JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Us­ko ei ole elä­män ke­hys, vaan pe­rus­ta

Pääkirjoitukset
26.8.2020 6.00

Juttua muokattu:

25.8. 16:26
2020082516261920200826060000

Ajas­sam­me yhä use­am­pi ker­too ar­vos­ta­van­sa hen­ki­siä, mut­ta ei hen­gel­li­siä asi­oi­ta. Moni ker­too us­ko­van­sa jo­hon­kin kor­ke­am­paan voi­maan, mut­ta ei vält­tä­mät­tä per­soo­nal­li­seen Ju­ma­laan. Hen­ki­syys saa­te­taan ko­kea tren­dik­kääk­si, mut­ta us­ko­vai­suus van­ha­nai­kai­sek­si ja lei­maa­vak­si. Jul­ki­suu­des­ta tun­ne­tun hen­ki­lön kir­kos­ta ero­a­mi­nen ei ole enää uu­ti­nen, mut­ta kirk­koon liit­ty­mi­nen saa­te­taan uu­ti­soi­da.

Elä­vä us­ko on omis­ta­jal­leen enem­män kuin hen­ki­nen har­ras­tus, ko­din pe­rin­tö, tur­val­li­nen ja tut­tu yh­tei­sö tai tart­tu­ma­pin­ta elä­män sy­väl­li­sem­piin ky­sy­myk­siin. Us­ko ei ole vain ke­hys elä­mäl­le, vaan sen luja pe­rus­ta. Us­kon pää­mää­rä ja sy­vin tar­koi­tus ei lii­ty ajal­li­seen elä­mään, vaan täh­tää ian­kaik­ki­seen elä­mään Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa. Elä­vä us­ko an­taa omis­ta­jal­leen sel­ke­än suun­nan ja oh­jaa tä­män elä­män­va­lin­to­ja.

Elä­vää us­koa kut­su­taan myös sy­dä­men us­kok­si. Mitä tämä sa­non­ta tar­koit­taa? Raa­mat­tu ker­too suu­res­ta muu­tok­ses­ta, joka ta­pah­tuu ih­mi­sen sy­dä­mes­sä, kun hän saa syn­tin­sä an­teek­si. Näin kävi tul­li­mies Sak­keuk­sel­le, jon­ka elä­mä sai uu­den suun­nan Jee­suk­sen seu­raa­ja­na. Kris­til­li­syy­tem­me his­to­ria ker­too suur­ten he­rä­tys­ten ajas­ta, jol­loin us­ko muut­ti evan­ke­liu­min sa­no­man vas­taa­not­ta­nei­den elä­män. He luo­pui­vat en­ti­ses­tä syn­tie­lä­mäs­tä ja kor­ja­si­vat nii­tä rik­ko­muk­sia ja ri­kok­sia, joi­ta oli­vat teh­neet. Syn­te­jä ja vää­riä te­ko­ja pyy­det­tiin ja an­net­tiin an­teek­si. Elä­mä sai uu­den pe­rus­tan ja suun­nan.

Sie­lun­vi­hol­li­nen pyr­kii vie­mään us­kon kan­ta­jan­sa sy­dä­mes­tä. Ju­ma­lan vas­tus­ta­jaa kut­su­taan­kin ek­syt­tä­jäk­si. Nimi on osu­va, sil­lä tämä hen­ki pyr­kii ek­syt­tä­mään pois elä­väs­tä, sy­dä­men us­kos­ta. Sil­le kel­pai­si moit­tee­ton elä­män­ta­pa, hen­ki­syys tai hen­gel­li­nen taus­ta. Ih­mis­tä ei kui­ten­kaan pe­las­ta ul­koi­ses­ti oi­ke­an­lai­nen elä­män­ta­pa, lä­hel­lä oi­ke­aa ole­va us­ko tai edes Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa käy­mi­nen, vaan elä­vä us­ko. Tuo us­ko liit­tää omis­ta­jan­sa ok­sa­na Kris­tuk­seen, joka on tosi vii­ni­puu (Joh. 15:5).

Sy­dä­men us­ko saa­daan Ju­ma­lal­ta lah­ja­na ja il­man omaa an­si­o­ta. On ky­sy­mys Ju­ma­lan ar­mos­ta Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Tuo lah­ja oh­jaa kil­voi­tuk­seen ja us­kos­sa val­vo­mi­seen va­pain mie­lin, Ju­ma­la ar­moon ja huo­len­pi­toon luot­ta­en. Us­ko on omis­ta­jal­leen ”van­hurs­kaut­ta, rau­haa ja iloa, jot­ka Pyhä Hen­ki an­taa” (Room. 14:17).

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys