JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Us­ko­nys­tä­vien mer­ki­tys ko­ros­tuu ko­et­te­le­muk­sis­sa

Pääkirjoitukset
8.2.2017 7.00

Täs­sä leh­des­sä pu­hu­taan us­kon tuo­mas­ta ilos­ta. Ilo on yk­si Raa­ma­tun ylei­sim­piä kä­sit­tei­tä, ja se on yk­si he­del­mis­tä, jot­ka Py­hän Hen­ki syn­nyt­tää us­ko­vai­ses­sa.

Us­ko ja sii­hen liit­ty­vät lu­pauk­set an­ta­vat elä­mään pal­jon iloa. Evan­ke­liu­mi, jon­ka kuu­le­mi­ses­ta ja us­ko­mi­ses­ta us­ko syn­tyy ja vah­vis­tuu, mer­kit­see­kin ”hy­vää sa­no­maa, ilou­u­tis­ta”.

Us­ko­vai­nen ih­mi­nen tie­tää omas­ta ko­ke­muk­ses­taan ja Raa­ma­tun to­dis­tuk­sis­ta, et­tä us­ko­vai­sen­kaan elä­mä ei ole pelk­kää iloa ja on­nea. Elä­mään kuu­luu sekä myö­tä- et­tä vas­toin­käy­mi­siä. Us­ko­vai­nen­kin saat­taa koh­da­ta päi­viä, jol­loin tun­tuu, et­tä valo ja toi­vo ovat ka­don­neet.

Vai­keuk­sien ja ko­et­te­le­mus­ten het­ki­nä voi ol­la han­ka­la näh­dä Ju­ma­lan joh­da­tus­ta ja tar­koi­tus­ta omas­sa tai lä­heis­ten elä­mäs­sä. Myös maa­il­man ta­pah­tu­mat saat­ta­vat ai­heut­taa pel­koa ja epä­var­muut­ta.

Us­ko­nys­tä­vien mer­ki­tys ko­ros­tuu, kun elä­mäs­sä on vai­ke­aa. Kes­kus­tel­les­sa tois­ten us­ko­vais­ten kans­sa voi ja­kaa taak­ko­ja, roh­kais­ta us­ko­maan ja aut­taa ko­et­te­le­mus­ten pai­na­maa löy­tä­mään elä­mäs­tään ilo­nai­hei­ta. Täl­löin to­teu­tuu apos­to­li Paa­va­lin ke­ho­tus: ”Kan­ta­kaa tois­ten­ne taak­ko­ja, niin te to­teu­tat­te Kris­tuk­sen lain” (Gal. 6:2).

Jo­kai­nen us­ko­vai­nen tar­vit­see lä­hel­leen us­ko­nys­tä­viä ilo­jen ja su­ru­jen ja­ka­jik­si. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on, et­tä saam­me siu­na­ta toi­si­am­me evan­ke­liu­mil­la, joka on Ju­ma­lan voi­ma (Room. 1:16). Yk­si­näi­syyt­tä tun­te­van Ju­ma­lan lap­sen kan­nat­taa ru­koil­la Ju­ma­lal­ta ys­tä­vää ja roh­kais­ta it­se­ään us­ko­vais­ten pa­riin.

Ko­et­te­le­mus­ten ai­koi­na eri­tyi­sen tär­ke­ää on py­säh­tyä Ju­ma­lan sa­nan saar­nan ää­reen. Sa­nan­kuu­los­sa sy­dän saa loh­du­tus­ta ja roh­kai­sua luot­taa kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen. Py­häs­sä Hen­ges­sä ju­lis­tet­tu syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi vah­vis­taa us­koa.

Vai­kei­na­kin het­ki­nä ja yk­si­näi­syy­den kiu­sa­tes­sa Ju­ma­lan lap­si voi kai­kes­ta huo­li­mat­ta tun­tea us­kon tuo­maa iloa ja ih­meel­lis­tä tur­vaa. Tä­män koki myös Daa­vid, joka pai­menp­sal­mis­saan to­te­aa: ”Vaik­ka minä kul­ki­sin pi­me­äs­sä laak­sos­sa, en pel­käi­si mi­tään pa­haa, sil­lä sinä olet mi­nun kans­sa­ni. Sinä suo­je­let mi­nua kä­del­lä­si, joh­da­tat pai­men­sau­val­la­si.” (Ps. 23:4.)

Ju­ma­la on joka het­ki lap­sen­sa kans­sa. Us­ko on pe­rus­ta, joka kan­taa ja kes­tää kaik­ki­na ai­koi­na. Se an­taa elä­mään sel­ke­än pää­mää­rän ja toi­von ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 8.2.2017

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys