JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

So­pi­va am­mat­ti ja työ

Päivämies
Pääkirjoitukset
20.2.2019 7.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442120190220070000

Yh­teis­kun­ta ra­ken­tuu mo­nen­lai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Saam­me jo­kai­nen opis­kel­la ja teh­dä työ­tä ky­ky­jem­me ja voi­ma­va­ro­jem­me mu­kaan ja an­taa si­ten oman pa­nok­sem­me yh­tei­sen hy­vän ra­ken­ta­mi­seen.

Kou­lu- ja työ­e­lä­mäs­sä vaa­ti­muk­set ovat usein suu­ret, ja nii­den al­la nuo­ri­kin voi ko­kea uu­pu­mus­ta. Nuo­ren ar­jes­ta ison osan täyt­tää opis­ke­lu ja am­ma­tin hank­ki­mi­nen.

Tä­män leh­den Kap­sä­kis­sä nuo­ret poh­ti­vat tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mia. Moni nuo­ri miet­tii par­hail­laan opis­ke­lu­paik­kaa, sil­lä ke­vään yh­teis­ha­ku on juu­ri käyn­nis­ty­nyt.

Osal­le tu­le­vai­suus näyt­tää sel­ke­äl­tä, mut­ta joil­le­kin so­pi­van am­ma­tin löy­tä­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa. Vaih­to­eh­to­jen pal­jous tuo oman haas­teen­sa pää­tök­sen­te­koon. Nuo­ri saat­taa ko­kea epä­var­muut­ta, ja tu­le­vai­suus voi tun­tua ole­van täyn­nä avoi­mia ky­sy­myk­siä.

So­si­aa­li­sen me­di­an myö­tä ver­tai­lu nuor­ten kes­ken on li­sään­ty­nyt. Tämä saat­taa vai­kut­taa myös opis­ke­lu­pai­kan va­lin­taan, jos riip­pu­vuus tois­ten mie­li­pi­teis­tä kas­vaa ra­joit­ta­vak­si te­ki­jäk­si. On hyvä kes­kus­tel­la aja­tuk­sis­taan esi­mer­kik­si opin­to-oh­jaa­jan, ys­tä­vien ja van­hem­pien kans­sa, ja muo­dos­taa vä­hi­tel­len omat haa­veet ja tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mat.

Kaik­ki asi­at ei­vät suju suun­ni­tel­miem­me mu­kaan, em­me­kä vält­tä­mät­tä saa ha­ke­maam­me opis­ke­lu- tai työ­paik­kaa. Elä­mäs­sä voi ta­pah­tua myös yl­lät­tä­viä asi­oi­ta, ku­ten sai­raus tai on­net­to­muus, jot­ka voi­vat kään­tää elä­män suun­nan. Omil­la va­lin­noil­lam­me ja te­ke­mi­sil­läm­me voim­me kui­ten­kin vai­kut­taa elä­määm­me.

Jo­kai­sel­la on omat lah­jan­sa ja pol­kun­sa. Ju­ma­la käyt­tää mei­tä omiin tar­koi­tuk­siin­sa joh­dat­ta­mal­la eri­lai­siin teh­tä­viin ja työ­paik­koi­hin. Ny­ky­ai­ka­na työ­teh­tä­vät vaih­tu­vat usein ja moni saat­taa elä­män­sä ai­ka­na hoi­taa hy­vin­kin eri­lai­sia työ­teh­tä­viä. Ih­mi­sel­lä on hyvä ol­la hen­ki­lö­koh­tai­sia unel­mia ja ta­voit­tei­ta myös työ­e­lä­mäs­sä.

Luot­ta­mus tu­le­vai­suu­teen an­taa voi­maa ja kan­nus­taa yrit­tä­mään. Saam­me ru­koil­la, et­tä Ju­ma­la osoit­tai­si elä­mäm­me tie­tä eteen­päin. ”Ih­mi­nen suun­nit­te­lee tien­sä, mut­ta Her­ra oh­jaa hä­nen as­ke­len­sa” (Sa­nanl. 16:9). Näin Ju­ma­lan joh­da­tus on elä­mäs­sä ih­mi­sen va­lin­to­jen ylä­puo­lel­la.

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.2.2019

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys