JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

En­ke­lin sy­lis­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta
29.8.2021 10.30

Juttua muokattu:

26.8. 15:51
2021082615510920210829103000

Kati Kanto

Kati Kanto

Kati Kan­to

Ee­va Ra­ja­ta­lo ko­kee elä­neen­sä en­ke­lin var­je­luk­sen to­dek­si elä­mäs­sään. Psal­mit ovat hä­nel­le tär­kei­tä.

– Jos­kus mar­ja­reis­sul­la olen löy­tä­nyt pu­ron. Se tun­tuu ikään kuin Ju­ma­lan lah­jal­ta ja nos­taa mie­lee­ni psal­min sa­nat ”Hän vie mi­nut vir­voit­ta­vien vet­ten tykö”, ker­too ro­va­nie­me­läi­nen Ee­va Ra­ja­ta­lo.

Eri­tyi­sen ra­kas hä­nel­le on psal­mi 91.

– Sii­nä on mo­nia loh­dut­ta­via koh­tia. Oi­ke­as­taan koko psal­mi tun­tuu us­koa ruok­ki­val­ta. Se on rie­mu­kas teks­ti Ju­ma­lan var­je­luk­ses­ta, poh­tii Ra­ja­ta­lo.

Psal­min koh­ta ”Et pel­kää yön kau­hu­ja et­kä päi­väl­lä len­tä­vää nuol­ta, et rut­toa, joka liik­kuu pi­me­äs­sä, et tau­tia, joka rie­huu kes­kel­lä päi­vää” pu­hut­te­lee Ra­ja­ta­loa sen ajan­koh­tai­suu­ten­sa vuok­si.

Hän ker­too elä­neen­sä psal­min koh­dan ”Hän an­taa en­ke­leil­leen käs­kyn var­jel­la si­nua, mis­sä iki­nä kul­jet, ja he kan­ta­vat si­nua kä­sil­lään, et­tet louk­kaa jal­kaa­si ki­veen” kal­tai­sen en­ke­lin var­je­luk­sen to­dek­si elä­mäs­sään.

– Kun al­kaa ol­la ikää, on elä­män var­rel­la eh­ti­nyt ta­pah­tua mo­nen­lai­sia vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Jäl­keen­päin huo­maan ai­na ih­meel­li­sen Ju­ma­lan var­je­luk­sen.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.