JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Iso­suus ot­taa ja an­taa – lei­rit vir­kis­tä­vät us­ko­ne­lä­mää

Puhutaan maasta ja taivaasta
13.7.2020 7.05

Juttua muokattu:

14.7. 15:17
2020071415172320200713070500
Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Kuva: Tervolta

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Kuva: Tervolta

Mau­ri Pen­nin­kan­gas

Iso­sen teh­tä­vä on par­haim­mil­laan työ­tä, jos­ta saa ener­gi­aa, roh­kai­sua ja vas­tauk­sia mie­len pääl­lä ole­viin ky­sy­myk­siin, Jen­ni Ter­vo ker­too.

Hel­sin­ki­läi­nen Jen­ni Ter­vo oli hei­nä­kuun en­sim­mäi­sen vii­kon rip­pi­lei­rin iso­se­na Jäm­sän opis­tol­la.

– Lei­reil­lä saa usein to­del­la tun­tea ole­van­sa kuin sis­ko nuo­ril­le. Kun kes­kus­tel­laan sy­väl­li­sis­tä ja vai­keis­ta asi­ois­ta, pää­see mo­nes­ti nuor­ten pin­nan al­le.

– Mo­net rip­pi­kou­lu­lai­set tu­le­vat ter­veh­ti­mään rip­pi­kou­lun jäl­keen seu­rois­sa ja isois­sa ke­sä­seu­rois­sa, mikä tun­tuu hy­väl­tä: sil­loin kai on teh­nyt jo­ta­kin oi­kein, kun yk­sit­täi­nen nuo­ri tai jouk­ko nuo­ria tu­lee kau­kaa ha­laa­maan.

Jos­kus iso­sen työ vä­syt­tää. Ai­kaa le­vol­le saat­taa ol­la vä­hän, jos lei­rin oh­jel­ma on tii­vis ja iso­sia tar­vi­taan pal­jon op­pi­tun­neil­la. Yöt saat­ta­vat men­nä rip­pi­kou­lu­lais­ten nuk­ku­mis­ta ja toi­mia val­vo­es­sa.

Mui­ta­kin haas­tei­ta teh­tä­väs­sä on. Ym­pä­röi­vä yh­teis­kun­ta muut­tuu koko ajan, mikä ai­heut­taa muu­tok­sia ja häm­men­nys­tä myös nuor­ten elä­mäs­sä ja aja­tuk­sis­sa.

– Ajan muo­ti-il­mi­öt nä­ky­vät nuor­ten käyt­täy­ty­mi­ses­sä, pu­keu­tu­mi­ses­sa ja va­paa-ajan te­ke­mi­sis­sä, sa­noo Ter­vo.

Kes­kus­te­le­va ja huo­leh­ti­va iso­nen an­taa nuo­ril­le pal­jon, mut­ta saa myös it­se.

– Kos­ka olen ol­lut iso­se­na omis­ta rip­pi­kou­lu­a­jois­ta läh­tien, olen saa­nut lei­reil­lä kes­kus­te­lu­jen lo­mas­sa te­o­lo­gien pe­rus­te­le­mia vas­tauk­sia myös omiin ky­sy­myk­sii­ni. Lei­rit ovat eh­dot­to­mas­ti us­ko­ne­lä­mää vir­kis­tä­viä ko­ke­muk­sia, Ter­vo ker­too.

Iso­set huo­leh­ti­vat, et­tä lei­ri­läi­set ei­vät jää yk­sin vaan saa­vat ka­ve­rei­ta.

– Nuo­ren on tär­keä saa­da us­ko­vai­sia mat­ka­ys­tä­viä, joi­den kans­sa voi ja­kaa ilois­ten asi­oi­den li­säk­si myös ki­pei­tä asi­oi­ta, Ter­vo muis­tut­taa.

Isos­ten teh­tä­vä­nä on kes­kus­tel­la ja kuun­nel­la lei­ri­läis­ten huo­lia ja mur­hei­ta.

– Niis­tä kes­kus­te­lee mie­lel­lään, mut­ta nöy­rä­nä ja Tai­vaan Isäl­tä oi­kei­ta sa­no­ja pyy­tä­en, Ter­vo sum­maa.

Lue kes­ki­viik­ko­na il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä li­sää. Mi­ten Jen­ni Ter­von oma ri­pa­ri meni? Mitä lei­ril­lä ta­pah­tuu? Mi­ten pää­see iso­sek­si?

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys