JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Paas­to­nai­ka roh­kai­see Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le

Päivämies
Pääkirjoitukset
5.3.2014 15.31

Juttua muokattu:

1.1. 23:46
2020010123464920140305153100

Tä­nään tuh­ka­kes­ki­viik­ko­na on eri puo­lil­la maa­il­maa aloi­tet­tu nel­jä­kym­men­tä päi­vää kes­tä­vä paas­to­nai­ka. Kris­til­li­ses­sä ope­tuk­ses­sa paas­tos­sa on pe­rin­tei­ses­ti näh­ty kes­kei­sim­pi­nä asi­oi­na hil­jen­ty­mi­nen ja Ju­ma­lan sa­nan tut­ki­mi­nen, ru­kous ja lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­nen.

Paas­to­nai­ka­na seu­ra­taan Kris­tuk­sen tie­tä, joka joh­taa Gol­ga­tan ris­tin­kuo­le­maan. Pää­si­äi­se­nä kipu ja kär­si­mys vaih­tu­vat ylös­nou­se­muk­sen iloon ja rie­muun. Oi­ke­an paas­ton ja us­ko­ne­lä­män kes­ki­ös­sä ei ole­kaan ih­mi­nen ja hä­nen te­kon­sa tai te­ke­mät­tä jät­tä­mi­sen­sä, vaan Kris­tus, Ju­ma­lan Poi­ka.

Paas­to­na­jan en­sim­mäi­sen py­hä­päi­vän ai­hee­na on Jee­sus, kiu­saus­ten voit­ta­ja. Paas­to­tes­saan au­ti­o­maas­sa Jee­sus tor­jui sie­lun­vi­hol­li­sen hou­ku­tuk­set Ju­ma­lan sa­nal­la. Hän jät­ti meil­le pu­hut­te­le­van muis­tu­tuk­sen Ju­ma­lan sa­nan mer­ki­tyk­ses­tä ja voi­mas­ta.

Ju­ma­lan sa­nan ar­vo­val­taa ja tär­keyt­tä ei voi ko­ros­taa lii­kaa. Ajas­sam­me jopa ar­vo­ky­sy­myk­siä tar­kas­tel­laan usein pel­käs­tään ih­mis­jär­jen tai muun ih­mi­ses­tä nou­se­van poh­jal­ta. Niin yk­sit­täi­sel­le ih­mi­sel­le kuin yh­tei­söl­le­kin on hai­tal­lis­ta, jos Ju­ma­lan sana ja sen elä­mää suo­je­le­vat ar­vot unoh­de­taan.

Sie­lun­vi­hol­li­nen te­kee työ­tään yhä. Maa­il­man ta­pah­tu­mia seu­ra­tes­sam­me nä­em­me, kuin­ka ih­mi­set ai­heut­ta­vat toi­sil­leen mo­nen­lais­ta su­rua, ki­pua ja tus­kaa. Ju­ma­lan lap­si ko­kee usein ki­pe­äs­ti sy­dä­mes­sään sie­lun­vi­hol­li­sen kiu­sauk­set.

Kris­tuk­sen seu­raa­ja ei sel­viy­dy kiu­saa­jan hou­ku­tuk­sis­ta voit­ta­ja­na omin voi­min. Mat­kal­le tar­vi­taan voi­mak­si Ju­ma­lan sa­naa, joka vah­vis­taa us­koa niin kuul­tu­na kuin lu­et­tu­na. Raa­mat­tu ke­hot­taa Ju­ma­lan lap­sia ko­koon­tu­maan yh­teen ja roh­kai­se­maan toi­si­aan Ju­ma­lan sa­nal­la. On tär­ke­ää, et­tä vii­vym­me Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä, jos­ta it­se Va­pah­ta­ja­kin am­men­si voi­maa ja roh­kai­sua.

Paas­to­na­jan hen­gel­li­ses­sä kil­voit­te­lus­sa kes­kit­ty­mis­tä oleel­li­seen voi pyr­kiä hel­pot­ta­maan ruo­ka­tot­tu­muk­sia tai mui­ta elä­män­ta­po­ja yk­sin­ker­tais­ta­mal­la. Tämä van­ha tapa myös muis­tut­taa sii­tä, et­tei ih­mi­nen elä ai­no­as­taan ajal­li­ses­ta ruu­as­ta, vaan jo­kai­ses­ta sa­nas­ta, joka läh­tee Ju­ma­lan suus­ta.

Ju­ma­lan sa­nan kes­kei­sin vies­ti on sa­no­ma Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta ja hä­nen val­mis­ta­mas­taan pe­las­tuk­ses­ta. Tätä sa­no­maa so­tien, vä­ki­val­lan ja mo­nien ris­ti­rii­to­jen re­pi­mä maa­il­mam­me tar­vit­see. Py­häs­sä Hen­ges­sä ju­lis­tet­tu syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi an­taa us­ko­jan sy­dä­meen rau­han ja ha­lun ra­kas­taa lä­him­mäis­tä niin kuin it­se­ään.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 5.3.2014

20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys