JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Raa­mat­tu roh­kai­see vas­tuun kan­ta­mi­seen

Pääkirjoitukset
21.5.2014 0.00

Ke­nen on vas­tuu? Vas­tuun­kan­ta­jia et­si­tään usein sil­loin, kun ta­pah­tuu jo­tain yl­lä­tyk­sel­lis­tä, kun suun­ni­tel­mat epä­on­nis­tu­vat tai ta­pah­tuu esi­mer­kik­si on­net­to­muus tai ri­kos. On­net­to­muu­den jäl­keen käyn­nis­te­tään usein sel­vi­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tut­kia, on­ko ris­kit ja uhat en­na­koi­tu ja on­ko va­rau­tu­mi­nen ol­lut riit­tä­vää.

Yk­si­tyi­si­nä ih­mi­si­nä meil­lä jo­kai­sel­la on vas­tuu it­ses­täm­me, toi­mis­tam­me ja lä­him­mäi­sis­täm­me. Van­hem­mat kan­ta­vat vas­tuun per­hees­tään ja las­ten­sa kas­va­tuk­ses­ta. Työ­teh­tä­vis­sä it­se kul­la­kin on eri­lai­sia vas­tuu­teh­tä­viä. Joil­la­kin on lain­sää­tä­jän ja pää­tök­sen­te­ki­jän vas­tuu.

Suo­ma­lai­set ovat voi­neet vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon jo rei­lun 150 vuo­den ajan. Sään­nöl­li­sen val­ti­o­päi­vä­toi­min­nan kat­so­taan al­ka­neen vuo­den 1863 val­ti­o­päi­vis­tä, vaik­ka tuol­loin elet­tiin vie­lä vie­raan val­lan al­la ei­kä ää­ni­oi­keus ol­lut ylei­nen ja yh­tä­läi­nen.

Glo­ba­li­saa­ti­on myö­tä myös suo­ma­lai­sia kos­ke­va pää­tök­sen­te­ko on kan­sain­vä­lis­ty­nyt. En­si sun­nun­tai­na Eu­roo­pan uni­o­nin mais­sa käy­dään vaa­liu­ur­nil­le. Me suo­ma­lai­set va­lit­sem­me 13 edus­ta­jaa EU-par­la­ment­tiin osal­lis­tu­maan ja vai­kut­ta­maan uni­o­nin pää­tök­sen­te­koon. On tär­ke­ää, et­tä kan­nam­me osal­tam­me vas­tuu­ta käyt­tä­mäl­lä ää­ni­oi­keut­tam­me.

Ylei­nen mie­li­pi­de ja me­dia yl­lä­pi­tä­vät mo­nes­ti ne­ga­tii­vis­ta ja pin­nal­lis­ta mie­li­ku­vaa yh­teis­ten asi­oi­den vas­tuun­kan­ta­jis­ta. Sen­saa­ti­o­ha­kui­nen uu­ti­soin­ti jät­tää var­joon ne to­del­li­set toi­met ja ai­kaan­saan­nok­set, joi­ta edus­ta­jam­me eri ta­voin hy­väk­sem­me te­ke­vät.

On tär­ke­ää oh­ja­ta lap­si­am­me ja nuo­ri­am­me käyt­tä­mään ää­ni­oi­keut­ta ja ko­ros­taa sen mer­ki­tys­tä. Jos ai­kui­si­na suh­tau­dum­me vä­lin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti ää­nes­tä­mi­seen ja pu­hum­me vä­hät­te­le­vään ja ar­vos­te­le­vaan sä­vyyn lain­sää­tä­jis­tä ja pää­tök­sen­te­ki­jöis­tä, kas­vaa­ko lap­sis­tam­me tu­le­vai­suu­den osal­lis­tu­jia ja vas­tuun­kan­ta­jia?

Tur­val­li­nen oh­je yh­teis­kun­tam­me ra­ken­ta­mi­seen ja vas­tuun kan­ta­mi­seen löy­tyy Raa­ma­tus­ta. ”Toi­mi­kaa sen kau­pun­gin par­haak­si, jo­hon minä olen tei­dät siir­tä­nyt. Ru­koil­kaa sen edes­tä Her­raa, sil­lä sen me­nes­tys on tei­dän­kin me­nes­tyk­sen­ne.” (Jer. 29:7.)

Oli­pa elä­män­ti­lan­teem­me ja vas­tuum­me mil­lai­sia ta­han­sa, Raa­ma­tun sa­nat an­ta­vat hy­vän neu­von: ”Teh­kää, mitä oi­keus ja van­hurs­kaus vaa­ti­vat! Pe­las­ta­kaa riis­tet­ty riis­tä­jän kä­sis­tä. äl­kää sor­ta­ko muu­ka­lai­sia, or­po­ja ja les­kiä, äl­kää teh­kö vää­ryyt­tä ke­nel­le­kään. äl­kää vuo­dat­ta­ko täs­sä maas­sa vi­at­to­mien ih­mis­ten ver­ta.” (Jer. 22:3.)

Kaik­kien ai­ko­jen suu­rin vas­tuun­kan­ta­ja oli Va­pah­ta­jam­me. Hän kan­toi koko maa­il­man syn­nit. Tä­män so­vi­tus­työn us­ko­jan on tur­val­lis­ta luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen niin yk­sit­täi­sen ih­mi­sen kuin kan­so­jen vai­heis­sa. Jee­sus an­toi omil­leen myös vas­tuu­teh­tä­vän: ”Men­kää kaik­keen maa­il­maan ja saar­nat­kaa evan­ke­liu­mia kai­kil­le luo­duil­le” (Mark. 16:15).

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 21.5.2014.

17.1.2020

Kos­kaan en ota hä­nel­tä pois ar­mo­a­ni, mi­nun liit­to­ni kes­tää hor­ju­mat­ta. Ps. 89:29

Viikon kysymys