JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ope­tus Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta

Päivämies
Pääkirjoitukset
15.9.2017 6.40

Juttua muokattu:

1.1. 11:19
2020010111192920170915064000

Tänä päi­vä­nä ko­ros­te­taan eli­ni­käis­tä op­pi­mis­ta. Yh­teis­kun­nan jat­ku­va muu­tos ja voi­ma­kas tek­no­lo­gi­nen ke­hi­tys suo­ras­taan pa­kot­ta­vat op­pi­maan uut­ta sekä työ­e­lä­mäs­sä et­tä sen ul­ko­puo­lel­la. Op­pi­mi­nen ei ole enää pel­käs­tään las­ten ja nuor­ten asia, vaan kai­kis­sa ikä­vai­heis­sa jou­du­taan opet­te­le­maan uu­sia asi­oi­ta.

Ih­mis­ten tie­to ja osaa­mi­nen ovat kas­va­neet val­ta­vas­ti vii­meis­ten vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na. Sen myö­tä esi­mer­kik­si sai­rauk­sien hoi­toon on löy­ty­nyt ai­van uu­sia kei­no­ja. Uu­si tie­to ja osaa­mi­nen on tuot­ta­nut hy­vin­voin­tia yk­si­löil­le ja yh­teis­kun­nal­le. Eri­tyi­ses­ti nuor­ten kan­nat­taa opis­kel­la ja ke­hit­tää it­se­ään sekä omak­si par­haak­si et­tä myös lä­him­mäis­ten ja koko yh­teis­kun­nan ra­ken­nuk­sek­si.

Ih­mi­nen ky­ke­nee tut­ki­maan Ju­ma­lan luo­maa maa­il­maa mo­nin eri ta­voin, ja hän on op­pi­nut ym­mär­tä­mään luon­non lai­na­lai­suuk­sia. Ju­ma­lan luo­mis­työs­sä ja maa­il­mas­sa on kui­ten­kin val­ta­vas­ti sel­lais­ta, jota ih­mi­nen ei kos­kaan voi täy­sin ym­mär­tää ei­kä op­pia.

Elä­män syn­ty­mi­nen ja päät­ty­mi­nen jää­vät meil­le sa­lai­suu­dek­si ja ih­meek­si. Ih­mi­si­nä em­me voi saa­da ai­kaan uut­ta elä­mää em­me­kä ky­ke­ne es­tä­mään elä­män päät­ty­mis­tä. Ne ovat yk­sin Ju­ma­lan kä­des­sä. Syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­se­na ih­mi­sel­lä on kui­ten­kin jat­ku­va kiu­saus tul­la yh­tä tie­tä­väk­si kuin Ju­ma­la. Se kiu­saus voi joh­taa aja­tuk­seen ih­mi­ses­tä kai­ken mit­ta­na ja kai­ken hal­lit­si­ja­na. Vaik­ka ai­ka muut­tuu, Ju­ma­la ei muu­tu, ei­kä hä­nen sa­nan­sa jär­ky.

Muut­tu­van ajan ja jat­ku­vas­ti kas­va­van in­hi­mil­li­sen tie­don kes­kel­lä tar­vi­taan Ju­ma­lan sa­nan mu­kais­ta ope­tus­ta ih­mi­ses­tä ian­kaik­ki­suu­so­len­to­na. Pyhä Hen­ki aut­taa ym­mär­tä­mään Ju­ma­lan sa­nan poh­jal­ta sen, et­tä me em­me elä vain tätä ai­kaa var­ten em­me­kä vain ih­mis­tie­don va­ras­sa. Tie­to­kin ka­to­aa, mut­ta Ju­ma­lan muut­tu­ma­ton sana py­syy.

Jee­sus it­se sa­noo omil­le ope­tus­lap­sil­leen, et­tä te olet­te saa­neet op­pia tun­te­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­lai­suu­det. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tääl­lä maan pääl­lä on jul­ki­nen sa­lai­suus, joka avau­tuu us­kon kaut­ta. Kai­kil­le ih­mi­sil­le tar­jo­taan ope­tus­ta pe­las­tuk­ses­ta ja lu­nas­tuk­ses­ta, jon­ka Ju­ma­la on val­mis­ta­nut Po­jas­saan Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Us­ko­vai­set ih­mi­set tar­jo­a­vat sitä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mis­sa kai­kil­le ih­mi­sil­le, us­kol­la omis­tet­ta­vak­si.

Jee­suk­sen ke­ho­tus kas­taa ja opet­taa lap­sia ja nuo­ria on vie­lä­kin voi­mas­sa. Us­ko­vai­sis­sa per­heis­sä tar­vi­taan ope­tus­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ja syn­tien an­teek­si­saa­mi­ses­ta. Per­heis­sä ta­pah­tu­vaa ope­tus­ta tu­kee kris­til­li­syy­des­säm­me teh­tä­vä työ las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten pa­ris­sa. Se ope­tus­työ täh­tää elä­vän us­kon säi­ly­mi­seen. Us­kon pää­mää­rä on ian­kaik­ki­nen elä­mä Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa.

Han­nu Kal­lun­ki

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 13.9.2017

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys