JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kä­si­työt elä­mää ri­kas­tut­ta­mas­sa

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
18.7.2017 10.01

Juttua muokattu:

1.1. 11:17
2020010111173720170718100100

Kun Kirs­ti Sauk­ko­sen lap­sen­lap­si pää­see ri­pil­le, hän tie­tää, et­tei mum­mi tuo kuk­kia. Mum­min ”rip­pi­ruu­su” on eri­lai­nen, vuo­des­ta toi­seen kes­tä­vä: lap­sen toi­vei­den mu­kai­nen rä­sy­mat­to, jon­ka loi­miin on ku­dot­tu pal­jon sy­dä­men rak­kaut­ta.

– Moni laps on ru­tis­ta­nut mat­toa kuin aar­ret­ta. En osaa ku­vail­la sitä tun­net­ta, joka miul­le tu­lee, kun laps tyk­kää sii­tä, Kirs­ti pu­he­lee.

Li­pe­ri­läi­nen Kirs­ti on 12 lap­sen äi­ti ja 72 lap­sen mum­mi. Kirs­tin ko­ti­äi­ti­vuo­si­na Sauk­ko­set asui­vat Jäm­säs­sä, jos­sa puo­li­so Timo työs­ken­te­li opet­ta­ja­na Jäm­sän Kris­til­li­sel­lä opis­tol­la.

Opis­to­työs­sä Kirs­tin kä­den­jäl­ki nä­kyi si­sä­ti­lo­jen so­mis­tuk­ses­sa ja ul­ko­na puu­tar­has­sa. Kä­si­töi­tä syn­tyi myös ar­pa­jais­voi­toik­si ja myy­jäi­siin. Muu­ta­ma­na vuon­na Kirs­ti teki opis­tol­la myös ku­don­na­no­pet­ta­jan si­jai­suuk­sia. Omia kä­den­tai­to­jaan hän vah­vis­ti kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­seil­la.

Las­ten­sa mu­kaan Kirs­ti on teh­nyt ar­vo­kas­ta työ­tä an­ta­es­saan las­ten osal­lis­tua puu­hai­lui­hin­sa. Kun pie­net lap­set ovat pyö­ri­tel­leet omaa pa­las­taan pul­la­tai­ki­nas­ta tai pu­no­neet omia pa­juk­rans­se­jaan, Kirs­ti on eh­ti­nyt teh­dä omia töi­tään. Hän ko­kee, et­tä kä­si­töi­den te­ke­mi­nen on pi­tä­nyt hä­net pir­te­ä­nä ja huo­lel­li­se­na.

Eni­ten iloa Kirs­ti on ko­ke­nut saa­des­saan teh­dä kä­si­töi­tä lah­jak­si lä­hei­sil­leen. Van­hin ty­tär sai ai­ka­naan hää­pu­vun, ja mo­net ovat saa­neet juh­la­pu­ku­ja.

Yh­den tyt­tä­ren luon­to­tee­mai­siin häi­hin Kirs­ti tai­tei­li tif­fa­ny-tek­nii­kal­la la­si­per­ho­sia, ja kai­kil­le lap­si­per­heil­le hän on lah­joit­ta­nut suo­je­luk­sek­si la­sien­ke­lit. Li­säk­si on syn­ty­nyt ko­re­ja pu­non­ta­tek­nii­koil­la pa­jus­ta, tuo­hes­ta ja kah­vi­pus­seis­ta, vil­lai­sia mat­ka­huo­pia ja rip­si­töi­tä sekä pop­pa­noi­ta lu­ke­mat­to­mil­le pöy­dil­le.

Mun­sa­lan ja Py­hä­jär­ven kan­sal­lis­pu­vut ovat Kirs­tin aar­tei­ta. Nii­tä hän on käyt­tä­nyt mo­nis­sa las­ten­sa häis­sä. En­sim­mäi­sen kan­sal­lis­pu­kun­sa hän om­pe­li jo pe­rus­kou­lus­sa.

Muu­ten­kin Kirs­tin kä­si­töi­den run­saus nä­kyy Sauk­kos­ten kau­niis­sa ko­dis­sa ja koko elä­män­pii­ris­sä. Elä­ke­vuo­si­na Kirs­ti ja Timo ovat ra­ken­ta­neet kak­si ta­loa, jois­sa on tar­vit­tu ta­pe­toin­nin, maa­lauk­sen ja lak­kauk­sen tai­to­ja. Kirs­tin puu­tar­has­sa kas­vaa hyö­ty­kas­ve­ja ja ke­sä­kuk­kia, jois­ta on riit­tä­nyt iloa myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pöy­tien so­mis­tuk­seen ja jou­lu- ja muis­to­sep­pe­lei­siin.

Kirs­til­le on tär­ke­ää, et­tä hän on saa­nut omil­la vah­vuuk­sil­laan ja­kaa iloa ym­pä­ril­leen. Hän ko­kee, et­tä lah­jat kä­si­töi­den te­koon on an­net­tu hä­nel­le voi­ma­va­rak­si elä­män mat­kaa var­ten. Ne ovat Tai­vaan Isän siu­naus­ta.

Teks­ti ja kuva: Tii­na Perk­kiö

Jul­kais­taan Päi­vä­mie­hes­sä 19.7.2017

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys