JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Opis­to­työ tar­vit­see kris­til­li­syy­den tuen

Päivämies
Pääkirjoitukset
16.7.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:44
2020010123444620140716000000

Näin Suo­men kan­sa­no­pis­to­jen 125-vuo­tis­juh­la­vuon­na on hyvä py­säh­tyä miet­ti­mään kan­sa­no­pis­to­jen mer­ki­tys­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sel­le kris­til­li­syy­del­le. En­sin Yli­tor­ni­on ja myö­hem­min Reis­jär­ven, Jäm­sän ja Ra­nu­an kris­til­li­sil­lä kan­sa­no­pis­toil­la on ol­lut suu­ri ja mo­ni­ta­hoi­nen mer­ki­tys he­rä­tys­liik­keem­me toi­min­nas­sa.

Kan­sa­no­pis­to­jen pe­rus­teh­tä­vä­nä oli alun pe­rin­kin nuo­ri­son kas­vat­ta­mi­nen mah­dol­li­suu­ten­sa ja vas­tuun­sa tun­te­vik­si ih­mi­sik­si. Va­paan si­vis­tys­työn pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti nuo­ret ovat kan­sa­no­pis­tois­sam­me oma­eh­toi­ses­ti op­pi­neet lu­kui­sia tie­to­ja ja tai­to­ja. He ovat myös suo­rit­ta­neet lu­ki­o­kurs­se­ja tai mu­siik­ki­tut­kin­to­ja tai ko­rot­ta­neet pe­rus­kou­lun ar­vo­sa­no­ja. Sa­mal­la opis­to­jem­me kris­til­li­nen ar­vo­maa­il­ma aa­mu­har­tauk­si­neen, seu­roi­neen, ju­ma­lan­pal­ve­luk­si­neen ja kes­kus­te­lui­neen on vah­vis­ta­nut mo­nen nuo­ren us­koa.

Kan­sa­no­pis­tom­me ovat vuo­si­kym­me­nien ajan pal­vel­leet myös sa­to­jen rip­pi­kou­lu­jen pi­to­paik­ka­na. Sa­moin ly­hyt­kurs­si­toi­min­ta on vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa kas­va­nut niin suu­rek­si, et­tä vii­me vuo­si­na kol­mes­sa opis­tos­sa on jär­jes­tet­ty vuo­sit­tain yh­teen­sä lä­hes 300 kurs­sia ja kurs­si­lais­ten mää­rä on lä­hem­mäs 10 000.

Mo­nel­le meis­tä on syn­ty­nyt kiin­teä yh­teys kan­san­opis­toi­him­me juu­ri ly­hyt­kurs­si­toi­min­nan kaut­ta. Näil­lä kurs­seil­la on opit­tu eri­lai­sia tai­to­ja ja tie­to­ja. Sa­mal­la on ol­lut mah­dol­li­suus tu­tus­tua uu­siin ys­tä­viin, ta­va­ta van­ho­ja tut­tu­ja ja saa­da tu­kea us­ko­ne­lä­mään.

Jo­ka­ke­säi­set opis­to­seu­rat ovat vah­vin osoi­tus opis­to­jem­me ja taus­ta­yh­tei­sön vä­li­ses­tä vah­vas­ta si­tees­tä. Yh­teen­las­ket­tu­na kol­met opis­to­seu­rat ko­ko­a­vat ke­säi­sin jopa 50 000 ih­mis­tä opis­to­jem­me pi­ha­pii­rei­hin ja nii­den lä­hiym­pä­ris­töön. Opis­to­seu­rat ovat ni­men­sä mu­kai­ses­ti seu­rat, jois­sa kaik­kein tär­kein asia on us­kon vah­vis­tu­mi­nen. Sa­mal­la ne ovat mui­den seu­ro­jen ta­paan kai­kil­le avoi­mia lä­he­tys­ta­pah­tu­mia, joi­hin toi­vo­tam­me kaik­ki lä­him­mäi­sem­me läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si. Ru­koi­lem­me, et­tä Ju­ma­la kir­kas­tai­si opis­to­seu­rois­sa Va­pah­ta­jam­me so­vi­tus­työn mer­ki­tys­tä ja kut­sui­si val­ta­kun­taan­sa uu­sia kan­sa­lai­sia.

Opis­to­seu­roil­la on us­kon vah­vis­tu­mi­sen li­säk­si mui­ta­kin mer­ki­tyk­siä. Ne ko­ko­a­vat taus­ta­yh­tei­söä vuo­sit­tain opis­tol­le nä­ke­mään ja kuu­le­maan, mitä opis­tol­le kuu­luu. Toi­saal­ta opis­to­seu­rat ovat opis­to­jem­me ta­lou­den kan­nal­ta mer­kit­tä­viä ta­pah­tu­mia – nii­den tuot­to me­nee suo­raan kun­kin opis­ton toi­min­nan hy­väk­si.

Opis­to­työ tar­vit­see kris­til­li­syy­den tuen. Olet­ko tul­lut aja­tel­leek­si, et­tä esi­mer­kik­si osal­lis­tu­mal­la työ­vuo­roon opis­to­seu­rois­sa tuet opis­to­jem­me työ­tä? Opis­to­ja voit tu­kea myös liit­ty­mäl­lä nii­den kan­na­tu­syh­dis­tys­ten jä­se­nek­si tai os­ta­mal­la nii­den tuot­tei­ta opis­to­seu­rois­sa tai net­ti­kau­pois­ta.

Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut opis­to­seu­roi­hin!

Teks­ti: Juk­ka Pa­lo­la, Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri

Kuva: Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 16.7.2014.

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys