ta­kin tär­kei­tä teh­tä­viä yh­teis­kun­nas­sa, ku­ten di­a­ko­ni­a­työ, kult­tuu­ri­pe­rin­nön vaa­li­mi­nen ja täl­lä het­kel­lä myös us­kon­to­tie­toi­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­nen.

Kirk­ko ja eri­tyi­ses­ti sen päät­tä­jät ovat mer­kit­tä­viä yh­teis­kun­nal­li­sia vai­kut­ta­jia. Ei ole yh­den­te­ke­vää, min­kä­lai­sia nä­kö­kul­mia he ot­ta­vat ajan­koh­tai­siin ai­hei­siin ja min­kä­lais­ta kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria he pi­tä­vät yl­lä. Kär­jis­ty­neen kes­kus­te­luil­ma­pii­rin ei soi­si le­vi­ä­vän kirk­koon, jon­ka ar­voi­hin kuu­luu Kris­tuk­sen esi­mer­kin mu­kai­nen lä­him­mäi­sen kun­ni­oi­tus.

96 kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jan jou­kos­sa on hy­vin eri ta­voin ajat­te­le­via ih­mi­siä ja näin ol­len mah­dol­li­suu­det kär­jek­kää­seen­kin kes­kus­te­luun. Juu­ri sik­si tämä jouk­ko voi ol­la näyt­tä­mäs­sä suun­taa ta­sa­val­lan pre­si­den­tin­kin esil­lä pi­tä­mäl­le ra­ken­ta­val­le kes­kus­te­lu­kult­tuu­ril­le.

29.3.2020

Je­ru­sa­lem, Je­ru­sa­lem! Sinä ta­pat pro­fee­tat ja ki­vi­tät ne, jot­ka on lä­he­tet­ty si­nun luok­se­si. Mi­ten mo­nes­ti olen­kaan tah­to­nut koo­ta lap­se­si, niin kuin ka­na­e­mo ko­ko­aa poi­ka­set sii­pien­sä suo­jaan! Luuk. 13:34

Viikon kysymys