JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kah­den­lai­nen ra­ken­ta­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta
3.9.2020 6.00

Juttua muokattu:

2.9. 17:23
2020090217235420200903060000
Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Rauno Saarnio

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Rauno Saarnio

Rau­no Saar­nio

Por­nai­sis­sa asu­va Kari Pie­ta­ri­nen on ol­lut ra­ken­ta­ja­na koko ikän­sä.

– En­sim­mäi­nen oma työ­maa­ni oli, kun 5–6-vuo­ti­aa­na me­nin naa­pu­riin ja ky­syin, pää­sen­kö töi­hin. Naa­pu­ri palk­ka­si mi­nut, ja palk­ka oli, jos en ihan vää­rin muis­ta, 50 pen­niä tun­nil­ta.

Hän oli jo ai­em­min ol­lut useil­la ra­ken­nuk­sil­la isän­sä mu­ka­na.

– Sil­loin 1960-lu­vul­la oli eri­lai­nen kult­tuu­ri, lap­set oli­vat töis­sä mu­ka­na. Ny­ky­ään ra­ken­nus­työ­mail­la työ­tur­val­li­suus on eh­dot­to­man tär­keä asia, ei­vät­kä lap­set pää­se ko­ke­maan sa­maa kuin it­se koin.

Pie­ta­ri­sen var­si­nai­nen ura ra­ken­ta­ja­na al­koi, kun isä il­moit­ti lu­ki­o­ta käy­väl­le po­jal­leen: ”Meil­lä on pu­laa työn­te­ki­jöis­tä, läh­det­kö töi­hin?” Seu­raa­va­na aa­mu­na Pie­ta­ri­nen mars­si reh­to­rin pu­heil­le ja ker­toi läh­te­vän­sä töi­hin.

Mu­siik­ki kieh­toi nuo­ru­kais­ta, suun­ni­tel­mis­sa oli ha­keu­tua Si­be­lius Aka­te­mi­aan. Vas­taan kui­ten­kin kä­ve­li Saa­ri­jär­ven tyt­tö Hilk­ka, ja nuo­ri avi­o­mies päät­te­li ra­ken­nuk­sel­ta saa­van­sa pa­rem­man pal­kan kuin opis­ke­li­ja­na ja kant­to­ri­na.

Pie­ta­ri­nen on myös toi­sen­lai­nen ra­ken­ta­ja.

– Mi­nut ase­tet­tiin sa­nan­pal­ve­li­jak­si vuon­na 1986 Por­nai­sis­sa. Tuos­sa teh­tä­väs­sä tun­tee oman huo­nou­den, oli­si ol­lut niin pal­jon pa­rem­pia vel­jiä teh­tä­vään. En kui­ten­kaan us­kal­ta­nut kiel­täy­tyä, kun teh­tä­vään pyy­det­tiin.

Pie­ta­ri­nen on ko­ke­nut, et­tä Ju­ma­la on siu­nan­nut ja var­jel­lut us­ko­mas­sa sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vän kaut­ta.

– Ju­ma­la on ra­kas­ta­nut mi­nua niin pal­jon, et­tä on kut­su­nut mi­nut tä­hän teh­tä­vään.

Lue ly­hen­tä­mä­tön haas­tat­te­lu 2.9. il­mes­ty­nees­tä leh­des­tä.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys