JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Po­si­tii­vi­nen us­kon­non­va­paus kos­kee myös lap­sia

Pääkirjoitukset
15.5.2019 6.57

Kes­kus­te­lua us­kon­non­va­pau­des­ta ja lap­sen oi­keu­des­ta oman us­kon­non ope­tuk­seen on käy­ty vii­me vuo­si­na niin var­hais­kas­va­tuk­seen kuin pe­ru­so­pe­tuk­seen liit­ty­en. Mo­net pu­heen­vuo­rot ja nii­tä seu­ran­neet käy­tän­nön toi­men­pi­teet ovat kar­si­neet muun mu­as­sa seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­miä ti­lai­suuk­sia.

Po­si­tii­vi­sen us­kon­non­va­pau­den nä­kö­kul­ma on jää­nyt mo­nis­sa ti­lan­teis­sa taka-alal­le. Ai­hee­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä ei ole ai­na kä­si­tel­ty riit­tä­väs­ti eri osa­puol­ten vä­lil­lä ja tie­tyt yh­teis­työ­toi­min­nat on pää­tet­ty lak­kaut­taa. Muu­tos ai­kai­sem­paan yh­teis­työ­käy­tän­töön on huo­mat­ta­va.

Var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan seu­ra­kun­ta voi edel­leen teh­dä yh­teis­työ­tä päi­vä­ko­tien kans­sa ja toi­mia kou­lun tar­jo­a­man kat­so­mus­kas­va­tuk­sen tu­ke­na. Täs­sä leh­des­sä ole­va ar­tik­ke­li avaa ai­het­ta ny­kyi­sen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man ja po­si­tii­vi­sen us­kon­non­va­pau­den nä­kö­kul­mas­ta.

No­pea maal­lis­tu­mi­nen ja ar­vo­mur­ros ovat ai­heut­ta­neet sen, et­tä mo­net kou­lut ja päi­vä­ko­dit ovat luo­pu­neet pe­rin­tei­sis­tä yh­teis­työ­muo­dois­ta seu­ra­kun­tien kans­sa. Sel­lai­set aja­tuk­set mo­ni­kult­tuu­ri­suu­des­ta, mis­sä kiis­te­tään us­kon­non tai his­to­ri­an mer­ki­tys ajal­lem­me, ovat lo­pul­ta kes­tä­mät­tö­miä. Oman us­kon­non ja his­to­ri­an tun­te­mus an­taa ra­ken­ta­via läh­tö­koh­tia mo­ni­ar­voi­sen ja -kult­tuu­ri­sen tu­le­vai­suu­den koh­taa­mi­seen niin ko­ti­maas­sa kuin maa­il­mal­la­kin.

Kris­til­li­set ta­vat ja juh­lat ovat yhä mer­kit­tä­vä osa suo­ma­lais­ten las­ten kult­tuu­ris­ta pe­rin­töä. Yh­teis­kun­nan teh­tä­vä­nä on tur­va­ta us­kon­non­va­paus ja luo­da edel­ly­tyk­set sen to­teu­tu­mi­seen. Us­kon­to on maam­me his­to­ri­as­sa näh­ty pit­kään myön­tei­se­nä yk­si­löä, yh­tei­sö­jä ja koko yh­teis­kun­taa ra­ken­ta­va­na te­ki­jä­nä.

Suo­mes­sa pe­rus­tus­la­ki tur­vaa meil­le jo­kai­sel­le us­kon­non- ja oman­tun­non­va­pau­den. Jo­kai­sel­la on oi­keus tun­nus­taa ja har­joit­taa us­kon­toa, oi­keus il­mais­ta va­kau­mus sekä oi­keus kuu­lua tai ol­la kuu­lu­mat­ta us­kon­nol­li­seen yh­dys­kun­taan. Toi­saal­ta ku­kaan ei myös­kään ole vel­vol­li­nen osal­lis­tu­maan oman­tun­ton­sa vas­tai­ses­ti us­kon­non har­joit­ta­mi­seen.

Lap­sen osal­lis­tu­mi­ses­ta us­kon­nol­li­siin ti­lai­suuk­siin päät­tä­vät huol­ta­jat. Jot­ta pos­tii­vi­nen us­kon­non­va­paus voi­si to­teu­tua var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa, se edel­lyt­tää luot­ta­muk­sel­lis­ta, avoin­ta ja hy­vää yh­teis­työ­tä eri osa­puol­ten vä­lil­lä. Näin toi­mien voi­daan to­teut­taa ar­vo­kas­ta po­si­tii­vi­sen us­kon­non­va­pau­den pe­ri­aa­tet­ta.

Ku­vi­tus­ku­va: Kari Ven­ga­sa­ho

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 15.5.2019

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys