JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Toivo läheisen paluusta Jumalan valtakuntaan elää

Pääkirjoitukset
27.10.2021 7.00

Juttua muokattu:

25.10. 15:00
2021102515002220211027070000

Pa­ran­nuk­sen ar­mo ei kat­so ai­kaa ei­kä paik­kaa. Myös ko­ro­na-ai­ka­na on ol­lut pa­ran­nuk­sen­te­ki­jöi­tä, vaik­ka moni on ko­ke­nut myös sen, kun lä­hei­nen tai tut­tu luo­puu us­kos­taan.

Lä­hei­sen ih­mi­sen us­kos­ta luo­pu­mi­nen on us­ko­vai­sel­le van­hem­mal­le ja lä­hei­sel­le usein ras­kas asia. Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä us­ko­vai­nen ih­mi­nen ajat­te­lee us­kon ole­van elä­män tär­kein asia ja joh­ta­van sie­lun pe­las­tuk­seen. Sa­mal­la us­ko ja sen poh­jal­ta teh­tä­vät va­lin­nat suo­je­le­vat myös ajal­lis­ta elä­mää.

Us­kos­ta luo­pu­neen lä­hei­set ovat ker­to­neet mo­nen­lai­sis­ta tun­te­muk­sis­ta, joi­ta asia he­rät­tää. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si suru, pel­ko ja pet­ty­mys. Jot­kut van­hem­mat ovat ker­to­neet, et­tä oma­kin us­ko­mi­nen on tun­tu­nut ras­kaal­ta, kun lap­si on jät­tä­nyt Ju­ma­lan val­ta­kun­nan.

Ko­ro­na­pan­de­mi­as­ta joh­tu­vien ra­joi­tus­ten vuok­si on ol­lut ai­em­paa vä­hem­män ti­lan­tei­ta koh­da­ta ja ja­kaa ko­ke­muk­sia – myös ras­kai­ta. Tar­peel­li­nen ver­tais­tu­ki on saat­ta­nut jää­dä vä­hiin.

So­si­aa­li­sen me­di­an puo­lel­la on ryh­miä, jois­sa täl­lai­sis­ta­kin ti­lan­teis­ta on kes­kus­tel­tu. Jot­kut ovat pyy­tä­neet tois­ten us­ko­vais­ten esi­ru­kouk­sia ras­kai­siin elä­män­ti­lan­tei­siin­sa. Näis­sä kes­kus­te­luis­sa on tul­lut il­mi myös se, et­tä toi­voa lä­hei­sen pa­luus­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­taan on niin kau­an kuin on elä­mää­kin.

Pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­mi­nen on ko­ko­naan Ju­ma­lan työ. Ku­kaan ei läh­de Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta vi­al­lis­ten van­hem­pien ja lä­heis­ten vuok­si tai pysy sii­nä ko­ti­kas­va­tuk­sen an­si­os­ta. Us­kos­ta luo­pu­nei­den lä­hei­sil­lä on ai­na mah­dol­li­suus ru­koil­la Ju­ma­laa, et­tä hän an­tai­si rak­kaal­le ih­mi­sel­le vie­lä pa­laa­mi­sen ar­mon ja sie­lun rau­han.

On pal­jon esi­merk­ke­jä sii­tä, et­tä ih­mi­nen voi saa­da pa­ran­nuk­sen ar­mon ol­tu­aan vuo­si­kym­me­net Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ul­ko­puo­lel­la. Omat van­hem­mat tai lä­hei­set ei­vät vält­tä­mät­tä näe sitä päi­vää, jol­loin ra­kas lä­hei­nen saa pa­la­ta. Us­ko­vai­sel­la on kui­ten­kin toi­vo jäl­leen­nä­ke­mi­ses­tä Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa.

19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys