JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Suh­tau­du­taan toi­siim­me ar­mol­li­ses­ti

Pääkirjoitukset
25.5.2016 9.00

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri kiin­nit­ti kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa huo­mi­o­ta vi­ha­mie­li­sen kie­len­käy­tön, ää­ri­a­sen­tei­den ja jyrk­kien vas­tak­kai­na­set­te­lu­jen li­sään­ty­mi­seen maas­sam­me. Asen­teet ovat muut­tu­neet hät­käh­dyt­tä­vän no­pe­as­ti muu­ta­man vuo­den ku­lu­es­sa, ja tämä nä­kyy mo­nel­la ta­voin. Eri­tyi­ses­ti net­ti­kir­joi­tuk­sis­sa sä­ti­tään es­tot­to­mas­ti eri ta­val­la ajat­te­le­via ja eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via.

Val­ta­kun­nan suu­rim­man sa­no­ma­leh­den mu­kaan ai­kaam­me lei­maa ar­mot­to­muus, joka hei­jas­tuu myös ih­mis­ten te­koi­hin. Ka­dul­le tuu­per­tu­nut­ta ei au­te­ta, ojaan suis­tu­neen au­ton mat­kus­ta­jia ei py­säh­dy­tä aut­ta­maan. Asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan on ai­het­ta pu­hua em­pa­ti­a­va­jees­ta ja tun­ne­kyl­myy­des­tä. Hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä sii­hen liit­tyy myös oman­tun­non ää­nen vai­me­ne­mi­nen.

Vi­ha­pu­heen ja ar­mot­to­mien asen­tei­den yleis­ty­mi­nen on toi­nen toi­si­am­me ja koko suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa re­pi­vä ja raas­ta­va il­miö. Ne hor­jut­ta­vat luot­ta­muk­sen ja tur­val­li­suu­den­tun­teen pe­rus­tei­ta eri­tyi­ses­ti vä­hem­mis­tö­ryh­mien kes­kuu­des­sa.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan eri vä­hem­mis­tö­ryh­miin kuu­lu­vis­ta jopa puo­let vält­tää tie­toi­ses­ti joi­ta­kin paik­ko­ja sen vuok­si, et­tä pel­kää jou­tu­van­sa häi­rin­nän koh­teek­si. Ag­g­res­sii­vi­nen käy­tös ar­ki­päi­vän koh­taa­mi­sis­sa ka­duil­la on li­sään­ty­nyt. Uh­reik­si jou­tu­vat niin maa­han­muut­ta­jat, us­kon­nol­li­siin vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vat kuin vä­hä­va­rai­set ja työt­tö­mät­kin. Pelk­kä ul­koi­nen ole­mus saat­taa riit­tää häi­rin­nän syyk­si.

Em­me voi em­me­kä saa hy­väk­syä sitä, et­tä yh­del­tä­kään ih­mi­sel­tä evä­tään ase­ma tasa-ar­voi­se­na yh­teis­kun­nan jä­se­ne­nä tiet­tyyn ryh­mään kuu­lu­mi­sen ta­kia. Raa­ma­tun mu­kaan Ju­ma­la ei tee eroa ih­mis­ten vä­lil­lä hei­dän et­ni­sen taus­tan­sa, us­kon­to­kun­tan­sa tai yh­teis­kun­nal­li­sen ase­man­sa pe­rus­teel­la. Or­jat­kin ovat hä­nen sil­mis­sään yh­tä ar­vok­kai­ta ih­mi­siä kuin val­lan­pi­tä­jät. Ju­ma­lan nä­kö­kul­mas­ta ai­noa erot­te­le­va te­ki­jä on se, on­ko ih­mi­sen sy­dä­mes­sä elä­vä us­ko vai ei.

Raa­ma­tun mu­kaan Ju­ma­lan oh­je ih­mis­ten kes­ki­näi­siin suh­tei­siin on sel­keä: ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si. Jee­suk­sen opet­ta­ma kul­tai­nen sään­tö opas­taa koh­te­le­maan lä­him­mäis­tä niin kuin ha­lu­ai­si it­se­ään koh­del­ta­van. Rak­kau­den kak­sois­käs­kyn ja kul­tai­sen sään­nön tu­li­si oh­ja­ta suh­tau­tu­mis­tam­me toi­seen ih­mi­seen tä­män al­ku­pe­räs­tä, ihon­vä­ris­tä tai us­kon­nos­ta riip­pu­mat­ta.

Raa­ma­tun mu­kaan Hen­gen he­del­miä, jot­ka nä­ky­vät kris­ti­tyn jo­ka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä, ovat rak­kaus, ilo, rau­ha, kär­si­väl­li­syys, hy­vyys, us­kol­li­suus, lem­peys ja it­se­hil­lin­tä. Ope­tus­mi­nis­te­rin­kin mu­kaan ne ovat tär­kei­tä ar­vo­ja muis­tet­ta­vak­si joka päi­vä.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 25.5.2016.

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys