JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ta­val­li­nen elä­mä on ri­kas­ta

Päivämies
Pääkirjoitukset
16.10.2019 6.45

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445820191016064500

Vii­me päi­vi­nä on laa­jas­ti vies­tit­ty maa­il­man taan­tu­vas­ta ta­lou­des­ta. Vas­ti­kään uu­ti­set ker­toi­vat sii­tä, et­tä suo­ma­lais­ten ko­ti­ta­louk­sien vel­ka on voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa. Sen seu­rauk­se­na val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön työ­ryh­mä esit­ti ra­joi­tuk­sia, jot­ka voi­si­vat eh­käis­tä ko­ti­ta­louk­sien lii­al­lis­ta vel­kaan­tu­mis­ta.

Eläm­me ai­kaa, jos­sa kil­pai­lua ja ta­lou­del­lis­ta me­nes­tys­tä ar­vos­te­taan. Tämä hei­jas­tuu myös ih­mis­ten ihan­tei­siin ja ar­ki­siin va­lin­toi­hin. Ar­vos­tam­me­ko pin­nal­li­sia asi­oi­ta vai pi­däm­me­kö tär­ke­ä­nä koh­tuul­lis­ta elä­mää ja vä­lit­tä­vää il­ma­pii­riä? Ver­tai­lem­me­ko ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­tam­me naa­pu­rei­den ja ys­tä­vien elä­mään? Per­heen voi­ma­va­ro­ja saat­taa ku­lua pal­jon sii­hen, et­tä elä­mä näyt­tää ulos­päin hy­väl­tä. Elä­mää on kui­ten­kin vii­sas­ta­ ­ra­ken­taa omis­ta läh­tö­koh­dis­ta kä­sin myös ta­lou­del­li­ses­sa mie­les­sä.

Va­ral­li­suus ei ja­kau­du ta­sai­ses­ti. Eläm­me maa­il­mas­sa, jos­sa eri­ar­voi­suus li­sään­tyy. Se on haas­te ny­kyi­sin myös Suo­mes­sa. Eri­ar­voi­suus nä­kyy tu­lo­e­rois­sa, syr­jäy­ty­mi­ses­sä, hy­vin­voin­nin ko­ke­muk­sis­sa ja tu­le­vai­suu­de­nus­kos­sa. Se hei­jas­tuu ih­mis­ten va­lin­toi­hin ja ar­jen jak­sa­mi­seen. Ta­lou­del­li­nen eri­ar­voi­suus haas­taa ko­te­ja myös so­si­aa­li­ses­ti. Se voi vai­kut­taa ys­tä­vä­pii­riin ja so­si­aa­li­seen elä­mään.

Ta­lou­del­li­nen ko­et­te­le­mus on ras­kas taak­ka, oli­pa ky­sees­sä ­yh­täk­ki­nen krii­si tai pit­kä­ai­kai­nen vai­kea ti­lan­ne. Se kos­ket­taa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, mut­ta vai­kut­taa myös koko per­heen elä­mään. On mie­tit­tä­vä, mit­kä han­kin­nat ovat vält­tä­mät­tö­miä, mitä voi jät­tää os­ta­mat­ta. Ta­lou­del­lis­ta apua ja tu­kea voi saa­da esi­mer­kik­si kun­nal­li­sis­ta ja seu­ra­kun­nal­li­sis­ta pal­ve­luis­ta.

Vä­hä­va­rai­suus vai­kut­taa myös las­ten elä­mään. On vaa­ra, et­tä lap­si jää ka­ve­ri­pii­rin ul­ko­puo­lel­le, jos ei ole va­raa hank­kia vaik­ka­pa har­ras­tus­vä­li­nei­tä. Tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, et­tä pa­him­mil­laan lap­si voi jou­tua kiu­sa­tuk­si köy­hyy­den vuok­si. Tun­ne­ta­sol­la vä­hä­va­rai­suus voi ai­heut­taa lap­sel­le hä­pe­än tun­net­ta ja nä­kö­a­lat­to­muut­ta.

On tär­ke­ää ar­vos­taa koh­tuul­li­suut­ta ja luo­da us­koa tu­le­vai­suu­teen. On hyvä toi­mia tie­toi­ses­ti niin, et­tei ase­ta ta­lou­del­li­sia pai­nei­ta toi­sil­le. Ul­koi­sil­ta puit­teil­taan vaa­ti­ma­ton koti voi ol­la viih­tyi­sä, ja ta­val­li­nen elä­mä on ri­kas­ta.

Lop­pu­jen lo­puk­si mer­ki­tyk­sel­li­sin­tä on, et­tä elä­män ar­vot ovat kun­nos­sa. Va­pah­ta­jam­me Jee­sus opet­ti, mikä on tär­kein­tä: ”Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan, niin teil­le an­ne­taan kaik­ki tä­mä­kin” (Matt. 6:33). Ju­ma­lan tah­don et­si­mi­nen koi­tuu siu­nauk­sek­si.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 16.10.2019.

Ku­vi­tus­ku­va: Anu Tof­fe­ri

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys