JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Aar­re­ai­tan ja tie­to­pan­kin hoi­ta­ja siir­tyy va­paal­le

Puhutaan maasta ja taivaasta
19.12.2017 6.12

– Työ on muut­tu­nut tänä ai­ka­na pal­jon, ker­too lä­hes 35 vuot­ta SRK:n ar­kis­ton­hoi­ta­ja­na toi­mi­nut Ir­ja Junt­ti­la.

Al­ku­vuo­des­ta eläk­keel­le siir­ty­vän ar­kis­ton­hoi­ta­jan en­sim­mäi­nen työ vuon­na 1983 oli poi­mia tuo­hon as­ti jul­kais­tuis­ta Päi­vä­mie­his­tä muu­ta­man saar­na­mie­hen kir­joi­tuk­set.

– En tien­nyt, mik­si nii­tä tuli et­siä. Sel­vi­si vas­ta mo­nen vuo­den pääs­tä, et­tä niis­tä koot­tiin kir­jo­ja.

Tuos­ta et­si­mi­ses­tä oli sel­keä hyö­ty työn jat­koa aja­tel­len: Ir­ja op­pi sil­mäi­le­mään Päi­vä­mies­tä niin, et­tä yk­sit­täi­sen ju­tun et­sin­tä on te­ho­kas­ta.

Suu­rin muu­tos Ir­jan työs­sä on ta­pah­tu­nut asi­oi­den­hoi­don säh­köis­ty­mi­sen myö­tä.

– 90-lu­vul­la vie­lä tuli tul­vi­mal­la pa­pe­ri­sia asi­a­kir­jo­ja. Nyt asi­oi­ta hoi­de­taan pää­o­sin säh­köi­ses­ti.

Omal­la alal­la

SRK ei suin­kaan ol­lut Ir­jan en­sim­mäi­nen työ­paik­ka. Esi­mer­kik­si ko­ke­mus maa­kun­ta-ar­kis­tos­ta oli tuo­nut sel­ke­än nä­ke­myk­sen sii­tä, mi­ten hän ha­lu­si hoi­ta­man­sa ar­kis­ton jär­jes­tää ja huo­leh­tia. Ar­kis­tot oli­vat tut­tu­ja jo opis­ke­lu­a­joil­ta.

– Luin yli­o­pis­tos­sa pää­ai­nee­na his­to­ri­aa ja tein gra­dun maa­kun­ta-ar­kis­tos­sa ole­vas­ta ai­neis­tos­ta.

His­to­ri­an kiin­nos­tus kos­ki eri­tyi­ses­ti van­ho­ja leh­tiä, kir­jo­ja, asi­a­kir­ja-ar­kis­to­ja ja va­lo­ku­via.

– Ar­kis­to­a­la on mo­nel­ta puo­lel­ta tut­tu, kun olen it­se ol­lut siel­lä sekä asi­ak­kaa­na et­tä myö­hem­min töis­sä. Se on kyl­lä ol­lut mi­nul­le oma ala, Ir­ja to­te­aa.

SRK:n ar­kis­tos­sa on asi­a­kir­jo­ja vuo­des­ta 1906 läh­tien, van­hin leh­ti­ai­neis­to on vuo­del­ta 1880. Ar­kis­to on ko­ke­neen ar­kis­ton­hoi­ta­jan sa­noin ”aar­re­ait­ta, tie­to­pank­ki ja yh­dis­tyk­sen muis­ti”.

Tie­to­pank­ki it­se­kin

Ar­kis­ton­hoi­ta­jan tär­keim­mät työt ovat ar­kis­tos­ta huo­leh­ti­mi­nen ja asi­a­kas­pal­ve­lu.

– On ol­lut pal­jon suun­nit­te­le­mis­ta, et­tä tä­hän on pääs­ty. Nyt on mu­ka­va jär­jes­tys ar­kis­tos­sa.

Työ­ka­ve­rei­den­sa mu­kaan Ir­ja it­ses­sään on kä­ve­le­vä tie­to­pank­ki, ja no­pea sel­lai­nen. Hän it­se ker­too, et­tä hä­nel­tä ky­sy­tään ”vaik­ka mitä asi­oi­ta”.

– Kaik­kea, mikä liit­tyy kris­til­li­syy­den his­to­ri­aan ja ny­ky­päi­vään. Ilo on mo­lem­min­puo­li­nen, kun jo­tain et­sit­tyä löy­tyy.

Kos­ka SRK on myös kus­tan­ta­ja, jul­kai­suis­ta on ha­lut­tu säi­lyt­tää yh­te­näi­nen ko­ko­el­ma.

– Nii­tä to­del­la on tar­vit­tu, SRK:n ul­ko­puo­lel­ta­kin on ky­syt­ty näi­tä aar­tei­ta. Laa­ja ai­neis­to on poh­ja­na hy­väl­le asi­a­kas­pal­ve­lul­le.

Työs­sä us­kon ää­rel­lä

Ir­jan mu­kaan hä­nen työ­yh­tei­sös­sään työn­te­ki­jäs­tä pi­de­tään hy­vää huol­ta.

– Oma työ on hil­jais­ta taus­ta­työ­tä, mut­ta pa­la­ve­reis­sa saa tuo­da esil­le omia aja­tuk­sia.

Ir­jan työn jat­ka­jak­si on va­lit­tu Hen­na Pärk­kä. Kon­ka­ri jät­tää työn­sä hä­nel­le hy­vil­lä mie­lin.

Ir­ja ar­vos­taa, et­tä hän on saa­nut työs­sään ol­la elä­män­sä tär­keim­män asi­an, us­kon ää­rel­lä.

– Kun et­si­tään jo­tain, mo­nes­ti jo ot­si­kot ovat niin pu­hut­te­le­via, et­tä ha­vah­dut­taa.

Us­kon mer­ki­tys ko­ros­tuu löy­det­ty­jen teks­tien ää­rel­lä. Ir­ja on usein to­den­nut nii­tä sil­mäil­les­sään, et­tä ”juu­ri näin se on”. Tuon us­kon omis­ta­ja­na Ir­ja toi­voo var­jel­tu­van­sa elä­män­sä lop­puun saak­ka.

Lue koko haas­tat­te­lu 13.12.2017 il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys