JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Elä­mä on op­pi­mis­ta ja sel­viy­ty­mis­tä

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
20.11.2018 6.14

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283220181120061400

Ou­lu­lai­nen Lea Kar­ju­la on mie­hen­sä Mi­kon kans­sa saa­nut jär­jes­tet­tyä elä­män­sä niin, et­tä on voi­nut mah­dol­li­sim­man pal­jon hoi­taa it­se per­heen lap­sia. Oma maa­ta­lou­sa­lan yri­tys ja sii­nä puo­li­son kans­sa työs­ken­te­ly per­he­ti­lan­teen mu­kaan on an­ta­nut sii­hen mah­dol­li­suu­den. Nyt vii­des­tä­tois­ta lap­ses­ta enää nuo­rim­mat asu­vat ko­to­na.

– Voi­sin aja­tel­la, et­tä olen me­net­tä­nyt oman uran ja ta­lou­del­li­ses­ti hel­pom­man elä­män. Jak­sa­mi­se­ni­kin on vä­lil­lä ol­lut heik­koa, per­hee­näi­ti ker­too.

Lea Kar­ju­la ko­ros­taa, et­tä äi­din teh­tä­väs­sä on hyvä tun­tea it­se­ään ja omia ar­vo­jaan. Jo­kai­sel­la äi­dil­lä on hyvä ol­la oman­nä­köi­nen jak­sa­mi­sen työ­ka­lu­pak­ki.

– Olen yrit­tä­nyt elää lap­se­nus­koi­ses­ti. Koen ko­ti­äi­ti­nä ole­mi­sen ar­von sy­dä­men va­lin­ta­na ja näen teh­tä­vän it­sel­le­ni an­net­tu­na, vaik­ka ai­na en ole jak­sa­nut aja­tel­la näin va­loi­sas­ti.

– Mi­nul­le on tär­ke­ää saa­da pu­hua omis­ta tun­teis­ta tu­kea an­ta­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä, eten­kin puo­li­son kans­sa. Mie­li­pa­han, tur­hau­tu­mi­sen, pet­ty­myk­sen ja huo­len haih­tu­es­sa nä­kyy taas teh­tä­vän ar­vo ja mer­ki­tys.

äi­din roo­li on mo­ni­o­saa­ja

Lea ar­vos­taa elä­män yl­lä­tyk­sel­li­syyt­tä. Hän ko­kee ole­van­sa vais­toih­mi­nen ja luot­ta­van­sa yl­lät­tä­vis­sä­kin ti­lan­teis­sa in­tui­ti­oon.

– äi­din­vais­to on si­sä­syn­tyi­nen käyt­tö­voi­ma. Var­hais­kas­va­tus on par­haim­mil­laan äi­din ja lap­sen vä­lis­tä sym­bi­oo­sia. Kuun­te­len ke­hon vies­te­jä ja yri­tän toi­mia sen mu­kaan.

Ison per­heen huo­leh­ti­mi­nen ky­syy mo­nen­lai­sia tai­to­ja ja luo­vuut­ta­kin.

– äi­dit ovat mel­koi­sia tie­to­pank­ke­ja. Elä­mä on eli­ni­käis­tä op­pi­mis­ta ja eri­lai­sis­ta ti­lan­teis­ta sel­vi­ä­mis­tä. Sel­lais­ta kou­lu­tus­ta ei ole ole­mas­sa­kaan, mis­tä ei oli­si hyö­tyä äi­ti­nä ole­mi­seen tai mikä oi­keut­tai­si lai­min­lyö­mään äi­din teh­tä­vää.

Ison per­heen kas­vat­ta­mi­nen on vaa­ti­va ja voi­ma­va­ro­ja ky­sy­vä van­hem­pien yh­tei­nen teh­tä­vä. Omia sel­viy­ty­mis­tai­to­ja on pi­tä­nyt et­siä ja ope­tel­la ai­na uu­del­leen.

– Teen sitä mis­tä pi­dän! Mi­nun omia jut­tu­ja­ni ovat hil­jai­suus, rau­ha, yk­si­no­lo ja ajat­te­le­maan opet­te­le­mi­nen. Opis­ke­len elä­mää ai­na uu­del­leen, Lea ker­too jak­sa­mi­seen­sa vai­kut­ta­via asi­oi­ta.

– Tänä syk­sy­nä olen sis­ko­ni kans­sa käy­nyt erääs­sä kou­lu­tuk­ses­sa Hel­sin­gis­sä. Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö so­pii erit­täin hy­vin omaan ar­vo­maa­il­maa­ni, koh­tuul­li­suu­teen kai­kes­sa. Omas­sa elä­mäs­sä­ni ha­lu­an kään­tää kat­see­ni koh­ti va­loa, jos­kus ihan kir­jai­mel­li­ses­ti.

Teks­ti: Mai­ja Hin­tik­ka

Kuva: Pau­la Kar­ju­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 14.11.2018

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys