JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Tar­vit­sem­me Ju­ma­lan apua ja tois­tem­me tu­kea

Pääkirjoitukset
25.3.2020 8.45

Juttua muokattu:

25.3. 09:24
2020032509243020200325084500

Eläm­me poik­keuk­sel­lis­ta ai­kaa. Maas­sam­me otet­tiin käyt­töön val­mius­la­ki, jol­la py­ri­tään es­tä­mään ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­nen ja var­mis­ta­maan yh­teis­kun­nan toi­mi­vuus kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.

Ko­ro­na­vi­rus muo­dos­taa eri­tyi­sen vaa­ran iäk­käil­le ja pit­kä­ai­kais­sai­rail­le ih­mi­sil­le. Sik­si tar­vi­taan mää­rä­tie­toi­sia toi­men­pi­tei­tä hei­koim­pien ja suo­jaa tar­vit­se­vien lä­him­mäis­tem­me tur­vak­si. Yh­tei­ses­tä tais­te­lu­rin­ta­mas­ta ei ku­kaan voi jää­dä si­vuun. Ha­lu­am­me tu­kea pää­tök­sen­te­ki­jöi­den rat­kai­su­ja toi­mien kaik­kien suo­si­tus­ten ja an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kai­ses­ti. Kris­til­li­syy­des­säm­me on opit­tu vas­tuun­kan­toon mo­ni­puo­li­sis­sa tal­koo­teh­tä­vis­sä. Oli­si­ko sil­le tai­dol­le nyt laa­jem­paa­kin käyt­töä isän­maam­me hy­väk­si?

Uh­ka­ku­va­na ovat myös ta­lou­del­li­set huo­let. Toi­meen­tu­loon liit­ty­vät ky­sy­myk­set kos­ket­ta­vat sekä yk­si­tyi­siä työn­te­ki­jöi­tä et­tä työ­nan­ta­jia. Mo­nien ar­vi­oi­den mu­kaan maam­me brut­to­kan­san­tuo­te tu­lee las­ke­maan ku­lu­van vuo­den ai­ka­na jopa 4-5 %. Tä­hän tus­kin ku­kaan osa­si va­rau­tua.

Maa­il­man­laa­jui­nen pan­de­mia vai­kut­taa myös SRK:n toi­min­taan: Lei­rit ja muut mas­sa­ta­pah­tu­mat on tois­tai­sek­si pe­rut­tu, lä­he­tys­mat­kat kes­key­tet­ty ja ke­sän suur­ten seu­ra­ta­pah­tu­mien pääl­le on lan­gen­nut su­mui­nen var­jo. Myös in­ves­toin­ti­hank­kei­ta on pää­tet­ty siir­tää ja hen­ki­lös­tön YT-neu­vot­te­lut on aloi­tet­tu.  

Nyt tar­vi­taan luot­ta­mus­ta Ju­ma­laan ja hä­nen mah­dol­li­suuk­siin­sa. Ju­ma­lan on kaik­ki val­ta, voi­ma ja kun­nia. Saam­me ru­koil­la hän­tä ja us­koa, et­tä kaik­ki kään­tyy vii­mein par­haak­sem­me. Hän voi ko­et­te­le­mus­ten kaut­ta syn­nyt­tää nä­län sa­nan­sa kuu­loon ja ava­ta uu­sia mah­dol­li­suuk­sia evan­ke­liu­min työl­le. Hä­nel­le kaik­ki men­nyt ja tu­le­va on kä­sil­lä ole­vaa. Eri­tyi­ses­ti tätä tu­le­vai­suu­den ja toi­von vies­tiä kan­nat­taa van­hem­pien kyl­vää ko­deis­sa las­ten­sa sy­dä­miin - ja luot­taa sii­hen myös it­se.

Psal­mi­kir­joit­ta­ja to­te­aa: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu. – – Vaik­ka minä va­el­tai­sin pi­me­äs­sä laak­sos­sa, en pel­käi­si mi­tään pa­haa, sil­lä sinä olet mi­nun kans­sa­ni.” (Ps. 23:1,4).

Mat­ti Tas­ki­la, SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys