JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Moot­to­ri, joka saa liik­keel­le

Päivämies
Pääkirjoitukset
24.10.2018 11.13

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282720181024111300

Suo­ma­lai­set te­ke­vät mo­nen­lais­ta va­paa­eh­tois­työ­tä. Ti­las­to­kes­kuk­sen vii­me vuo­tis­ten lu­ku­jen mu­kaan 28 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta oli teh­nyt va­paa­eh­tois­työ­tä ky­se­ly­het­keä edel­tä­vän vuo­den ai­ka­na. Mies­ten ja nais­ten vä­lil­lä ei ol­lut eroa työ­hön osal­lis­tu­mi­ses­sa ei­kä sen mää­räs­sä.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen liik­keen pii­ris­sä va­paa­eh­tois­työ­tä te­ke­vät kuu­lu­vat edel­lä mai­nit­tuun ak­tii­vis­ten jouk­koon. He te­ke­vät töi­tä esi­mer­kik­si rip­pi­lei­rien, seu­ro­jen, myy­jäis­ta­pah­tu­mien ja nuor­ten ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­sek­si.

Eni­ten va­paa­eh­tois­työ­tä te­ki­vät 35–44-vuo­ti­aat, ak­tii­vi­ses­sa elä­män­vai­hees­sa ole­vat ih­mi­set, jois­ta 37 pro­sent­tia oli osal­lis­tu­nut va­paa­eh­tois­työ­hön. 10–14-vuo­ti­ais­ta lap­sis­ta­kin tal­koo­työ­tä teki yli 30 pro­sent­tia. Tämä pai­no­tus nä­ky­nee myös mo­nis­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä?

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten sekä opis­to­jen ja lei­ri­kes­kus­ten pii­ris­sä ta­pah­tuu vuo­den ai­ka­na pal­jon. Ku­kaan ei ole tain­nut las­kea näi­den ta­pah­tu­mien ko­ko­nais­mää­rää.

Tal­koot ja työ­vuo­rot nä­ky­vät ja kuu­lu­vat niin kans­sa­pu­heis­sa kuin me­di­ois­sa. Eri­tyis­tä huo­mi­o­ta saa­vat Su­vi­seu­rat, joi­den jär­jes­te­ly­jen laa­juus ja tal­koo­tun­ti­mää­rä he­rät­tä­vät joka vuo­si häm­mäs­te­lyä.

Ta­pah­tu­mien ja tal­koo­työn pal­jou­des­sa voi he­rä­tä ky­sy­mys sii­tä, on­ko us­ko­mi­sen kes­ki­ös­sä edel­leen elä­vä Ju­ma­lan sana ja hen­ki­lö­koh­tai­nen tur­vau­tu­mi­nen Jee­suk­sen pe­las­tus­työ­hön. Vai on­ko toi­min­nan idea yh­des­sä te­ke­mi­ses­sä ja so­si­aa­li­sis­sa koh­taa­mi­sis­sa?

Ky­sy­mys on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja aset­taa jo­kai­sen pei­lin eteen. Har­vois­sa kans­sa­pu­heis­sa ja leh­ti­haas­tat­te­luis­sa pääs­tään yti­meen saak­ka: pu­hu­maan sii­tä, mikä sai läh­te­mään liik­keel­le. Voi­si­ko ydin­tä pi­tää enem­män­kin esil­lä?

Myös tä­män Päi­vä­mie­hen uu­ti­set si­vu­a­vat mo­nen­lai­sia va­paa­eh­tois­työn muo­to­ja. Liik­keel­le pa­ne­vaa voi­maa ja työn ydin­tä lä­hes­ty­tään muun mu­as­sa vies­tin­tä­työ­hön liit­ty­väs­sä uu­ti­ses­sa, jos­sa uu­det Päi­vä­mie­hen leh­ti­a­vus­ta­jat ker­to­vat, mikä sai hei­dät ot­ta­maan teh­tä­vän vas­taan.

Poh­dit­tu­aan osal­lis­tu­mis­taan moni on löy­tä­nyt sy­väl­tä si­sim­mäs­tään kii­tol­li­suu­den tun­teen. Kii­tol­li­suus liit­tyy sii­hen, et­tä on saa­nut us­koa omat syn­nit an­teek­si ja ko­kea elä­mäs­sään Ju­ma­lan ar­moa. Sil­loin tun­tuu mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä ol­la osa­na sitä toi­min­taa, jon­ka pii­ris­sä sa­maa sa­no­maa tar­jo­taan Jee­suk­sen lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti kai­kil­le ih­mi­sil­le.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 24.10.2018

Kuva: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys