JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pyhä Hen­ki liit­tää us­ko­vai­set yh­teen

Päivämies
Pääkirjoitukset
20.5.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:53
2020010123534320150520000000

En­si sun­nun­tai­na vie­tet­tä­vä hel­lun­tai kuu­luu pää­si­äi­sen ja jou­lun ohel­la kol­men suu­rim­man kris­til­li­sen juh­lan jouk­koon. Hel­lun­tai­päi­väs­tä al­kaa kirk­ko­vuo­den pi­sin pää­jak­so, hel­lun­tain jäl­kei­nen ai­ka. Täl­löin py­hä­päi­vien ai­heet ja evan­ke­liu­mi­teks­tit ker­to­vat us­kon il­me­ne­mi­ses­tä Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa ja sen jä­sen­ten elä­mäs­sä sekä sii­tä, mitä Kris­tuk­sen seu­raa­mi­nen on käy­tän­nös­sä.

Kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan per­soo­nal­li­suuk­sis­ta Pyhä Hen­ki on kaik­kein vai­kein ym­mär­tää. Ken­ties juu­ri tä­män vuok­si Pyhä Hen­ki usein si­vuu­te­taan hen­gel­li­ses­sä pu­hees­sa. Py­hän Hen­gen mer­ki­tys on kui­ten­kin rat­kai­se­va ih­mi­sen pe­las­tu­mi­sen kan­nal­ta.

Lut­her se­lit­tää Vä­häs­sä ka­te­kis­muk­ses­saan Py­hän Hen­gen mer­ki­tys­tä: ”Us­kon, et­ten voi omas­ta jär­jes­tä­ni en­kä voi­mas­ta­ni us­koa Her­raa­ni Jee­suk­seen Kris­tuk­seen en­kä pääs­tä hä­nen luok­seen, vaan et­tä Pyhä Hen­ki on kut­su­nut mi­nut evan­ke­liu­min vä­li­tyk­sel­lä, va­lais­sut mi­nut lah­joil­laan, py­hit­tä­nyt ja säi­lyt­tä­nyt mi­nut oi­ke­as­sa us­kos­sa.”

Raa­ma­tun mu­kaan Pyhä Hen­ki liit­tää Ju­ma­lan lap­set yh­dek­si Ju­ma­lan seu­ra­kun­nak­si, joka on Kris­tuk­sen ruu­mis maan pääl­lä. Kirk­kom­me vuo­den 1948 kris­ti­nop­pi to­te­aa, et­tä Kris­tuk­sen työ maan pääl­lä jat­kuu Py­hän Hen­gen työ­nä hä­nen seu­ra­kun­nas­saan (KO 44).

Pyhä Hen­ki pu­hut­te­lee ih­mi­siä kaik­ki­al­la, mut­ta kuu­lut­taa syn­neis­tä va­paut­ta­vaa evan­ke­liu­mia seu­ra­kun­tan­sa vä­li­tyk­sel­lä. Jo­kai­nen Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan jä­sen on Py­hän Hen­gen pap­pi, jol­la on Ju­ma­lan val­tuu­tus saar­na­ta evan­ke­liu­mia.

Hel­lun­tain sa­no­ma tuo yk­si­lö­kes­kei­seen ai­kaam­me muis­tu­tuk­sen seu­ra­kun­ta­yh­tey­den mer­ki­tyk­ses­tä. Raa­mat­tu ke­hot­taa us­ko­vai­sia ko­koon­tu­maan yh­teen: ”Me em­me saa lyö­dä lai­min seu­ra­kun­tam­me yh­tei­siä ko­kouk­sia, niin kuin muu­ta­mil­la on ta­pa­na” (Hepr. 10:25). Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa saam­me kuul­la elä­vää Ju­ma­lan sa­naa ja vah­vis­tua yh­tei­ses­sä us­kos­sa.

Hel­lun­tai­na Pyhä Hen­ki las­keu­tui ope­tus­las­ten pääl­le nä­ky­väl­lä ta­val­la tu­len­lies­ko­jen muo­dos­sa (Ap. t. 2). Py­hän Hen­gen saa­mi­nen nä­kyy ny­ky­ään­kin ih­mi­sen elä­mäs­sä, sil­lä pa­ran­nus­ta seu­raa halu tais­tel­la evan­ke­liu­min voi­mal­la syn­tiä vas­taan. Jo­kai­sen Ju­ma­lan lap­sen sy­dä­meen so­pii Daa­vi­din ru­kous: ”Ju­ma­la, luo mi­nuun puh­das sy­dän ja an­na mi­nul­le uu­si, vah­va hen­ki. älä hei­tä mi­nua pois kas­vo­je­si edes­tä, älä­kä ota mi­nul­ta pois Py­hää Hen­ke­ä­si.” (Ps. 51:10–11.)

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.5.2015.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys