JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ext­re­me-mat­kat ovat Torn­ber­gin mie­leen

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
13.7.2018 9.30

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109275720180713093000

Mar­ket­ta Torn­ber­gil­la on ol­lut mah­dol­li­suus mat­kus­taa mo­nis­sa mais­sa, jois­sa­kin use­am­paan ker­taan. – Tyk­kään käy­dä ai­na eri maas­sa ja vie­tän mie­lel­lä­ni lo­ma­ni pyö­räil­len ja pa­ti­koi­den.

– En pidä ran­ta­lo­mas­ta, jos­sa maa­taan au­rin­gos­sa, Torn­berg to­te­aa.

Yk­si hä­nen har­ras­tuk­sis­taan on me­lo­mi­nen, jota hän on har­ras­ta­nut mat­koil­laan esi­mer­kik­si Alas­kas­sa ja Ame­ri­kas­sa. Ko­ti­maas­sa­kin Torn­berg on teh­nyt pit­kiä ja haas­teel­li­sia me­lon­ta­mat­ko­ja.

– Luon­non­voi­mia täy­tyy kun­ni­oit­taa liik­ku­es­saan. Mi­nua ei ole kos­kaan pe­lot­ta­nut, Torn­berg ker­too.

– On luot­ta­mus sii­hen, et­tä täs­tä­hän men­nään ja sel­vi­tään. Tun­tuu, et­tä jos tu­lee vas­toin­käy­mi­siä, niin tu­lee vain li­sää roh­keut­ta. Mi­nua ovat ai­na vauh­ti ja jän­ni­tys kieh­to­neet.

Torn­berg on voi­nut läh­teä reis­suun ly­hy­el­lä­kin va­roi­tu­sa­jal­la, kos­ka ke­nel­tä­kään ei ole tar­vin­nut ky­sel­lä läh­te­mi­ses­tä. Ko­ti­työt­kään ei­vät ole ol­leet es­tee­nä mat­kal­le läh­töön.

Vuon­na 2015 Torn­berg kävi Is­ra­e­lis­sa. Sen jäl­keen mat­ko­ja on ol­lut har­vem­min, kos­ka hän opis­ke­li Kuu­sa­mo-opis­ton va­lo­ku­vaus­lin­jal­la. Opis­ke­lun mer­keis­sä on teh­ty mat­ka Nor­jan Lo­foo­teil­le. Mon­ta jou­lua ja uu­den­vuo­den ai­kaa Torn­berg on viet­tä­nyt ul­ko­mail­la. Ka­me­ra kul­kee mat­koil­la mu­ka­na, ja luon­to on ku­vaus­koh­tee­na.

Us­ko­vai­se­na va­paus ul­ko­mail­la mer­kit­see va­lin­to­ja eri ti­lan­teis­sa oman­tun­non mu­kaan. Siel­lä on sa­mal­la ta­val­la Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä. Mi­tään eri­tyi­sen vai­kei­ta va­lin­ta­ti­lan­tei­ta ei ole tul­lut mat­koil­la, Torn­berg ker­too.

– Var­je­lus on ol­lut mat­koil­la. Kaik­ki on men­nyt hy­vin. Ih­mi­set ovat ol­leet ys­tä­väl­li­siä ja aut­ta­vai­sia.

Mar­ket­ta Torn­berg on tyy­ty­väi­nen elä­mään­sä ja ko­kee ole­van­sa sun­nun­tai­lap­si. Kaik­ki on men­nyt elä­mäs­sä hy­vin, vaik­ka va­ka­vat sai­rau­det ovat ko­e­tel­leet hän­tä. Hän ei ole an­ta­nut nii­den hi­das­taa, vaan ai­na kun mah­dol­lis­ta, rien­tä­nyt las­ket­te­lu­rin­tee­seen.

Nyt Torn­berg on pit­käl­lä va­paal­la keit­ti­öe­män­nän työs­tään. Seu­raa­va mat­ka­kin on jo tie­dos­sa: hän läh­tee elo­kuus­sa hoi­ta­maan kum­mi­tyt­tä­ren lap­sia Hong­kon­giin.

Teks­ti: Ma­ri­ta Kan­to­la

Kuva: Timo Määt­tä

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 27.6.2018

2.6.2020

Jee­sus sa­noi: "Ei ku­kaan voi tul­la mi­nun luok­se­ni, el­lei Isä, joka mi­nut on lä­het­tä­nyt, vedä hän­tä. Sen, joka tu­lee, minä he­rä­tän vii­mei­se­nä päi­vä­nä." Joh. 6:44

Viikon kysymys