JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Su­vi­seu­ro­jen pää­tar­koi­tus ko­ros­tuu en­ti­ses­tään

Pääkirjoitukset
22.4.2020 6.25

Juttua muokattu:

20.4. 16:24
2020042016242220200422062500

Tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­ro­jen kes­ki­ös­sä on ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­man ti­lan­teen vuok­si en­tis­tä­kin sel­vem­min kaik­kien seu­ro­jen pää­tar­koi­tus: Ju­ma­lan sana ja sen se­lit­tä­mi­nen. Tä­män pää­tar­koi­tuk­sen tur­vaa­mi­sek­si seu­rat ha­lu­taan jär­jes­tää myös tu­le­va­na ke­sä­nä, ti­lan­teen sal­li­mis­sa puit­teis­sa eli ra­di­o­seu­roi­na. Reis­jär­vi saa jo pit­kään val­mis­tel­lut Su­vi­seu­rat vuon­na 2021, jos näin on Ju­ma­lan tah­to.

Tu­le­va kesä ei ole ai­noa poik­keus Su­vi­seu­ro­jen his­to­ri­as­sa. Vuon­na 1915 vi­ra­no­mai­set pe­ruut­ti­vat ke­sä­kuun alus­sa seu­rat kul­ku­tau­ti­vaa­ran ta­kia. Ky­sees­sä oli pilk­ku­kuu­me-epi­de­mia, joka oli le­vin­nyt koko Län­si-Eu­roop­paan. Myös vuo­den 1941 seu­rat, joi­den piti ol­la Haa­pa­jär­vel­lä, pää­tet­tiin ke­sä­kuus­sa pe­ruut­taa, kun jat­ko­so­dan syt­ty­mi­nen al­koi näyt­tää to­den­nä­köi­sel­tä.

So­ta­vuon­na 1944 seu­ro­jen piti ol­la Ni­va­las­sa kak­si­päi­väi­si­nä, mut­ta ti­lan­ne rin­ta­mal­la pa­he­ni sel­lai­sek­si, et­tä seu­rat pää­tet­tiin pe­ruut­taa. Tie­to pe­ruu­tuk­ses­ta ei kui­ten­kaan saa­vut­ta­nut kaik­kia, ja aat­to­päi­vä­nä Ni­va­laan al­koi saa­pua seu­ra­vä­keä ju­nil­la ja kuor­ma-au­toil­la. Saa­pu­nei­den jou­kos­sa oli seit­se­män pu­hu­jaa, jot­ka sit­ten pi­ti­vät epä­vi­ral­li­sia seu­ro­ja suun­ni­tel­tui­na seu­ra­päi­vi­nä.

Tä­män­vuo­tis­ta su­vi­seu­ra­pää­tös­tä on odo­tet­tu vii­meis­ten viik­ko­jen ajan. Eri­tyi­ses­ti lap­set ovat jän­nit­tä­neet, pääs­tään­kö en­si ke­sä­nä seu­ra­ken­täl­le. Myös me­dia on ol­lut asi­as­ta laa­jas­ti kiin­nos­tu­nut. Seu­ro­ja odot­ta­neet ovat osan­neet aa­vis­tel­la, et­tei isol­la jou­kol­la ko­koon­tu­mi­nen tai­da vie­lä ke­sä­kuus­sa on­nis­tua. SRK:n joh­to­kun­nan pää­tös­tä seu­ro­jen pe­ru­mi­ses­ta on pi­det­ty eri ta­hoil­la vii­saa­na ja vas­tuul­li­se­na.

Odo­te­tun­lai­ses­ta pää­tök­ses­tä huo­li­mat­ta nyt kä­si­tel­lään myös pet­ty­myk­sen tun­tei­ta – eri­tyi­ses­ti per­hei­den pie­nim­pien kes­kuu­des­sa. Päi­vä­mie­hen lu­ki­jat ovat ku­vail­leet Fa­ce­boo­kis­sa asi­oi­ta, joi­ta he jää­vät kai­paa­maan etä­su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na: lo­hi­keit­to, ys­tä­vien ta­paa­mi­nen, seu­ra­telt­ta ja yh­teis­lau­lu.

Su­vi­seu­rat ovat jou­lun ohel­la mo­nel­le vuo­den ko­ho­koh­ta. Toi­saal­ta moni epä­röi läh­teä suu­reen vä­ki­jouk­koon joko yk­si­näi­syy­den tai muun syyn vuok­si. Pien­ten las­ten van­hem­mil­le lei­ri­o­lo­suh­teet teet­tä­vät li­sä­työ­tä. Nyt kai­kil­la on mah­dol­li­suus viet­tää seu­ro­ja ko­to­na ja rau­hoit­tua tu­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon.

Pet­ty­mys­ten kes­kel­lä iloa tuo se, et­tä Ju­ma­lan sa­naa on edel­leen lupa ja mah­dol­li­suus saar­na­ta. Saar­nan kes­ki­ös­sä on an­teek­si­an­ta­muk­sen va­paut­ta­va sa­no­ma. Näh­tä­väk­si jää, on­ko pie­ni­muo­toi­nen Su­vi­seu­ro­jen viet­tä­mi­nen omal­la ko­ti­pi­hal­la ys­tä­vien tai su­ku­lais­ten kans­sa ke­säl­lä mah­dol­lis­ta.

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys