JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Opis­to­työs­sä ha­e­taan laa­jen­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia

Pääkirjoitukset
25.7.2018 6.36

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten kan­sa­no­pis­to­jen pe­ru­sop­pi­jak­sot käyn­nis­ty­vät suun­nil­leen kuu­kau­den ku­lut­tua. Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­tois­sa aloit­taa yh­teen­sä noin 420 opis­ke­li­jaa, jois­ta val­ta­o­sa on vii­me ke­vää­nä pe­rus­kou­lun­sa päät­tä­nei­tä nuo­ria.

Noin 250 opis­toon ha­ke­nut­ta nuor­ta jää ran­nal­le. Mo­nel­le heis­tä pet­ty­mys on suu­ri. Osa näis­tä nuo­ris­ta on odot­ta­nut opis­toon pää­syä koko ylä­kou­lun ajan. Myös van­hem­mat ovat toi­vo­neet, et­tä nuo­ri pää­si­si opis­toon ja myö­tä­e­lä­neet nuo­ren ko­ke­maa pet­ty­mys­tä.

Kris­til­li­syy­den kan­sa­no­pis­to­jen ha­ki­ja­mää­rät ovat kas­va­neet vii­me vuo­si­na. Ai­em­min Ra­nu­an opis­toon pää­si lä­hes jo­kai­nen ha­ki­ja, mut­ta näin ei ole enää tänä vuon­na. Jäm­sään ja Reis­jär­vel­le ha­ke­neis­ta nuo­ris­ta iso osa on jää­nyt jo vuo­sia vail­le opis­to­paik­kaa.

Opis­to­jen reh­to­rit ovat ker­to­neet jul­ki­suu­des­sa tie­dos­ta­neen­sa ti­lan­teen ja ko­ke­neen­sa sen vai­ke­ak­si. Rat­kai­sua asi­aan on et­sit­ty opis­tois­sa sekä SRK:n ja opis­to­jen joh­don muo­dos­ta­mas­sa kan­sa­no­pis­to­toi­mi­kun­nas­sa.

No­pei­ta rat­kai­su­ja ti­lan­tee­seen ei ole. Kris­til­li­syy­den opis­tot ovat val­ti­o­na­vun alai­sia op­pi­lai­tok­sia, jo­ten nii­den toi­min­taan vai­kut­ta­vat rat­kai­se­vas­ti val­ti­on­hal­lin­non ta­sol­la teh­dyt kou­lu­tus­po­liit­ti­set lin­jauk­set. Oma vai­ku­tuk­sen­sa on myös taus­ta­yh­tei­sön tah­to­ti­lal­la.

Toi­voa an­ta­vaa on Jäm­sän opis­ton hil­jat­tain saa­ma lupa jär­jes­tää ope­tus­ta myös si­vu­toi­mi­pai­kas­sa. Käy­tän­nös­sä pai­kak­si on aja­tel­tu Mai­tois­ten lei­ri­kes­kus­ta, jos­sa pi­de­tään jat­kos­sa Jäm­sän opis­ton ly­hyt­kurs­se­ja.

Pe­ru­sop­pi­jak­sol­le ha­ke­nei­den nuor­ten ti­lan­net­ta si­vu­toi­mi­pis­te ei ai­na­kaan täs­sä vai­hees­sa hel­po­ta, sil­lä vuo­si­kurs­sin jär­jes­tä­mis­tä var­ten opis­to tar­vit­si­si li­sää val­ti­o­na­pua. Näh­tä­väk­si jää, tu­lee­ko sitä tu­le­vai­suu­des­sa.

Aja­tus nel­jän­nes­tä kan­sa­no­pis­tos­ta on hei­tet­ty il­maan jo use­am­man ker­ran, mut­ta voi­si­ko se to­teu­tua ja mil­lä ta­val­la, on vie­lä au­ki. Opis­tois­sa luo­te­taan, et­tä mi­kä­li se on Ju­ma­lan tah­to, opis­to­työn laa­jen­ta­mi­sek­si löy­tyy tu­le­vai­suu­des­sa rat­kai­su.

Re­a­lis­mia on se­kin, et­tä vain har­vaan suo­ma­lai­seen op­pi­lai­tok­seen pää­se­vät kaik­ki sin­ne ha­ke­neet opis­ke­li­jat. Tä­hän tus­kin pääs­tään kris­til­li­syy­den opis­tois­sa­kaan, vaik­ka nel­jäs opis­to to­teu­tui­si muo­dos­sa tai toi­ses­sa.

Päät­ty­neis­sä opis­to­seu­rois­sa pu­hu­neet opis­to­jen reh­to­rit muis­ti­vat opis­ke­lu­paik­kaa il­man jää­nei­tä nuo­ria ja toi­vot­ti­vat hei­dän elä­mään­sä Ju­ma­lan siu­naus­ta. Esil­le tuli aja­tus sii­tä, et­tä Ju­ma­la joh­taa myös hei­dän vai­hei­taan hy­vän tah­ton­sa mu­kai­ses­ti.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 25.7.2018

27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys