JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Py­hien yh­teys ulot­tuu tä­hän ai­kaan

Päivämies
Pääkirjoitukset
28.10.2015 12.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:20
2020010123204320151028120000

Py­häin­päi­vä­nä hau­taus­mail­la lois­ta­vat tu­han­net kynt­ti­lät vies­ti­vät vai­na­jien kun­ni­oit­ta­mi­ses­ta ja kai­puus­ta. Moni sel­lai­nen­kin, jon­ka side kirk­koon ja kris­til­li­seen us­koon on ohut, vie­rai­lee pois­nuk­ku­neen lä­hei­sen hau­dal­la py­häin­päi­vä­nä. Kir­kois­sa py­häin­päi­vä on kirk­ko­vuo­den py­his­tä nel­jän­nek­si suo­si­tuin.

Vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä seu­ra­kun­nat ovat jär­jes­tä­neet py­häin­päi­vän il­ta­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia, jois­sa muis­tel­laan ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na kuol­lei­ta seu­ra­kun­ta­lai­sia. Jo­kai­sen vai­na­jan nimi lu­e­taan ja hä­nen muis­tok­seen sy­ty­te­tään kynt­ti­lä.

Py­häin­päi­vä ei kui­ten­kaan ole vain vai­na­jien muis­to­päi­vä. Sana ”pyhä” viit­taa us­kos­sa kuol­lei­den ohel­la kaik­kiin Kris­tuk­seen us­ko­viin, jot­ka ovat jo ajal­li­ses­sa elä­mäs­sä us­kon kaut­ta osal­li­sia py­hien yh­tey­des­tä. Olen­nais­ta py­häin­päi­vän vie­tos­sa on us­ko py­hien yh­tey­teen.

Py­häin­päi­vän evan­ke­liu­mis­sa pu­hu­taan au­tu­ais­ta, eri­tyi­sen on­nel­li­sis­ta ih­mi­sis­tä. Jo­kai­nen ih­mi­nen ha­lu­ai­si ol­la on­nel­li­nen, ja on­nea et­si­tään hy­vin mo­nen­lai­sis­ta asi­ois­ta. Mo­net us­ko­vat löy­tä­vän­sä on­nen ajal­li­ses­ta hy­vin­voin­nis­ta, huo­let­to­mas­ta elä­mäs­tä ja viih­tees­tä. Kes­tä­vää on­nea ei kui­ten­kaan voi saa­vut­taa maal­li­sis­ta asi­ois­ta. Kuo­le­mas­sa par­haat­kin ajal­li­set lah­jat ja suu­rim­mat­kin saa­vu­tuk­set me­net­tä­vät ko­ko­naan mer­ki­tyk­sen­sä.

Raa­ma­tun mu­kaan to­del­li­sen on­nen saa elä­vän us­kon kaut­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa, joka on van­hurs­kaut­ta, rau­haa ja iloa Py­häs­sä Hen­ges­sä. Elä­vään us­koon si­säl­tyy lu­paus sekä ny­kyi­ses­tä et­tä tu­le­vas­ta elä­mäs­tä (1. Tim. 4:8).

Py­häin­päi­vän sa­no­ma kut­suu Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja vah­vis­taa toi­voa ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä. Pois­nuk­ku­neet py­hät tur­vau­tui­vat Kris­tuk­sen evan­ke­liu­miin ja pää­si­vät sen voi­mal­la hau­dan le­poon odot­ta­maan ylös­nou­se­muk­sen aa­mua. He ovat osal­li­sia py­hyy­des­tä, jon­ka Jee­sus val­mis­ti ris­tin­kuo­le­mal­laan ja ylös­nou­se­muk­sel­laan jo­kai­sel­le, joka us­koo.

Pois­nuk­ku­nei­den py­hien esi­merk­ki kan­nus­taa mei­tä­kin elä­mään us­kos­sa lop­puun saak­ka. Ih­mi­sen elä­mä on ly­hyt ja hau­ras. Psal­mien kir­jas­sa pyy­de­tään, et­tä Ju­ma­la opet­tai­si, kuin­ka ly­hyt ai­kam­me on, jot­ta sai­sim­me vii­saan sy­dä­men. ”Ih­mi­nen on kuin tuu­len­hen­käys, hä­nen päi­vän­sä ka­to­a­vat kuin var­jo” (Ps. 90:12, 144:4). Sen vuok­si on tär­keää val­voa us­kos­sa ja ol­la ai­na val­mis kuo­le­maan. Olem­me val­mii­ta, kun olem­me us­ko­neet syn­tim­me an­teek­si Kris­tuk­sen an­si­on täh­den.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 28.10.2015.

1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys