JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Oma­hy­väi­syys es­tää kuu­le­mas­ta Ju­ma­lan ää­nen

Päivämies
Pääkirjoitukset
21.8.2019 15.18

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445020190821151800

Jo­kai­nen ih­mi­nen syn­tyy Ju­ma­lan lap­se­na, mut­ta osal­li­se­na syn­tiin­lan­kee­muk­sen tur­me­le­vas­ta pe­rin­nös­tä (1. Joh. 2:2).

Mo­net ovat var­jel­tu­neet Ju­ma­lan lap­si­na us­ko­vais­ten lä­heis­ten kes­kel­lä, Py­hän Hen­gen hoi­dos­sa Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa. Lap­sen oi­keu­den me­net­tä­neil­le ja Ju­ma­lan he­rät­tä­mil­le ih­mi­sil­le Jee­suk­sen seu­raa­jat ju­lis­ta­vat pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta (Luuk. 24:47).

Ju­ma­lan kut­suu epä­us­kois­ta ih­mis­tä yh­tey­teen­sä. Täs­tä ker­too tu­le­van sun­nun­tain kirk­ko­vuo­den tee­ma et­sik­ko­ai­ko­ja. Raa­ma­tus­sa on mo­nia esi­merk­ke­jä, jois­sa ih­mi­nen on eri­tyi­ses­ti jou­tu­nut rat­kai­se­maan ja va­lit­se­maan, ha­lu­aa­ko hän ol­la kuu­li­ai­nen Ju­ma­lan kut­sul­le. Tai­vaal­li­nen Isä odot­taa, et­tä he­rä­tet­ty ih­mi­nen kään­tyy hä­nen puo­leen­sa. Omiin ky­kyi­hin­sä, ih­mis­vii­sau­teen ja omaan ase­maan­sa luot­ta­mi­nen es­tä­vät usein kuu­le­mas­ta Ju­ma­lan ään­tä ja nou­dat­ta­mas­ta hä­nen kut­su­aan.

Ju­ma­lan tah­to on, et­tä ih­mi­nen sai­si elää hä­nen yh­tey­des­sään läpi elä­män­sä. Täs­tä yh­tey­des­tä luo­pu­nut ih­mi­nen pää­see ta­kai­sin pa­ran­nuk­sen kaut­ta. Se on alus­ta lop­puun Ju­ma­lan työ. Augs­bur­gin tun­nus­tuk­ses­sa ku­va­taan pa­ran­nus­ta seu­raa­vas­ti: ”Pa­ran­nus on ka­tu­mus­ta ja pel­koa syn­nis­tä, mut­ta sa­mas­sa syn­nin­pääs­tön us­ko­mis­ta kuin it­se Ju­ma­lal­ta.” Pa­ran­nuk­ses­sa ei ole ky­sy­mys suun­nan tar­kis­ta­mi­ses­ta vaan ko­ko­nais­val­tai­ses­ta mie­len­muu­tok­ses­ta.

Pa­ran­nus­saar­nal­la on kes­kei­nen ase­ma Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä. Sen teh­tä­vä­nä on he­rät­tää epä­us­kon unes­sa nuk­ku­via ih­mi­siä. Pie­ta­ri ju­lis­ti sa­dan­pääl­lik­kö Cor­ne­liuk­sel­le ja hä­nen ko­ti­vä­el­leen evan­ke­liu­mia Jee­suk­sen ni­mes­sä. Sil­loin Pyhä Hen­ki las­keu­tui kuu­li­joit­ten pääl­le ja lah­joit­ti heil­le us­kon ja Ju­ma­lan lap­sen osan. Tä­nä­kin päi­vä­nä he­rän­neel­lä omal­la­tun­nol­la ole­val­le saar­na­taan syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta. Us­ko syn­tyy evan­ke­liu­min kuu­le­mi­ses­ta ja sen us­ko­mi­ses­ta. Ke­sän ai­ka­na on tul­lut mo­nia vies­te­jä, et­tä ih­mi­set ovat ot­ta­neet vas­taan evan­ke­liu­min niin ko­ti­maas­sa kuin ul­ko­mail­la.

Maal­lis­tu­mi­sen kes­kel­lä ih­mi­set kai­paa­vat pe­rus­taa, joka an­taa toi­von, rau­han ja ilon. Kirk­kom­me Kris­ti­nop­pi sa­noo: ”Kun Ju­ma­la ar­mos­ta an­taa meil­le syn­tim­me an­teek­si, se syn­nyt­tää sy­dä­mis­säm­me rak­kaut­ta, kii­tol­li­suut­ta ja us­kon­kuu­li­ai­suut­ta” (KO 1948, 85). Sen vuok­si Jee­suk­sen seu­raa­jat yhä pi­tä­vät esil­lä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kut­su­vaa sa­no­maa. Ju­ma­lan lap­set ovat kyl­vä­jiä ja kas­te­li­joi­ta. Ju­ma­la an­taa kas­vun.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 21.8.2019

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys