JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ra­dio- ja vi­de­o­työs­sä on tuu­maus­tau­on paik­ka

Pääkirjoitukset
29.7.2020 6.05

Juttua muokattu:

28.7. 12:42
2020072812425420200729060500

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys al­koi 17. ke­sä­kuu­ta, viik­koa ai­em­min kuin edel­lis­vuo­si­na. Jo en­nen tätä kuul­tiin seu­ra­pai­not­tei­nen ke­vät­lä­he­tys, joka oli kuul­ta­vis­sa pel­käs­tään net­ti­ra­di­on kaut­ta. Kun Ke­sä­seu­ra­ra­dio päät­tää tu­le­va­na maa­nan­tai­na lä­he­tyk­sen­sä, sen vas­tuun­kan­ta­jil­la on ta­ka­naan mel­koi­nen mää­rä työ­tä.

Kuu­li­ja­pa­lau­te on kan­nus­ta­nut te­ki­jöi­tä ja vies­ti­nyt sii­tä, et­tä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­lit­tä­mäl­le sa­no­mal­le on tar­vet­ta. Pa­laut­tees­sa on an­net­tu toki myös ke­hi­ty­seh­do­tuk­sia. Kau­den kal­lis­tu­es­sa lop­pua koh­ti moni kuu­li­ja ky­syy: ei­kö ra­di­o­lä­he­tys voi­si ol­la ym­pä­ri­vuo­ti­nen, kun se on jo näin pit­kään toi­mi­nut?

Sa­maa on ky­syt­ty vi­de­oi­mal­la to­teu­tet­tu­jen py­hä­kou­lu- ja raa­mat­tu­luok­ka­lä­he­tys­ten osal­ta. Kai­kil­la ei ole ym­pä­ril­lään us­ko­vais­ten jouk­koa, joka voi­si jär­jes­tää or­ga­ni­soi­tua toi­min­taa ko­ti­paik­ka­kun­nal­la. Heil­le ja mo­nil­le muil­le­kin etäyh­teyk­sin jär­jes­te­tyt seu­rat, py­hä­kou­lut ja raa­mat­tu­luo­kat ovat ol­leet us­koa vah­vis­ta­via kei­tai­ta.

Ke­vät oli SRK:n toi­mis­tol­la vil­kas ja kii­rei­nen. Vi­de­o­vä­lit­tei­nen py­hä­kou­lu- ja raa­mat­tu­luok­ka­toi­min­ta seu­ro­jen kera aloi­tet­tiin no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la. Toi­mis­ton työn­te­ki­jät ja tii­viis­ti mu­ka­na ol­leet va­paa­eh­toi­set tart­tui­vat uu­siin asi­oi­hin: hank­ki­vat tar­vit­ta­vaa vä­li­neis­töä, pys­tyt­ti­vät kak­si uut­ta stu­di­o­ti­laa ja loi­vat käy­tän­nöt SRK:n net­ti­lä­he­tyk­sil­le.

Myös mo­net rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat ot­ta­neet sa­mo­ja as­ke­lia ja jär­jes­tä­neet omia etä­seu­ro­jaan eri­lai­sia tek­ni­siä lait­tei­ta ja so­vel­luk­sia apu­na käyt­tä­en. Eh­kä tu­tus­ta jou­kos­ta on löy­ty­nyt uu­sia lah­jo­ja, joi­den ole­mas­sa olos­ta ei ole ai­kai­sem­min edes tie­det­ty. Tu­le­vai­suu­des­sa juu­ri näil­le tai­doil­le voi ol­la en­tis­tä enem­män tar­vet­ta.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen liik­keel­le pa­ne­man ke­hi­tyk­sen myö­tä evan­ke­liu­min työl­le on jat­kos­sa en­tis­tä­kin mo­ni­puo­li­sem­mat edel­ly­tyk­set. Uu­den toi­min­ta­kau­den käyn­nis­ty­es­sä on­kin syy­tä py­säh­tyä poh­ti­maan, mit­kä uu­det pal­ve­lut ja toi­min­ta­muo­dot ovat pai­kal­li­sel­la ta­sol­la ta­pah­tu­vien yh­teis­ten ko­koon­tu­mis­ten li­säk­si mah­dol­li­sia ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia.

Poh­dit­ta­va­na ovat muun mu­as­sa ky­sy­myk­set, mit­kä asi­at voi­si­vat ol­la kes­ku­syh­dis­tyk­sen to­teut­ta­mia, mit­kä pai­kal­lis­ten rau­ha­nyh­dis­tys­ten jär­jes­tä­miä ja mi­hin kaik­keen re­surs­sit riit­tä­vät. Tä­män tyyp­pi­sel­le yh­tei­sel­le poh­din­nal­le voi­si ol­la ti­laa esi­mer­kik­si tu­le­vis­sa yh­teis­työ­se­mi­naa­reis­sa.

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys