JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Us­ko suo­jaa elä­mää – nä­kyy­kö se ot­si­kois­sa?

Pääkirjoitukset
10.3.2021 7.00

Juttua muokattu:

5.3. 13:23
2021030513235820210310070000

Paa­va­li an­taa ko­los­sa­lais­kir­jees­sä neu­vo­ja ih­mis­ten vä­lis­ten suh­tei­den hoi­ta­mi­seen ja oman pai­kan täyt­tä­mi­seen yh­teis­kun­nan jä­se­ne­nä. Oh­je on py­säyt­tä­vä: ”Mitä teet­te­kin, teh­kää se täy­des­tä sy­dä­mes­tä, niin kuin te­ki­sit­te sen Her­ral­le et­te­kä ih­mi­sil­le.”

Oh­je on tar­koi­tet­tu kaik­keen elä­mään. Mitä se voi­si tar­koit­taa esi­mer­kik­si tä­nään sii­nä ti­lan­tees­sa, jos­sa it­se ku­kin olem­me? Mitä se tar­koit­taa suh­tees­sa lä­him­mäi­seen ja nii­hin teh­tä­viin, joi­ta meil­lä on?

Täs­sä leh­des­sä jul­kais­ta­vas­sa alus­tuk­ses­sa ke­ho­te­taan kris­tit­ty­jä Raa­ma­tun sa­noin alis­tu­maan tois­ten­sa tah­toon, Kris­tus­ta to­tel­len (Ef. 5:21). Lau­set­ta ei pidä käyt­tää il­man lo­pus­sa ole­vaan täs­men­nys­tä.

Ju­ma­lan sa­nan neu­vot oh­jaa­vat so­pui­saan yh­tei­se­lä­mään ja ra­ken­ta­vaan toi­min­taan niin lä­heis­ten kuin yh­teis­kun­nan­kin kes­kel­lä. Jos ih­mi­nen ky­ke­ni­si nou­dat­ta­maan nii­tä, suh­teet lä­hei­siin ih­mi­siin oli­si­vat kun­nos­sa.

En­si- ja tur­va­ko­tien lii­ton sekä lap­si­a­si­a­val­tuu­te­tun hil­jat­tain lä­het­tä­mät tie­dot yk­sit­täis­ten ih­mis­ten ja per­hei­den pa­hoin­voin­nis­ta ker­to­vat päin­vas­tais­ta kiel­tä. Ju­ma­lan sa­nan neu­vois­ta ir­taan­tu­mi­nen jät­tää ti­lan it­sek­kään ih­mi­sen poh­jat­to­mil­le pyr­ki­myk­sil­le.

En­si- ja tur­va­ko­tien lii­ton pal­ve­luis­ta haki vii­me vuon­na apua en­nä­tyk­sel­li­ses­ti 23 787 hen­ki­löä. Vuon­na 2019 mää­rä oli 16 081. Lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu puo­les­taan vies­tit­tää, et­tä päih­tei­den­käyt­tö, mie­len­ter­vey­den häi­ri­öt ja vä­ki­val­ta ovat ta­val­li­sia on­gel­mia, joi­ta poik­keuk­sel­li­set ajat voi­vat en­ti­ses­tään kär­jis­tää.

Us­kal­le­taan­ko tänä päi­vä­nä et­siä to­del­li­sia vas­tauk­sia esi­mer­kik­si sil­le, mis­tä las­ten ja nuor­ten mo­net vai­keu­det joh­tu­vat? Mikä vai­ku­tus on esi­mer­kik­si per­hei­den rik­koon­tu­mi­sil­la tai lap­si­a­si­a­val­tuu­te­tun mai­nit­se­mal­la päih­tei­den käy­töl­lä?

Suur­ten us­ko­vais­ten per­hei­den on­gel­mat ovat saa­neet pals­ta­ti­laa. Us­kon suo­jaa­vis­ta vai­ku­tuk­sis­ta ih­mis­suh­teis­sa ei ole sa­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa ker­rot­tu, vaik­ka si­tä­kin puol­ta voi­tai­siin nos­taa esiin.

Raa­ma­tun neu­voi­hin no­jaa­va us­ko­vai­nen van­hem­pi ha­lu­aa ol­la puo­li­sol­leen us­kol­li­nen ja vält­tää ko­ko­naan päih­dyt­tä­viä ai­nei­ta. Täs­sä ajas­sa jo täl­lai­nen yh­tä­lö on pa­rem­min har­vi­nai­nen ja myön­tei­ses­sä eri­lai­suu­des­saan ot­si­koi­den ar­voi­nen.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys