JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

”Ra­kas­ta­kaa toi­si­an­ne!”

Päivämies
Pääkirjoitukset
26.11.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123484220141126000000

SRK:n vies­tin­nän en­si vuo­den ai­hee­na on rak­kaus. Se liit­tyy kes­kei­ses­ti us­kon ole­muk­seen ja us­ko­ne­lä­mään. Raa­ma­tun pe­las­tus­his­to­ria ker­too eri­tyi­ses­ti Ju­ma­lan rak­kau­des­ta syn­tiin lan­gen­nut­ta ih­mis­tä koh­taan.

Ju­ma­lan rak­kaus tu­lee tii­vis­tet­ty­nä esiin Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min niin kut­su­tus­sa pie­noi­se­van­ke­liu­mis­sa: ”Ju­ma­la on ra­kas­ta­nut maa­il­maa niin pal­jon, et­tä an­toi ai­no­an Poi­kan­sa, jot­tei yk­si­kään, joka hä­neen us­koo, jou­tui­si ka­do­tuk­seen, vaan sai­si ian­kaik­ki­sen elä­män” (Joh. 3:16).

Ju­ma­lan pe­las­ta­va ar­mo pe­rus­tuu Kris­tuk­sen lu­nas­tus- ja so­vi­tus­työ­hön. Ar­mo­aan Ju­ma­la ja­kaa sa­nan­sa kaut­ta. Evan­ke­liu­min saar­na lu­paa Kris­tuk­seen tur­vau­tu­val­le syn­nit an­teek­si ja Ju­ma­lan lap­sen ase­man.

Ju­ma­lan ar­mon kaut­ta epä­us­kos­sa elä­nyt ih­mi­nen siir­tyy uu­teen elä­män­pii­riin, Kris­tuk­sen yh­tey­teen. Se te­kee ih­mi­sen osal­li­sek­si Ju­ma­lan rak­kau­des­ta, joka vai­kut­taa Hen­gen he­del­mi­nä Ju­ma­lan lap­sen elä­mäs­sä.

Ju­ma­lan lap­set vä­lit­tä­vät kai­kil­le ih­mi­sil­le Ju­ma­lan rak­kaut­ta ja kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Evan­ke­liu­min työs­sä ih­mis­ten eri­lai­suu­den ym­mär­tä­mi­nen ja ar­mol­li­nen il­ma­pii­ri on yh­teis­työn hyvä pe­rus­ta. Paa­va­li to­te­aa, et­tä Ju­ma­lan las­ten lah­jat ja teh­tä­vät ovat eri­lai­sia, mut­ta hen­ki ja rak­kaus ovat yh­tei­siä.

Us­ko­vai­set­kin ovat ih­mi­si­nä in­hi­mil­li­siä ja toi­mis­saan va­ja­vai­sia. Tä­män vuok­si Ju­ma­lan las­ten vä­li­nen rak­kaus saat­taa sär­kyä. Paa­va­li kir­joit­taa ko­los­sa­lai­sil­le rak­kau­den vaa­li­mi­ses­ta ja kär­si­väl­li­syy­des­tä: ”Pi­tä­kää huol­ta, et­tä tu­let­te toi­meen kes­ke­nän­ne, an­ta­kaa an­teek­si toi­sil­len­ne, vaik­ka teil­lä oli­si­kin moit­ti­mi­sen ai­het­ta. Niin kuin Her­ra on an­ta­nut teil­le an­teek­si, niin an­ta­kaa te­kin. Val­lit­koon tei­dän sy­dä­mis­sän­ne Kris­tuk­sen rau­ha, jo­hon tei­dät on yh­den ja sa­man ruu­miin jä­se­ni­nä kut­sut­tu. (Kol. 3:13–15.)

Efe­so­lais­kir­jees­sä Paa­va­li an­taa ar­vok­kai­ta neu­vo­ja kris­tit­ty­jen vä­li­seen kans­sa­käy­mi­seen: ”Pu­hu­kaa toi­nen toi­sel­len­ne tot­ta, sil­lä me olem­me sa­man ruu­miin jä­se­niä. Vaik­ka vi­has­tut­te­kin, äl­kää teh­kö syn­tiä. So­pi­kaa rii­tan­ne, en­nen kuin au­rin­ko las­kee. äl­kää an­ta­ko Pa­ho­lai­sel­le ti­lai­suut­ta.” (Ef. 4:25–27.)

Sie­lun­vi­hol­li­nen saa ai­kaan ris­ti­rii­rii­to­ja ja on­gel­mia Ju­ma­lan las­ten vä­lil­le. Sen ta­voit­tee­na on sär­keä rak­kaus ja saa­da tai­vas­tien kul­ki­jat uu­pu­maan kes­ken mat­kan. Ris­ti­rii­ta­ti­lan­tei­den rat­kai­se­mi­sen läh­tö­koh­ta­na on­kin osa­puol­ten hen­ki­lö­koh­tai­sen sie­lun­ti­lan hoi­ta­mi­nen. Raa­mat­tu ke­hot­taa val­vo­maan en­nen kaik­kea hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa us­kos­sa.

Ju­ma­lan lap­set ei­vät ole toi­sil­leen vi­hol­li­sia, vaan vel­jiä ja si­sa­ria Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Us­ko­vais­ten kes­ki­näi­sen rak­kau­den vaa­li­mi­nen ei ole vä­hä­pä­töi­nen asia.

Jää­hy­väis­pu­hees­saan Jee­sus an­toi omil­leen uu­den käs­kyn: ”Ra­kas­ta­kaa toi­si­an­ne! Niin kuin minä olen ra­kas­ta­nut tei­tä, ra­kas­ta­kaa te­kin toi­nen tois­tan­ne. Kaik­ki tun­te­vat tei­dät mi­nun ope­tus­lap­sik­se­ni, jos te ra­kas­tat­te toi­si­an­ne.” (Joh. 13:34–35.)

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 26.11.2014.

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys