JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Sananvapaus ei oikeuta pilkkaamaan pyhiä arvoja

Päivämies
Pääkirjoitukset
14.1.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123501120150114000000

Mo­net suo­ma­lai­set ihas­te­li­vat ta­sa­val­lan pre­si­den­tin roh­keut­ta toi­vot­taa uu­den­vuo­den­pu­hees­saan kan­sa­lai­sil­le Ju­ma­lan siu­naus­ta. Tämä ei ole ol­lut kaik­kien maam­me pre­si­dent­tien ta­pa­na.

Pian pu­heen jäl­keen maa­il­mal­le avat­tiin asi­an toi­nen puo­li. Pa­rii­sis­sa is­la­mi­lais­taus­tai­sek­si il­moit­tau­tu­nut ter­ro­ris­ti­ryh­mä sur­ma­si jou­kon hen­ki­lö­kun­taa toi­mi­tuk­ses­sa, joka oli jul­kais­sut pro­feet­ta Mu­ham­me­dia hal­ven­ta­via pi­la­ku­via. Kos­ka is­la­min pe­rin­näis­sään­nöt kiel­tä­vät Mu­ham­me­din ku­vaa­mi­sen, leh­den näh­tiin syyl­lis­ty­neen py­hä­nä pi­de­tyn asi­an louk­kaa­mi­seen. Ta­pah­tu­man jäl­keen myös Suo­mes­sa on alet­tu jäl­leen ker­ran vaa­tia Ju­ma­lan ni­men pois­ta­mis­ta ri­kos­lais­ta.

1990-lu­vun lo­pus­sa ri­kos­lain uu­dis­ta­mi­sen yh­tey­des­sä hal­li­tus esit­ti ää­nes­tyk­sen jäl­keen, et­tä Ju­ma­lan nimi pois­tet­tai­siin Suo­men lais­ta. Edus­kun­nan enem­mis­tö päät­ti kui­ten­kin toi­sin ja säi­lyt­ti asi­an en­ti­sel­lään. Sen vuok­si Suo­men lais­sa sää­de­tään, et­tä mi­kä­li joku jul­ki­ses­ti pilk­kaa Ju­ma­laa tai louk­kaa­mis­tar­koi­tuk­ses­sa jul­ki­ses­ti her­jaa tai hä­päi­see sitä, mitä us­kon­non­va­paus­lais­sa tar­koi­tet­tu kirk­ko tai us­kon­nol­li­nen yh­dys­kun­ta muu­toin pi­tää py­hä­nä, hä­net on tuo­mit­ta­va joko sak­koon tai enin­tään kuu­dek­si kuu­kau­dek­si van­keu­teen.

Lais­sa ko­ros­tuu, et­tä ran­gais­ta­vaa on jul­ki­nen pilk­ka eli koh­teen alen­ta­va koh­te­lu ja nau­ret­ta­vak­si te­ke­mi­nen. Py­hän kä­si­tet­tä on tul­kit­tu si­ten, et­tä se on asia, jota koh­taan us­kon­nol­li­sen yh­tei­sön jä­se­net tun­te­vat suur­ta kun­ni­oi­tus­ta. Suo­men ri­kos­la­ki suo­je­lee pilk­kaa vas­taan ta­sa­puo­li­ses­ti kaik­ki us­kon­not ja maa­il­man­kat­so­muk­set. Ny­kyi­nen oi­keus­mi­nis­te­rim­me on to­den­nut, et­tä ju­ma­lan­pilk­ka­sään­nös on edel­leen pe­rus­tel­tu. Hä­nen mu­kaan­sa ky­sy­mys on us­kon­non­va­pau­den suo­jaa­mi­ses­ta.

Vii­me päi­vien kes­kus­te­luis­sa on ko­ros­tet­tu pe­rus­oi­keuk­sis­ta eri­tyi­ses­ti sa­nan­va­paut­ta ja sitä, et­tä se oi­keut­tai­si myös niin sa­not­tu­jen py­hien asi­oi­den jul­ki­seen pilk­kaa­mi­seen. On ky­syt­tä­vä, on­ko myös sa­nan­va­pau­del­la ra­jat. Voi­ko sa­nan­va­paus ol­la pe­ru­soi­keu­tena us­kon­non­va­paut­ta tär­ke­äm­pi? On­ko sa­nan­va­paus py­hem­pi kuin it­se pyhä?

Var­mas­ti myös sa­nan­va­pau­del­la on omat ra­jan­sa, vaik­ka se on­kin yk­si län­si­mai­sen de­mok­ra­ti­an kes­kei­sis­tä ar­vois­ta. Si­vis­tyk­seen kuu­luu toi­sen ih­mi­sen, hä­nen yk­si­löl­li­sen ar­von­sa, va­kau­muk­sen­sa ja us­kon­non­va­pau­ten­sa kun­ni­oit­ta­mi­nen. Nämä asi­at kuu­lu­vat niin sa­not­tui­hin ih­mi­soi­keuk­siin, vaik­ka hen­ki­lö ei kun­ni­oit­tai­si­kaan sitä, mitä toi­nen käs­ky sa­noo Ju­ma­lan ni­men ar­vos­ta. Ei voi ol­la niin, et­tä sa­nan­va­pau­den ni­mis­sä kaik­ki, py­hä­kin, on va­paas­ti hal­ven­net­ta­vis­sa. Pil­kan koh­teek­si jou­tu­mi­nen ei kui­ten­kaan oi­keu­ta käyt­tä­mään vä­ki­val­taa. Jee­suk­sen oh­je lä­him­mäi­sen kun­ni­oit­ta­mi­seen on sel­keä: ”Niin kuin te tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, niin teh­kää te heil­le” (Luuk. 6:31).

Asi­al­li­nen kri­tiik­ki kuu­luu sa­nan­va­pau­teen. Se on eri asia kuin ih­mi­sen tai ih­mis­ryh­män louk­kaa­va ja alen­ta­va koh­te­lu jul­ki­suu­des­sa. Suo­men lais­sa edel­leen ole­va mai­nin­ta Ju­ma­lan pil­kan ran­gais­ta­vuu­des­ta on vah­va kan­na­not­to us­kon­nol­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta. Sik­si sen toi­voi­si edel­leen säi­ly­vän lais­sa.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 14.1.2015.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys