JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ai­na ei tar­vit­se heti tie­tää

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
8.3.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109271820180308070000

Vii­me syk­syn mit­taan ou­lu­lai­nen San­ni Pie­ti­läi­nen miet­ti sa­maa, mitä kym­me­net­tu­han­net nuo­ret juu­ri nyt, opin­to­ha­ku­jen ai­kaan: mitä ha­lu­an elä­mäs­sä­ni mie­lui­ten teh­dä. Näin jäl­ki­kä­teen on näh­tä­vis­sä joh­don­mu­kai­nen­kin pol­ku, jota pit­kin kul­kien asia hah­mot­tui San­nil­le.

Jo ylä­as­tei­äs­sä San­ni hoi­ti usein lap­sia ko­to­naan, su­ku­lai­sil­la ja naa­pu­ris­sa. Pe­rus­kou­lun jäl­keen hän viet­ti vuo­den opis­tos­sa, jos­sa oli ai­kaa myös tär­kei­siin tu­le­vai­suu­den­poh­din­toi­hin.

– Opis­tos­ta me­nin amik­seen elin­tar­vi­ke­a­lal­le. Se ei kui­ten­kaan tun­tu­nut sel­lai­sel­ta työl­tä, jota jak­sai­sin teh­dä koko lop­pu­e­lä­mä­ni.

Opin­to­jen ai­ka­na San­ni ni­mit­täin huo­ma­si, et­tä ha­lu­aa eh­dot­to­mas­ti teh­dä töi­tä ih­mis­ten kans­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa, ei niin­kään it­sek­seen keit­ti­ös­sä.

Val­mis­tut­tu­aan San­ni päät­ti laa­jen­taa työn­ha­kua myös las­ten­hoi­to­teh­tä­viin, joi­den pa­ris­ta oma mie­lui­nen paik­ka sit­ten löy­tyi­kin.

– Lap­set ovat avoi­mia ja ai­to­ja. Näyt­tä­vät, kun vä­lit­tä­vät tai jos hei­tä är­syt­tää.

Las­ten seu­ras­sa saa myös ol­la luo­va: joka päi­vä piir­re­tään, as­kar­rel­laan ja ra­ken­nel­laan Dup­lo-ta­lo­ja. Ku­va­tai­de­kou­lu­vuo­sis­ta­kin on ol­lut las­ten­hoi­to­työs­sä pal­jon hyö­tyä.

San­ni pi­tää ni­me­no­maan las­ten kans­sa yh­des­sä te­ke­mi­ses­tä, ei pel­käs­tään heis­tä huo­leh­ti­mi­ses­ta. Las­ten­hoi­dos­sa on hä­nen mu­kaan­sa tär­kein­tä, et­tä lap­sil­la on hyvä ol­la.

Tänä ke­vää­nä, mo­nien vai­hei­den jäl­keen, San­ni ai­koo ha­kea opis­ke­le­maan so­si­o­no­mik­si ja val­mis­tua ai­ka­naan sitä kaut­ta las­ten­tar­ha­no­pet­ta­jak­si. Haa­vee­na on työs­ken­te­ly eri­tyis­las­ten pa­ris­sa.

Omien ko­ke­mus­ten­sa kaut­ta San­ni on huo­man­nut, et­tei vält­tä­mät­tä kan­na­ta läh­teä sin­ne min­ne kaik­ki muut­kin, vaan et­tä on tär­ke­ää teh­dä sitä, mikä vai­kut­taa juu­ri it­sel­le so­pi­val­ta.

– Jos tun­tuu, et­tei ole omaa jut­tua, voi men­nä vaik­ka opis­toon, kos­ka siel­lä pys­tyy te­ke­mään niin mo­nen­lais­ta. Ja vaik­ka oli­si­kin, opis­toon kan­nat­taa men­nä, kos­ka siel­lä saa pal­jon ka­ve­rei­ta ja it­se­näis­tyy.

San­nin mu­kaan ei ole pak­ko tie­tää, min­ne ha­lu­aa. Ajan kans­sa asi­at yleen­sä jär­jes­ty­vät.

Teks­ti: Saa­ra Ho­lap­pa

Kuva: Is­la Ho­lap­pa

Haas­tet­te­lu jul­kais­tu ko­ko­naan Päi­vä­mie­hes­sä 7.3.2018.

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys