JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

​Päi­vä­mies kris­til­li­syy­den uu­tis­leh­te­nä 60 vuot­ta

Pääkirjoitukset
3.9.2014 0.00

Päi­vä­mies-leh­ti täyt­tää ku­lu­va­na vuon­na 60 vuot­ta. Aja­tus van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten omas­ta vii­koit­tain il­mes­ty­väs­tä uu­tis­leh­des­tä oli kyp­sy­nyt kau­an; sii­tä oli pu­hut­tu 1930-lu­vul­ta läh­tien. Ker­ran kuu­kau­des­sa il­mes­ty­vä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti, joka oli pe­rus­tet­tu vuon­na 1912, ei so­vel­tu­nut tie­do­tus- ja uu­tis­leh­dek­si.

Tar­ve tie­dot­ta­mi­sel­le li­sään­tyi, kun kris­til­li­syy­den toi­min­ta 1950-lu­vun alus­sa voi­mis­tui. Oman uu­tis­leh­den to­teut­ta­mi­nen tuli konk­reet­ti­sem­mak­si vuo­den 1953 syk­syl­lä, kun Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen työ­va­li­o­kun­ta päät­ti käyn­nis­tää leh­den suun­nit­te­lun ja kut­sui Ant­ti Kouk­ka­rin kes­ku­syh­dis­tyk­sen jul­kai­su­sih­tee­rik­si. Työ­va­li­o­kun­ta an­toi hä­nen teh­tä­väk­seen toi­mit­taa en­sim­mäi­sen näy­te­nu­me­ron. Se esi­tel­tiin pu­hu­jien ko­kouk­ses­sa seu­raa­van vuo­den lop­pi­ai­se­na.

Päi­vä­mie­hes­tä il­mes­tyi vie­lä kol­me näy­te­nu­me­roa ke­sään 1954 men­nes­sä. Ky­sy­mys leh­den pe­rus­ta­mi­ses­ta tuli SRK:n vuo­si­ko­kouk­sen pää­tet­tä­väk­si sa­ma­na vuon­na Tam­pe­reen su­vi­seu­rois­sa. Kouk­ka­ri esit­te­li vuo­si­ko­kouk­sel­le Päi­vä­mie­hen toi­min­ta- ja ta­lous­suun­ni­tel­ma­eh­do­tuk­set. Vuo­si­ko­kous hy­väk­syi suun­ni­tel­mat ja va­lit­si leh­teä var­ten toi­mi­tus­neu­vos­ton, jon­ka teh­tä­viin kuu­lui tu­kea leh­den toi­mi­tus­ta ja val­voa leh­tien si­säl­töä.

Leh­den nimi ”Päi­vä­mies” ku­vaa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­mies­tä. Nimi tu­lee vuo­den 1938 vir­si­kir­jan vir­ren 217 vii­mei­sen sä­keis­tön mu­kaan: ”Ain seu­raa sota rau­ha, päi­vä­mies pal­ki­taan.” Ni­men­sä mu­kai­ses­ti leh­den teh­tä­vä­nä oli tu­kea evan­ke­liu­min työ­tä. Tam­pe­reen vuo­si­ko­kouk­sen pu­heen­vuo­rois­sa muis­tu­tet­tiin, et­tä kir­joi­tus­ten on hyvä pe­rus­tua Ju­ma­lan sa­naan ja nii­den tu­lee pi­tää esil­lä Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja sen py­hää evan­ke­liu­mia.

Päi­vä­mies va­kiin­nut­ti ase­man­sa en­sim­mäis­ten vuo­sien­sa ai­ka­na. Al­kuun se tie­dot­ti myös ylei­ses­ti Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon asi­ois­ta, mut­ta pai­not­tui var­sin pian van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den pää-ää­nen­kan­nat­ta­jak­si. Ny­ky­ään Päi­vä­mies tar­jo­aa tie­toa SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nas­ta, pal­ve­luis­ta ja suun­ni­tel­mis­ta sekä kris­til­li­syy­den ope­tuk­ses­ta, us­kos­ta ja elä­mäs­tä.

Päi­vä­mie­hen toi­min­ta-aja­tuk­sen mu­kaan ”leh­den lin­ja pe­rus­tuu nä­ke­myk­seen, et­tä Raa­ma­tun mu­kai­nen us­ko on poh­jim­mil­taan elä­mis­tä Ju­ma­lan ar­mos­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta. Tämä nä­kyy kir­joi­tuk­sis­sa us­koa vah­vis­ta­va­na elä­män-myön­tei­syy­te­nä. Leh­ti pi­täy­tyy kris­til­li­seen ar­vo­maa­il­maan. Se tu­kee si­säl­löl­lään van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ta lä­he­tys­työ­tä”.

Hen­gel­li­sen si­säl­lön ja kes­ki­näi­sen yh­tey­den vaa­li­mi­sen li­säk­si Päi­vä­mie­hel­lä on tär­keä vies­tin­näl­li­nen ulot­tu­vuus. Toi­min­ta-aja­tuk­sen­sa mu­kai­ses­ti ”se ker­too van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta ja sen toi­min­ta-ym­pä­ris­tös­tä sekä ot­taa ra­ken­ta­vas­ti kan­taa kes­kei­siin yh­teis­kun­nal­li­siin ja kir­kol­li­siin ky­sy­myk­siin”.

Ku­lu­van juh­la­vuo­den huh­ti­kuus­sa al­koi il­mes­tyä Päi­vä­mies-verk­ko­leh­ti, joka tu­kee print­ti­leh­teä ja toi­mii no­pe­a­na tie­do­tus­ka­na­va­na. Ai­ka ja vies­tin­täym­pä­ris­tö on muut­tu­nut. Leh­den ta­voit­tee­na on edel­leen pal­vel­la kris­til­li­syy­den toi­min­taa, vä­lit­tää us­koa vah­vis­ta­vaa sa­no­maa lu­ki­joil­leen ja teh­dä lä­he­tys­työ­tä, jot­ta yhä use­am­pi voi saa­da tie­toa elä­väs­tä us­kos­ta.

Kai­kil­le avoi­mia Päi­vä­mie­hen 60-vuo­tis­juh­lia vie­te­tään lau­an­tai-il­ta­na 6. syys­kuu­ta Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä kel­lo 18 al­ka­en. Ter­ve­tu­loa!

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 3.9.2014.