JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vies­ti an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta on työn ydin

Pääkirjoitukset
27.8.2014 0.00

Rau­ha­nyh­dis­tyk­set aloit­ta­vat uut­ta toi­min­ta­kaut­ta. Toi­min­nan mer­ki­tys­tä on tär­keä poh­tia en­nen kaik­kea evan­ke­liu­min työn nä­kö­kul­mas­ta. Kai­ken Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn ja toi­min­nan läh­tö­koh­ta­na on Raa­ma­tun lä­he­tys­käs­ky: ”Men­kää kaik­ki­al­le maa­il­maan ja ju­lis­ta­kaa evan­ke­liu­mi kai­kil­le luo­duil­le” (Mark. 16:15). Toi­min­ta­ta­vat muut­tu­vat ajan mu­ka­na, mut­ta Raa­ma­tun sana ja sii­hen pe­rus­tu­va op­pi säi­ly­vät sa­ma­na.

Tär­kein­tä kris­til­li­syy­den työs­sä on luot­taa Py­hän Hen­gen voi­maan ja joh­da­tuk­seen. Työ­tä on kui­ten­kin hyvä or­ga­ni­soi­da. Jo al­kuk­ris­til­li­syy­den ai­ka­na Ju­ma­lan lap­set kes­kus­te­li­vat evan­ke­liu­min työn jär­jes­tä­mi­ses­tä (Ap. t. 6:1–7).­ Teh­tä­vien ja vas­tui­den ja­ka­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta ne ei­vät ka­saan­nu lii­kaa joil­le­kin. Ih­mi­siä on kut­sut­tu eri­lai­siin teh­tä­viin, ja sii­nä on to­teu­tu­nut Raa­ma­tun sana: ”Lah­jat ovat mo­ni­nai­set, mut­ta Hen­ki on sama.”

Jo­kai­nen su­ku­pol­vi tuo oman osaa­mi­sen­sa ja taus­tan­sa evan­ke­liu­min työ­hön. Or­ga­ni­saa­ti­oi­ta ja eri­lai­sia työ­muo­to­ja on pe­rus­tet­tu tar­peen mu­kaan. Les­ta­di­o­lais­ten toi­min­ta vil­kas­tui mo­nel­la paik­ka­kun­nal­la 1800-lu­vun lop­pu­puo­lel­la. Us­ko­vai­set ha­lu­si­vat ko­koon­tua seu­roi­hin, jo­ten tar­vit­tiin toi­mi­ti­lo­ja. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten pe­rus­ta­mi­nen näh­tiin tar­peel­li­sek­si, kos­ka toi­min­taa oli hel­pom­pi jär­jes­tää ja yh­tei­siä ti­lo­ja hel­pom­pi hal­li­ta yh­dis­tyk­se­nä toi­mien.

Vii­mei­sen sa­dan vuo­den ai­ka­na työ on mo­ni­puo­lis­tu­nut. Vuon­na 1906 pe­rus­te­tun Lä­he­tys­toi­men Pää­toi­mis­ton myö­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den lä­he­tys­työ vil­kas­tui. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry:n (SRK) pe­rus­ta­mi­nen mah­dol­lis­ti toi­min­nan huo­mat­ta­van laa­je­ne­mi­sen. SRK:n or­ga­ni­soi­tu­mis­ta ja toi­min­taa ovat oh­jan­neet kris­til­li­syy­den ken­täl­tä nous­seet toi­veet ja pyyn­nöt.

Li­sään­ty­vä jul­kai­su­toi­min­ta pal­ve­li van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten tar­pei­ta, ja sen tuot­to mah­dol­lis­ti lä­he­tys­työn huo­mat­ta­van kas­vat­ta­mi­sen. Seu­ra­toi­min­nan rin­nal­le on syn­ty­nyt uu­sia työ­muo­to­ja, joi­den luo­vut­ta­ma­ton läh­tö­koh­ta ja pää­si­säl­tö on edel­leen Ju­ma­lan sana.

Kris­til­li­syy­den työ­hön osal­lis­tu­vat ih­mi­set ovat pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä, sa­ma­nar­voi­si­na. Toi­min­ta on va­paa­eh­tois­ta, myös ta­lou­del­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta, sil­lä se poh­jau­tuu lah­joi­tus­va­roi­hin. Il­man yh­tei­siä ta­lou­del­li­sia pon­nis­tuk­sia toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­nen on mah­do­ton­ta.

Raa­mat­tu ke­hot­taa pi­tä­mään sen, mikä on hy­vää ja vält­tä­mään pa­haa (1. Tess. 5:21–22). Neu­vo so­pii sekä yh­tei­seen toi­min­taan et­tä hen­ki­lö­koh­tai­seen us­kos­sa val­vo­mi­seen. Apos­to­li ke­hot­taa: ”äl­kää mu­kau­tu­ko tä­män maa­il­man me­noon, vaan muut­tu­kaa, uu­dis­tu­kaa mie­lel­tän­ne, niin et­tä osaat­te ar­vi­oi­da, mikä on Ju­ma­lan tah­to, mikä on hy­vää, hä­nen mie­len­sä mu­kais­ta ja täy­del­lis­tä” (Room. 12:2).

Tär­kein­tä on hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa us­kos­sa val­vo­mi­nen. Us­ko an­taa toi­von ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä sekä ha­lun käyt­tää Ju­ma­lal­ta saa­tu­ja lah­jo­ja an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­nan eteen­päin vie­mi­seen.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 27.8.2014.