JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Valo voit­taa pi­mey­den

Päivämies
Pääkirjoitukset
13.3.2019 6.14

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442420190313061400

Ke­vät­tä kynt­te­lis­tä” on van­ha suo­ma­lai­nen sa­non­ta, joka ker­too tal­ven tait­tu­mi­ses­ta ja ke­vään lä­hes­ty­mi­ses­tä. Jo hel­mi­kuun alus­sa kynt­ti­län­päi­vä­nä huo­maa, kuin­ka päi­vä on pi­den­ty­nyt. Ke­vään ede­tes­sä läm­pö ja valo yhä li­sään­ty­vät ja he­rät­tä­vät luon­non elä­mään. Tääl­lä poh­joi­ses­sa ko­em­me konk­reet­ti­ses­ti sen, kuin­ka valo voit­taa jäl­leen pi­mey­den.

Tänä vuon­na SRK:n vies­tin­nän tee­ma­na on ”Elä­kää va­lon lap­si­na”. Tä­män vies­tin Paa­va­li kir­joit­ti Efe­son seu­ra­kun­nal­le va­jaa 2 000 vuot­ta sit­ten. Täs­sä maa­il­mas­sa on tais­te­lu pi­mey­den ja val­keu­den vä­lil­lä. Paa­va­li muis­tut­ti: ”äl­kää osal­lis­tu­ko pi­mey­den töi­hin: ne ei­vät kan­na he­del­mää” (Ef. 5:11). Hän va­roit­taa si­veet­tö­myy­des­tä, kai­ken­lai­ses­ta saas­tai­suu­des­ta ja ah­neu­des­ta. Hän ke­hot­taa elä­mään Ju­ma­lan sa­nan val­keu­des­sa. ”Valo kas­vat­taa hy­vyy­den, oi­keu­den ja to­tuu­den he­del­miä” (Ef. 5:9).

Ju­ma­lan sana tar­jo­aa ai­kaa kes­tä­vät ja ra­ken­ta­vat suun­ta­vii­vat kaik­kiin elä­män­ti­lan­tei­siin. Us­ko avaa nä­ke­mään Ju­ma­lan tah­don elä­mää suo­je­le­va­na voi­ma­na. Se an­taa vah­van pe­rus­tan va­lin­ta­ti­lan­teis­sa oi­ke­an ja vää­rän ar­vi­oi­mi­seen, toi­vo­tun ja ta­voi­tel­ta­van nä­ke­mi­seen.

Kirk­ko­vuo­des­sa vie­te­tään nyt paas­to­nai­kaa. Se val­mis­taa mei­tä pää­si­äi­sen viet­toon. Se mer­kit­see it­sen­sä tut­ki­mis­ta ja hil­jen­ty­mis­tä Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le. Elä­vän Ju­ma­lan sa­nan teh­tä­vä­nä on opas­taa ih­mis­tä Kris­tuk­sen ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa osal­li­suu­teen. Ju­ma­lan val­mis­ta­ma pe­las­tus omis­te­taan sy­dä­men us­kol­la, joka syn­tyy Py­hän Hen­gen voi­mas­ta ju­lis­te­tun evan­ke­liu­min sa­nan kaut­ta. Sik­si on tär­ke­ää, et­tä Ju­ma­lan sana kuu­lui­si vie­lä ih­mis­ten kes­kel­lä. Se va­lai­see tie­tä ja näyt­tää elä­mäl­le oi­ke­an suun­nan.

Raa­mat­tu ke­hot­taa ys­tä­väl­li­syy­teen ja toi­mi­maan ra­ken­ta­val­la ta­val­la kaik­kien ih­mis­ten kans­sa. Paa­va­li jou­tui muis­tut­ta­maan täs­tä: ”Hy­lät­kää kaik­ki kat­ke­ruus, kiuk­ku, viha, rii­te­ly ja her­jaa­mi­nen, kaik­ki­nai­nen pa­huus. Ol­kaa toi­si­an­ne koh­taan ys­tä­väl­li­siä ja lem­pei­tä ja an­ta­kaa toi­sil­len­ne an­teek­si.” (Ef. 4:31–32.)

Jee­sus an­toi esi­mer­kin lä­him­mäi­sen koh­taa­mi­seen. Hän oli heik­ko­jen ys­tä­vä ja näki apua tar­vit­se­van lä­him­mäi­se­nä. Hän tuli va­lok­si maa­il­maan: ”Minä olen maa­il­man valo. Se, joka seu­raa mi­nua, ei kul­je pi­me­äs­sä, vaan hä­nel­lä on elä­män valo.” (Joh. 8:12.) Jee­sus voit­ti pi­mey­den val­lan ja val­mis­ti tien Ju­ma­lan yh­tey­teen.

Ku­vi­tus­ku­va: El­me­ri Hek­ka­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.3.2019

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys