JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Di­a­ko­nia kuu­luu kai­kil­le

Puhutaan maasta ja taivaasta
21.4.2018 6.12

Jäm­säs­sä jär­jes­te­tyn alu­e­se­mi­naa­rin työ­pa­jois­sa kes­kus­tel­tiin seu­rois­sa käy­mi­ses­tä, per­he- ja di­a­ko­ni­a­työs­tä sekä jul­kai­suis­ta.

– Voi­sin ki­teyt­tää koko vii­kon­lo­pun an­nin sa­naan koh­taa­mi­nen. Tär­kein asia on tul­la Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, mut­ta so­si­aa­lis­ten suh­tei­den puu­te saat­taa har­ven­taa niin nuor­ten kuin van­hem­pien­kin seu­ra­käyn­te­jä, Reet­ta Lind­fors Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­tä ker­toi työ­pa­jois­ta mie­leen jää­nei­tä aja­tuk­sia.

Lind­fors poh­ti, voi­si­ko seu­ra­vä­ki koh­da­ta toi­si­aan enem­män.

– Voi­sin­ko minä ter­veh­tiä seu­ra­pen­kis­sä vie­rus­to­ve­ri­a­ni, jota en tun­ne? Voi­sin­ko minä haas­taa it­se­ni tu­tus­tu­maan yh­teen uu­teen ih­mi­seen jo­kai­sel­la seu­ra­ker­ral­la saa­mat­ta ou­don tyy­pin lei­maa ot­saa­ni?

Pa­jat he­rät­ti­vät ky­sy­myk­siä

Ju­ma­lan siu­naus ei ole pelk­kiä ajal­li­sia asi­oi­ta, Lind­fors to­te­si.

– On va­rot­ta­va, et­tei­vät elin­ta­so­e­rot joh­da mei­tä eri ka­te­go­ri­oi­hin esi­mer­kik­si ys­tä­vyys­suh­tei­den luo­mi­ses­sa. Di­a­ko­ni­a­pa­jas­sa­kin ko­ros­tet­tiin ai­don koh­taa­mi­sen tär­keyt­tä. Di­a­ko­nia kuu­luu meil­le kai­kil­le, ei vain di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nal­le.

Lind­for­sin mie­les­sä pyö­ri ky­sy­myk­siä:

– Mitä juu­ri minä voi­sin teh­dä lä­him­mäi­se­ni hy­väk­si? Ase­tan­ko lä­him­mäi­sen tar­peet oman it­sek­kyy­te­ni edel­le?

Käy­tän­tei­tä voi miet­tiä

Lind­for­sin mu­kaan rau­ha­nyh­dis­tyk­set voi­vat ol­la op­pi­via or­ga­ni­saa­ti­oi­ta.

– Seu­ro­jen sa­no­ma on sama ei­kä Ju­ma­lan sana muu­tu, mut­ta seu­ra­käy­tän­tei­tä voi­daan miet­tiä pa­rem­min tätä ai­kaa vas­taa­vik­si. Esim. Gha­nas­sa seu­rat al­koi­vat kel­lo kah­dek­san sun­nun­tai­aa­mu­na!

– Oli iha­na huo­ma­ta, et­tä kaik­ki oli­vat sa­mal­la asi­al­la ja kai­kil­la oli yh­tei­nen huo­li sii­tä, mi­ten saa­daan eten­kin nuo­ret seu­roi­hin. Meil­lä on yh­tei­nen pää­mää­rä, Lind­fors tii­vis­ti.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.4.2018