JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ju­ma­la on läs­nä elä­mäs­sä ja kuo­le­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta
30.3.2016 7.00

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Kun kuo­le­ma kos­ket­taa, elä­män ra­jal­li­suus tu­lee lä­hel­le. Su­run koh­da­tes­sa myös seu­ra­kun­ta tar­jo­aa apua.

Kris­ti­nus­kon kes­kei­nen sa­no­ma on, et­tä elä­mä ei pää­ty kuo­le­maan. Meil­le on an­net­tu toi­vo kuo­le­man­jäl­kei­ses­tä elä­mäs­tä. Kuo­le­ma on port­ti tu­le­vaan elä­mään: elä­mäs­sä ja kuo­le­mas­sa voim­me jät­täy­tyä luot­ta­vai­ses­ti suu­rem­piin kä­siin.

Kuo­le­maa koh­dat­ta­es­sa omien lä­heis­ten ja us­ko­nys­tä­vien li­säk­si seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät tu­ke­vat su­rus­sa. Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät ja pa­pit ovat läs­nä; hei­dän kans­saan voi ja­kaa kuo­le­maan liit­ty­viä aja­tuk­sia ja tun­tei­ta. Myös käy­tän­nön asi­oi­hin voi pyy­tää apua seu­ra­kun­nas­ta.

Lä­hei­se­nä su­rus­sa

Lä­hei­sen kuo­le­man ki­vus­ta voi sel­vi­tä ajan kans­sa, su­rua ja­ka­en. Useis­sa seu­ra­kun­nis­sa toi­mii su­ru­ryh­miä, lä­hei­sen­sä me­net­tä­neil­le tar­koi­tet­tu­ja ver­tais­tu­ki­ryh­miä.

Jos­kus voi tun­tua vai­ke­al­ta lä­hes­tyä kuol­leen omai­sia. Yh­tey­de­not­to lyk­kään­tyy hel­pos­ti. Vaik­ka ei voi­si­kaan hel­pot­taa su­rua, voi kui­ten­kin osoit­taa vä­lit­tä­vän­sä. Su­re­via voi myös aut­taa käy­tän­nön asi­ois­sa.

Sa­nat jää­vät puo­li­tie­hen. Riit­tää, et­tä ol­laan yh­des­sä. Sii­o­nin lau­luis­sa ja vir­sis­sä on mo­nia loh­dut­ta­via, kuo­le­maan­kin liit­ty­viä lau­lu­ja, joi­den kaut­ta voi myös lä­hes­tyä su­re­vaa.

Lap­sen suru

Eri­tyi­ses­ti lä­hei­sen ih­mi­sen kuo­le­man ta­pah­tu­es­sa lap­set tar­vit­se­vat eri­tyis­tä tu­kea ja huo­mi­o­ta. Lap­set su­re­vat ja il­mai­se­vat su­rua heil­le omi­nai­sel­la ta­val­laan.

Asi­aa voi miet­tiä yh­des­sä lap­sen kans­sa. Kaik­kiin ky­sy­myk­siin ei vält­tä­mät­tä ole vas­tauk­sia, mut­ta ajan ku­lu­es­sa voi eh­kä op­pia ym­mär­tä­mään pa­rem­min.

Su­re­va lap­si tar­vit­see pal­jon lä­hei­syyt­tä, läs­nä­o­loa ja jut­te­le­mis­ta. Tu­kea las­ten sel­viy­ty­mi­seen voi pyy­tää esi­mer­kik­si kir­kon per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­sis­ta.

Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä voi aut­taa

Jos ko­kee tar­vet­ta ja­kaa su­ru­aan seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jän kans­sa, pa­pin tai di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jän puo­leen voi kään­tyä. Myös su­re­van lä­hei­nen tai aut­ta­ja­ta­ho voi hä­nen lu­val­laan vä­lit­tää ta­paa­mis­pyyn­nön seu­ra­kun­taan.

Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jän vie­rai­lul­la pää­o­sas­sa on kuun­te­lu ja kes­kus­te­lu. Toi­si­naan jo pelk­kä läs­nä­o­lo loh­dut­taa ja roh­kai­see – su­rus­sa tar­vi­taan toi­sia ih­mi­siä lä­hel­le.

Suun­ta eteen­päin

Mi­ten pai­na­van su­run kes­kel­lä sit­ten saa toi­voa ja loh­tua jat­kaa omaa elä­mää? Luo­pu­mi­seen suos­tu­mi­nen on ki­peä tie.

Raa­ma­tun sa­nat tuo­vat loh­du­tus­ta mo­nil­le su­re­vil­le. Loh­dul­li­sia sa­no­ja löy­tyy esi­mer­kik­si Il­mes­tys­kir­jas­ta: ”Ju­ma­la pyyh­kii hei­dän sil­mis­tään joka ai­no­an kyy­ne­leen. Kuo­le­maa ei enää ole, ei mur­het­ta, va­li­tus­ta ei­kä vai­vaa, sil­lä kaik­ki en­ti­nen on ka­don­nut.” (Ilm. 21:4.)

Psal­mi 139 pu­huu Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta: ”Her­ra, si­nun sil­mä­si nä­ki­vät mi­nut jo idul­la­ni, si­nun kir­jaa­si on kaik­ki kir­joi­tet­tu. En­nen kuin olin elä­nyt päi­vää­kään oli­vat kaik­ki päi­vä­ni jo luo­dut.” (Ps. 139:16.)

Lue 23.3. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä myös ai­hee­seen liit­ty­vä haas­tat­te­lu.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys