JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Paas­to on kul­ke­mis­ta Kris­tuk­sen rin­nal­la

Pääkirjoitukset
26.2.2020 6.30

Juttua muokattu:

25.2. 13:23
2020022513234720200226063000

Vii­me sun­nun­tai­na vie­tet­tiin las­ki­ais­sun­nun­tai­ta. Kirk­ko­vuo­des­sa las­ki­ai­nen aloit­taa pää­si­äis­jak­son, ja nimi las­ki­ai­nen (Es­to mihi) viit­taa paas­toon las­keu­tu­mi­seen. Var­si­nai­nen pää­si­äis­tä edel­tä­vä, 40 ar­ki­päi­vää kes­tä­vä paas­to al­kaa tä­nään tuh­ka­kes­ki­viik­ko­na. Paas­ton ai­ka hui­pen­tuu pää­si­äis­tä edel­tä­vään hil­jai­seen viik­koon.

Ny­kyi­sin paas­tos­ta pu­hu­taan mo­nes­sa eri mer­ki­tyk­ses­sä. En­tis­tä enem­män ih­mi­set kes­kit­ty­vät hen­ki­seen hy­vin­voin­tiin ja rau­hoit­tu­mi­seen. Paas­to­nai­ka voi ol­la jol­le­kin pyr­ki­mys­tä yk­sin­ker­tai­seen elä­män­tyy­liin. Toi­sel­le kii­rei­sen ar­jen kes­kel­lä ole­val­le se voi ol­la py­säh­ty­mis­tä miet­ti­mään, mikä it­sel­le on elä­mäs­sä oleel­lis­ta ja tär­ke­ää.

Paas­ton hen­gel­li­ses­tä mer­ki­tyk­ses­tä tu­li­si pu­hua ny­kyis­tä enem­män. Lu­te­ri­lai­seen pe­rin­tee­seen kuu­lu­va paas­to kut­suu mei­tä tut­ki­maan it­se­äm­me ja ke­hot­taa osoit­ta­maan kuu­li­ai­suut­ta Ju­ma­lan tah­dol­le, seu­raa­maan Jee­sus­ta ja kan­ta­maan ris­tiä sekä aut­ta­maan lä­him­mäi­siä. Se an­taa eri­no­mai­sen mah­dol­li­suu­den hil­jen­tyä ja py­säh­tyä Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le.

Paas­to­na­jan raa­ma­tul­li­nen si­säl­tö avau­tuu kirk­ko­vuo­den kul­kua seu­raa­mal­la. Kirk­ko­vuo­si koos­tuu Raa­ma­tun teks­teis­tä, jois­sa kä­si­tel­lään pe­las­tus­his­to­ri­aa, ja se avaa Ju­ma­lan il­moi­tus­ta koko rik­kau­des­saan. Las­ki­ais­sun­nun­tai­na Jee­suk­sen jul­ki­nen toi­min­ta saa­vut­taa kään­ne­koh­tan­sa. Va­el­lus Je­ru­sa­le­miin, koh­ti kär­si­mys­tä ja kuo­le­maa, al­kaa. Mut­ta juu­ri täl­lä tiel­lä Ih­mi­sen Poi­ka kir­kas­te­taan. Ju­ma­lal­li­nen rak­kaus voit­taa an­ta­es­saan it­sen­sä alt­tiik­si kuo­le­maan as­ti.

Paas­to­nai­ka on val­mis­tau­tu­mis­ta suu­reen juh­laan, pää­si­äi­seen. Se on siis las­keu­tu­mis­ta Kris­tuk­sen rin­nal­le, sitä, et­tä sy­dä­mis­säm­me kul­jem­me hä­nen kans­saan kär­si­mys­tiel­lä, joka on ol­lut kaik­kein vai­kein. Paas­to on val­mis­tau­tu­mis­ta Jee­suk­sen ris­tin­kuo­le­maan – sekä hä­nen rie­mul­li­seen ylös­nou­se­muk­seen­sa.

Pe­las­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta oleel­lis­ta on se, et­tä ih­mi­nen tur­vau­tuu Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­miin ja us­koo Jee­suk­seen, joka kär­si ja kuo­li koko maa­il­man syn­tien täh­den. Ylös­nou­se­mi­sel­laan hän voit­ti syn­nin ja kuo­le­man val­lan ja ava­si seu­raa­jil­leen tien tai­vaa­seen.

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys