JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ra­dio- ja net­ti­seu­rat­kin ovat suu­ri pon­nis­tus

Pääkirjoitukset
24.6.2020 6.45

Juttua muokattu:

22.6. 16:50
2020062216504320200624064500

Su­vi­seu­rat al­ka­vat tors­tai­na. Nämä Su­vi­seu­rat jää­vät yli sata vuot­ta jär­jes­tet­ty­jen SRK:n iso­jen seu­ro­jen his­to­ri­aan ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na. Seu­ra­vie­raat ja me­di­at ovat osoit­ta­neet ilah­dut­ta­vaa kiin­nos­tus­ta myös näi­tä poik­keuk­sel­li­sia seu­ro­ja koh­taan.

Ra­di­o­seu­rat­kaan ei­vät ole syn­ty­neet it­ses­tään. Reis­jär­ven seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on jää­tyä tau­ol­le vas­tuu jär­jes­te­lyis­tä on siir­ty­nyt no­pe­as­ti ja yl­lät­tä­en SRK:n toi­mis­ton vä­el­le, joka on teh­nyt vii­me viik­koi­na pit­kää työ­päi­vää seu­ro­jen ai­kaan saa­mi­sek­si.

Vaik­ka kent­tä­o­lo­suh­tei­siin liit­ty­vät työt ovat jää­neet pois, jäl­jel­lä on mo­nen­lais­ta jär­jes­te­lyä pu­hu­jien ja tulk­kien han­kin­nas­ta li­ve­ku­vauk­siin, so­mis­ta­mi­seen ja me­di­an pal­ve­le­mi­seen. Kirk­ko­ja on ky­sel­ty seu­roi­hin liit­ty­vien ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen.

Pu­hu­mat­ta­kaan ra­di­on puo­lel­la ote­tus­ta lop­pu­ki­ris­tä. Moni hy­vis­sä ajoin val­mis­tel­tu suun­ni­tel­ma meni ke­vään mit­taan uu­sik­si, ja li­säk­si aloi­tet­tiin uu­si ke­vät­lä­he­tys. Va­paa­eh­tois­ten jouk­ko on teh­nyt jäl­leen ker­ran us­ko­mat­to­man suu­ren pon­nis­tuk­sen.

Ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na­kin Su­vi­seu­rat ovat odo­tus­ta ja val­mis­te­lu­ja he­rät­tä­vä ta­pah­tu­ma. Seu­ro­jen lä­hes­ty­es­sä il­mas­sa on odo­tuk­sen li­säk­si kai­puu­ta ja ikä­vää seu­ra­ken­täl­le, tut­tuun ää­ni- ja tuok­su­maa­il­maan, Ju­ma­lan kan­san kes­kel­le.

Jot­kut Päi­vä­mie­hen lu­ki­jat ovat sa­noit­ta­neet ke­sän jää­vän va­jaak­si il­man tut­tu­ja ja rak­kai­ta ke­sä­seu­ra­ta­pah­tu­mia. Ra­dio- ja net­ti­seu­rois­ta huo­li­mat­ta jo­tain suur­ta jää tänä vuon­na vä­liin. Pet­ty­myk­sen tun­net­ta on lie­vit­tä­nyt luot­ta­mus Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen täs­sä­kin asi­as­sa.

Moni leh­den lu­ki­ja on to­den­nut, et­tä seu­ra­sa­no­man ää­rel­le hil­jen­ty­mi­nen on­nis­tuu pa­rem­min vies­ti­mien ää­rel­lä ko­ti­o­lois­sa. Vä­liin jää­vien koh­taa­mis­ten ja seu­ra­ken­tän tun­nel­man puut­tu­es­sa jäl­jel­le jää tär­kein: evan­ke­liu­mi, joka puh­dis­taa kai­kes­ta syn­nis­tä.

Seu­ra­jär­jes­tä­jien ru­kouk­se­na on, et­tä seu­ro­ja kuun­te­le­va ja kat­se­le­va sai­si ko­kea vies­ti­mien ää­res­sä Ju­ma­lan kut­su­vaa rak­kaut­ta ja yh­teyt­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys