JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vä­hem­pi­kin lii­kun­ta on hy­väk­si

Pääkirjoitukset
12.8.2020 6.00

Juttua muokattu:

10.8. 18:09
2020081018092220200812060000

Vie­lä pari vuot­ta sit­ten moni saat­toi ko­kea ah­dis­tus­ta sii­tä, et­tei jou­da liik­ku­maan ter­vey­ten­sä kan­nal­ta suo­si­tus­ten mu­kai­sia mää­riä. Vii­me ai­ko­jen lii­kun­ta­suo­si­tuk­sis­sa on tul­tu toi­voa an­ta­vaan suun­taan: kaik­ki fyy­si­nen ak­tii­vi­suus on hy­väs­tä, mi­nuut­ti- tai tun­ti­mää­rät ei­vät ole olen­nai­sin­ta.

Tämä on kan­nus­ta­va vies­ti niin ruuh­ka­vuo­sia elä­vil­le kuin vaik­ka­pa ikäih­mi­sil­le. Lem­peä oh­jeis­tus kuu­luu: lii­ku sen ver­ran kuin kun­to­si ja ti­lan­tee­si sal­lii, jo­kai­nen otet­tu as­kel on pa­rem­pi kuin ot­ta­mat­ta jää­nyt. Myös fyy­sis­tä ak­tii­vi­suut­ta si­säl­tä­vät ko­ti­työt vai­kut­ta­vat myön­tei­ses­ti ter­vey­teen.

Tämä leh­ti ja liit­tee­nä ole­va Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti kä­sit­te­le­vät liik­ku­mis­ta ja ur­hei­lua eri nä­kö­kul­mis­ta. Liik­ku­mi­sel­la on mo­nia myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia ih­mi­sen fyy­si­seen ja psyyk­ki­seen hy­vin­voin­tiin sekä so­si­aa­li­siin suh­tei­siin. So­pi­via lii­kun­ta­muo­to­ja löy­tyy myös useim­mil­le lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le.

Pit­käl­le me­ne­vä ur­hei­lu­har­ras­tus saat­taa tuo­da mu­ka­naan var­jo­puo­lia, ku­ten yli­kun­nos­ta joh­tu­via on­gel­mia. Ur­hei­lu voi imais­ta mu­kaan­sa niin, et­tä ar­vo­maa­il­mas­sa al­ka­vat ko­ros­tua esi­mer­kik­si huip­puun­sa tree­nat­tu ul­ko­muo­to ja ih­mis­ten sil­mis­sä saa­vu­tet­tu kun­nia.

Täs­sä leh­des­sä on usei­ta hen­ki­lö­koh­tai­sia ko­ke­muk­sia sii­tä, mi­ten kil­paur­hei­lu kieh­too. Näis­tä ko­ke­muk­sis­ta käy il­mi si­säi­nen kamp­pai­lu, jota ur­hei­lul­li­ses­ti lah­ja­kas, kil­pai­le­mi­ses­ta naut­ti­va ih­mi­nen käy poh­ties­saan elä­män­sä suun­taa.

Mis­tä saa­da voi­maa teh­dä us­koa tu­ke­via va­lin­to­ja? Ur­hei­lun kans­sa ih­mi­nen voi ol­la pit­käl­ti sa­mas­sa ti­lan­tees­sa kuin nuo­ri Moo­ses oli tu­le­vai­suut­ta poh­ties­saan. Mah­dol­li­nen lois­to ja kun­nia vai ken­ties vaa­ti­mat­to­mam­pi elä­mä Ju­ma­lan tah­don tiel­lä?

Ian­kaik­ki­suus­nä­kö­kul­ma avaa pers­pek­tii­viä myös sil­loin, kun us­ko­vai­nen ih­mi­nen poh­tii suh­det­taan kil­pa- tai kun­tour­hei­luun. Mikä on lo­pul­li­nen pää­mää­rä­ni ja mikä on sen kan­nal­ta oleel­lis­ta? Mis­sä on se voit­to­pal­kin­to, jota minä ta­voit­te­len, ja mi­ten sen voi saa­vut­taa?

Liik­ku­mi­sen ei tar­vit­se hal­li­ta kaik­kea elä­mää ja ajan­käyt­töä, ja sil­ti se voi tuo­da elä­mään mie­le­käs­tä si­säl­töä. Liik­ku­es­saan ih­mi­nen voi ko­kea unoh­tu­mat­to­mia het­kiä ja suur­ta kii­tol­li­suut­ta Ju­ma­laa koh­taan.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys