JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Us­kon­nol­la on sekä yk­si­tyi­nen et­tä jul­ki­nen ulot­tu­vuus

Pääkirjoitukset
21.10.2020 8.00

Juttua muokattu:

20.10. 14:03
2020102014032120201021080000

Lä­hi­his­to­ri­as­sam­me on ai­ka, jol­loin kou­lu­päi­vät al­koi­vat päi­vit­täi­sel­lä aa­mu­na­vauk­sel­la. Tätä aa­mun yh­teis­tä het­keä kut­sut­tiin si­säl­tön­sä mu­kaan myös aa­mu­har­tau­dek­si. Kou­lu­päi­vän kat­kai­se­vaan ruo­kai­luun siir­ryt­tiin ruo­ka­ru­kouk­sen jäl­keen. Jou­lu- ja ke­sä­lo­mien al­kuun liit­tyi­vät ju­ma­lan­pal­ve­luk­set omas­sa ko­ti­kir­kos­sa.

Us­ko ja us­kon­nol­li­suus on muut­tu­nut yh­teis­kun­nas­sam­me yhä ene­ne­väs­sä mää­rin yk­si­tyi­sa­si­ak­si. Tämä ei ole ol­lut pel­käs­tään sat­tu­maa, vaan jul­ki­sen us­kon­non­har­joit­ta­mi­sen ti­laa on myös tie­toi­ses­ti py­rit­ty ka­ven­ta­maan. Lä­hes kaik­keen us­kon­nol­li­suu­teen liit­tyy sen yk­si­tyi­sen ulot­tu­vuu­den li­säk­si jul­ki­nen ja yh­des­sä to­teu­tet­tu us­kon­non­har­joi­tus. Us­kon­toi­hin kuu­lu­vat ri­tu­aa­lit voi­vat ol­la niin yk­si­tyi­siä kuin yh­tei­söl­li­si­ä­kin. Esi­mer­kik­si ru­koi­le­mis­ta voi har­joit­taa yk­sin tai yh­des­sä.

Ih­mi­sen oi­keus har­joit­taa us­kon­to­aan on kir­jat­tu mo­nen val­ti­on, myös Suo­men, pe­rus­tus­la­kiin. Se on myös osa YK:n ih­mi­soi­keuk­sien yleis­maa­il­mal­lis­ta ju­lis­tus­ta. Sen 18. ar­tik­la to­te­aa seu­raa­vas­ti: ”Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on aja­tuk­sen, oma­tun­non ja us­kon­non va­paus; tämä oi­keus si­säl­tää va­pau­den us­kon­non tai va­kau­muk­sen vaih­ta­mi­seen sekä us­kon­non tai va­kau­muk­sen ju­lis­ta­mi­seen yk­sin tai yh­des­sä tois­ten kans­sa, sekä jul­ki­ses­ti et­tä yk­si­tyi­ses­ti, opet­ta­mal­la sekä har­joit­ta­mal­la har­taut­ta ja us­kon­nol­li­sia me­no­ja.”

On su­rul­lis­ta, jos tä­män oi­keu­den to­teu­tu­mis­ta py­ri­tään ka­ven­ta­maan min­kä ta­han­sa syyn vuok­si.

Päi­vä­mies-leh­ti jul­kai­see täs­sä nu­me­ros­sa Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen ei­len jul­kis­ta­man us­kon­non­va­paut­ta kos­ke­van kan­na­nil­mai­sun. Sen on tar­koi­tus kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä pe­rus­tus­lain ta­kaa­ma po­si­tii­vi­nen us­kon­non­va­paus sai­si edel­leen to­teu­tua maas­sam­me.

Elä­vä us­ko on omis­ta­jal­leen hen­ki­lö­koh­tai­nen yh­teys Luo­jaan­sa, Ju­ma­laan. Se on myös Py­hän Hen­gen luo­maa yh­teyt­tä ja yk­seyt­tä Kris­tuk­ses­sa. Lut­her se­lit­tää, kuin­ka Pyhä Hen­ki ”kut­suu, ko­ko­aa, va­lai­see, py­hit­tää ja Jee­suk­sen Kris­tuk­sen yh­tey­des­sä var­je­lee koko kris­ti­kun­nan ai­no­as­sa oi­ke­as­sa us­kos­sa”. Apos­to­li to­te­aa: ”Te et­te siis enää ole vie­rai­ta ja muu­ka­lai­sia, vaan kuu­lut­te Ju­ma­lan per­hee­seen, sa­maan kan­saan kuin py­hät” (Ef. 2:19).

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys