JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Opis­to­nuo­ret ar­vos­ta­vat kris­til­lis­tä ope­tus­ta

Pääkirjoitukset
24.2.2021 7.30

Juttua muokattu:

24.2. 07:27
2021022407271020210224073000

Op­pi­vel­vol­li­suus pi­den­tyy tu­le­va­na syk­sy­nä. Vel­vol­li­suu­det tun­tu­vat ih­mi­sis­tä usein vas­ten­mie­li­sem­mil­tä kuin oi­keu­det. Vaik­ka op­pi­vel­vol­li­suus pi­den­tyy, niin opis­ke­lu on en­nen kaik­kea oi­keus, joka on ra­ken­net­tu Suo­mes­sa ko­val­la työl­lä.

Tänä ai­ka­na kou­lu­tus­ta ar­vos­te­taan, ja suo­si­tuim­piin kou­lui­hin on vai­ke­aa pääs­tä. Kou­lu­tus tai sen puu­te ei tee kui­ten­kaan ke­nes­tä­kään ih­mi­ses­tä tois­ta ar­vok­kaam­paa, ei­kä ar­vot­to­mam­paa.

Mo­net Jee­suk­sen ope­tus­lap­set oli­vat ka­las­ta­jia, joil­la tus­kin oli luku- ja kir­joi­tus­tai­toa. Paa­va­li, joka liit­tyi ope­tus­las­ten jouk­koon vas­ta Jee­suk­sen kuo­le­man jäl­keen, oli kor­ke­as­ti kou­lu­tet­tu. Kaik­ki oli­vat ter­ve­tul­lei­ta Jee­suk­sen seu­raa­jik­si.

Jee­suk­sen esi­mer­kin mu­kaan mei­dän­kin kuu­luu ar­vos­taa jo­kais­ta ih­mis­tä pai­not­ta­mat­ta hen­ki­lö­koh­tai­sia omi­nai­suuk­sia tai saa­vu­tuk­sia. Kou­lu­tus­ta tär­ke­äm­pää on, et­tä jo­kai­nen löy­täi­si oman paik­kan­sa elä­mäs­sä ja osai­si it­se ar­vos­taa it­se­ään.

Laa­du­kas­ta kou­lu­tus­ta on syy­tä ar­vos­taa. Mo­net mer­kit­tä­vät kek­sin­nöt, jot­ka hel­pot­ta­vat ih­mis­ten ar­kea tai pa­ran­ta­vat sai­rauk­sia, ovat syn­ty­neet opis­ke­lun ja tut­ki­mus­työn seu­rauk­se­na. Myös Jee­sus ke­hot­taa kas­te- ja lä­he­tys käs­kys­sään opet­ta­maan.

On Ju­ma­lan joh­da­tus­ta, et­tä kris­til­li­syy­den opis­tois­sa voi­daan an­taa nuo­ril­le ope­tus­ta, jos­sa kes­kei­ses­sä roo­lis­sa ovat kris­til­li­set ar­vot. Opis­to­nuo­ret ko­ke­vat sen mer­ki­tyk­sel­li­sek­si. Esi­mer­kik­si Ra­nu­an opis­ton tä­män vuo­den pe­ru­sop­pi­jak­son opis­ke­li­joil­le teh­dys­sä ky­se­lys­sä yli 97 pro­sent­tia koki opis­ton kris­til­li­sen ar­vo-ope­tuk­sen tär­ke­äk­si.

Opis­toon ovat ter­ve­tul­lei­ta eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­vat ja eri­ta­voin kou­lus­sa me­nes­ty­neet nuo­ret. Tämä on py­rit­ty ot­ta­maan huo­mi­oon uu­sia va­lin­tak­ri­tee­re­jä laa­dit­ta­es­sa. Sil­ti on to­den­nä­köis­tä, et­tä kaik­ki ha­luk­kaat ei­vät saa opis­to­paik­kaa.

Opis­to­jen yl­lä­pi­tä­mi­nen on kal­lis­ta, ei­kä se on­nis­tu il­man yh­teis­kun­nan tu­kea. Tois­tai­sek­si tu­kea ei ole tu­los­sa li­sää niin, et­tä opis­ke­lu­paik­ko­jen mää­rää voi­tai­siin mer­kit­tä­väs­ti li­sä­tä, vaik­ka näin oli­si var­mas­ti ha­lua teh­dä. Ru­koi­lem­me, et­tä Ju­ma­la avai­si meil­le uu­sia nä­ky­miä myös täs­sä asi­as­sa.

Har­ri Iso­pah­ka­la, Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys