JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Peuk­ku on kan­na­not­to

Päivämies
Pääkirjoitukset
31.7.2019 8.15

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444720190731081500

Jul­ki­sen pu­heen pi­tä­mi­nen on usein jän­nit­tä­vä ti­lan­ne. Jän­ni­tys­tä luo pai­kal­la ole­va ylei­sö, joka kuun­te­lee ja ar­vioi pu­heen si­säl­töä.

Har­va tu­lee aja­tel­leek­si so­mes­sa toi­mies­saan, et­tä ylei­sö­mää­rä siel­lä voi ol­la huo­mat­ta­vas­ti mo­nia pu­he­ti­lai­suuk­sia suu­rem­pi.

Kan­na­not­to so­mes­sa on usein jopa nä­ky­väm­pi ja py­sy­väm­pi kuin puhe isos­sa ti­lai­suu­des­sa. Se mitä sa­not, jaat tai peu­ku­tat so­mes­sa, voi le­vi­tä het­kes­sä laa­jal­le, ei­kä sitä ole mah­dol­lis­ta ve­tää enää ta­kai­sin. So­me­si­säl­tö­jen kans­sa on­kin syy­tä ol­la eri­tyi­sen har­kit­se­va.

Some on muut­ta­nut me­di­an luon­net­ta niin, et­tä yhä use­am­mat ta­hot ja yk­sit­täi­set ih­mi­set voi­vat toi­mia it­se si­säl­lön­tuot­ta­ji­na eli ja­kaa omia teks­te­jään ja ku­vi­aan. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä käyt­tä­jän voi ol­la toi­si­naan vai­kea sel­vit­tää, kuka so­mes­sa ja­et­ta­van si­säl­lön on tuot­ta­nut ja mis­sä tar­koi­tuk­ses­sa.

So­men kaut­ta on mah­dol­lis­ta myös ja­kaa val­heel­lis­ta tie­toa ja vai­kut­taa mie­li­pi­tei­siin. Har­mit­to­mal­ta vai­kut­ta­va vit­si tai vi­de­on­pät­kä voi ol­la tar­kem­min aja­tel­tu­na jo­ta­kin ih­mis­ryh­mää ali­ar­voi­va, jopa ra­sis­ti­nen. Sel­lais­ta ei ole vii­sas­ta ja­kaa edes haus­kan lä­pän ni­mis­sä. Hyvä ar­vi­oin­tik­ri­tee­ri on se, mil­tä sama vit­si tun­tui­si omaan it­seen koh­dis­tet­tu­na.

Kris­tit­ty kat­soo peu­ku­tuk­si­aan myös sii­tä nä­kö­kul­mas­ta, vas­taa­ko peu­ku­tet­tu tai ja­et­tu si­säl­tö omaa ar­vo­maa­il­maa. Vies­tii­kö si­säl­tö sel­lai­ses­ta, jota it­se pi­dän tär­ke­ä­nä? Us­kal­tai­si­ko so­mes­sa pu­hua myös us­kos­ta ja sii­tä, mi­ten se vai­kut­taa elä­mää­ni?

SRK:n uu­des­sa vuo­si­kir­jas­sa (Ajan­koh­tais­ta 2019, Va­el­lan­ko va­los­sa) kä­si­tel­lään myös tätä ai­het­ta. Kir­jas­sa ky­sy­tään, mitä us­kon tun­nus­ta­mi­nen tar­koit­taa so­mes­sa. On­ko se sitä, et­tä jä­te­tään peu­kut­ta­mat­ta sitä, mikä haa­voit­taa omaa­tun­toa? Ja ker­ro­taan us­kos­ta sil­loin, kun tu­lee so­pi­va ti­lan­ne ja roh­keus riit­tää?

Maal­lis­tu­vas­sa il­ma­pii­ris­sä yk­si­kin Ju­ma­lan sa­nan va­loa lois­ta­va so­me­päi­vi­tys voi ol­la tien­viit­ta­na us­kos­ta osat­to­mal­le tai roh­kai­se­va­na vies­ti­nä us­ko­nys­tä­väl­le. Myös so­mes­sa saa va­paas­ti vies­tit­tää psal­min 119 sa­no­maa, joka oli esil­lä myös vii­kon­lop­pu­na vie­te­tyis­sä Ra­nu­an opis­to­seu­rois­sa: ”Ju­ma­lan sana on valo mat­kal­la­ni.”

Ku­vi­tus­ku­va: Art­tu Ala­saa­re­la

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys