JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Raa­ma­tul­li­nen saar­na kut­suu us­ko­maan

Pääkirjoitukset
25.9.2019 6.10

Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon tul­leis­sa pa­laut­teis­sa kii­te­tään toi­si­naan raa­ma­tul­li­ses­ta saar­nas­ta, jota ka­na­va vä­lit­tää. Pa­laut­tei­den kär­ki on ni­me­no­maan täs­sä, ei esi­mer­kik­si pu­heen re­to­ri­ses­sa vai­kut­ta­vuu­des­sa, kos­ket­ta­vuu­des­sa tai mu­kaan­sa tem­paa­vis­sa ta­ri­nois­sa.

Paa­va­li an­taa it­se­ään nuo­rem­mal­le Ti­mo­teuk­sel­le saar­naa­mi­seen liit­ty­viä oh­jei­ta (2. Tim. 4:1–2). Hän ke­hot­taa Ti­mo­teus­ta ju­lis­ta­maan Ju­ma­lan sa­naa ja te­ke­mään sitä niin so­pi­val­la kuin so­pi­mat­to­mal­la het­kel­lä. Paa­va­li kan­nus­taa nuh­te­le­maan, moit­ti­maan ja ke­hot­ta­maan kuu­li­joi­ta ai­na kär­si­väl­li­ses­ti opet­ta­en.

Ti­mo­teus saa oh­jeet ni­me­no­maan raa­ma­tul­li­sen saar­nan pi­tä­mi­seen. Paa­va­li neu­voo: ”Lue seu­ra­kun­nal­le py­hiä kir­joi­tuk­sia, ke­ho­ta ja ope­ta ah­ke­ras­ti” (1. Tim. 4:13). Saar­na on hyvä, kun se no­jaa Raa­mat­tuun. Täl­löin kuu­li­ja saa ol­la Ju-ma­lan sa­nan pu­hu­tel­ta­va­na. Raa­ma­tun sana it­ses­sään opet­taa, loh­dut­taa, ke­hot­taa ja nuh­te­lee.

Min­kä­lais­ta on Paa­va­lin mai­nit­se­ma kär­si­väl­li­nen ope­tus? Kär­si­väl­li­nen opet­ta­ja pu­huu syn­nis­tä niin, et­tä hän ym­mär­tää ih­mi­sen heik­kou­den. Hän muis­tut­taa sii­tä, et­tä Ju­ma­la ra­kas­taa syn­tis­tä ih­mis­tä, mut­ta vi­haa syn­tiä. Pit­kä­mie­li­nen opet­ta­ja ei pai­na kuu­li­joi­den miel­tä la­maan, vaan loh­dut­taa sil­lä, mi­ten mit­taa­ma­ton on Ju­ma­lan ar­mo (Ef. 1:7–8).

Raa­ma­tun oh­jeet pu­hu­jal­le riit­tä­vät edel­leen. Jo­kai­nen sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vään kut­sut­tu saa edel­leen no­ja­ta Juma-lan sa­naan, sii­tä nou­se­viin ope­tuk­sen ja loh­dun sa­noi­hin, ja luot­taa, et­tä Ju­ma­lan Pyhä Hen­ki avaa nii­tä tar­peen mu­kaan kuu­li­joil­le. Ju­ma­la te­kee työ­tään eri­lai­sil­la lah­joil­la va­rus­tet­tu­jen pal­ve­li­joi­den­sa kaut­ta.

Jo­kai­nen seu­ra­pu­hu­ja pi­täi­si mie­lel­lään hy­vän ja mie­liin­pai­nu­van saar­nan, mut­ta vain har­va ko­kee on­nis­tu­neen­sa sii­nä. Seu­ra­vie­raan odo­tuk­set ovat yleen­sä ar­mol­li­sem­pia: riit­tää, et­tä seu­rois­sa kuu­lee raa­ma­tul­lis­ta, Py­hän Hen­gen vai­kut­ta­maa Ju­ma­lan sa­nan saar­naa ja saa us­koa omat syn­nit an­teek­si. Myös Sii­o­nin lau­lut ja vir­ret sekä us­ko­vien yh­teys an­ta­vat voi­maa jat­kaa us­kon­kil­voi­tus­ta.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 25.9.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Las­se Kok­ko

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys